Зразки документів
  Зразок Додаткової Угоди на продовження строку дії договору

   

   

  Додаткова угода

  до Договору № ____ від «___» __________ 2016р.

   

  м. ______________                                                                                                                                                     «__» __________ 2016р.

   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора ______________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі директора ________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю Додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору № ______ від «__» _________2016р. (далі – Договір) про нижченаведене:

   

  1. 1. У зв'язку із продовженням співпраці «Постачальник» та «Покупець» дійшли згоди внести зміни до Договору № ___ від _____________ 2016р.

   

  1. 2. Змінити п. ____ Договору та викласти його в наступній редакції:

   

  «п.___ Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «___» __________________ року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.»

   

  1. 3. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
  2. 4. Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
  3. 5. Дана Угода набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

   

  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

  ПОКУПЕЦЬ

  ТОВ «______________________»

   

   

  Директор

   

  ________________________

   

  ПОСТАЧАЛЬНИК

  ТОВ «______________________»

   

   

  Директор

    

  ________________________