Зразки документів
  Зразок Акту приймання-передачі Товару

   

   

  АКТ

  ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ  

   

  м. ___________                                                                                                                                           «__» _________ 2017 року

   

   

  Цей Акт приймання-передачі Товару (надалі по тексту - «Акт») складений Сторонами згідно Договору № __________ від «____» ________ року (надалі – «Договір») між:

  Товариством з обмеженою відповідальністю «__________________», код ЄДРПОУ ______________, місцезнаходження якого: м. ___________, вул. ___________, буд.____, оф.___, надалі за текстом цього Акту - «Покупець», та 

  Товариством з обмеженою відповідальністю «___________________», код ЄДРПОУ ______________, місцезнаходження якого: м. ___________, вул. ___________, буд.____, надалі за текстом цього Акту - «Постачальник» склали та підписали даний Акт про наступне:

   

  1. Відповідно до умов Договору №__________від «___» __________ 2017р. Постачальник передав, а Покупець прийняв наступний Товар за адресою ________________________________________:

   

  Найменування Товару

  Одиниця виміру

  Кількість

  Код Товару згідно УКТ ЗЕД

  Вартість за одиницю, грн. без ПДВ

  Вартість за одиницю, грн. з ПДВ

  Загальна вартість товару, грн. без ПДВ

  Загальна вартість товару, грн. з ПДВ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Загальна вартість: _______________ грн (___________________),

  ПДВ - ______________ грн. (_________________________________________________________________)

  Загалом з ПДВ _________________ грн.(______________________________________________________)  

   

  2. Підписанням цього Акту Постачальник та Покупець підтверджують факт Поставки Товару на загальну вартість ___________________ гривень, у тому числі ПДВ, відповідно до умов Договору № ________ від ___________ 2017р.

  3. Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

  4. Акт укладений у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної з Сторін, і є невід’ємною частиною Договору.

   

  За Постачальника:

  Підпис ________________________

  ПІБ: __________________________

  Посада: _______________________ 

  Діє на підставі: _________________

                                                                                                              

  За Покупця:

  Підпис ________________________

  ПІБ: __________________________

  Посада: ________________________

  Діє на підставі: _________________