Зразки документів
  Зразок Додаткової Угоди про повернення передоплати

   

   

  Додаткова Угода
  до Договору № ___ від ________2019р.

   

  м.____________                                                                                                                                                    «___» ________ 2019 року

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», іменоване надалі «Продавець», в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї Сторони, і

  Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________» іменоване в подальшому «Покупець»,  в особі директора __________________, що діє на підставі Статуту товариства, з іншої Сторони, уклали цю угоду до Договору про наступне:

   

  1. Внаслідок зміни обставин, якими «Продавець» і «Покупець» керувалися при узгодженні умов поставки Товару згідно Договору № ___ від _________ 2019р., у зв'язку із зміною економічної ситуації, Сторони дійшли згоди про повернення «Покупцю» попередньої оплати,  яка була отримана «Подавцем» за Товар згідно рахунку-фактури № __ від _______2019р.  в розмірі:  __________________ грн. (_______________ гривень 00 коп.) в строк до «___» __________ 2019 року включно.

  2. Ця Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

  3. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.

   

  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

   

  ПОКУПЕЦЬ

  ТОВ «______________________»

   

   Директор

   

  ________________________

   

  ПРОДАВЕЦЬ

  ТОВ «______________________»

   

  Директор

   

  ________________________