Зразки документів
  Зразок агентського Договору

   

   

  ДОГОВІР № ____

  м. _______________                                                                                                                                      «__» _________ 2018 року

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», іменоване надалі за текстом «Клієнт», в особі директора _________________, який діє на підставі Статуту товариства з однієї Сторони, і

  Фізична особа-підприємець _________________________, іменований в подальшому «Агент», діючого на підставі факту державної реєстрації підприємцем, підтвердженого записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уклали цей Договір на нижченаведених умовах:

   

  1. Предмет договору

  1.1. За умовами даного Договору Клієнт надає Агенту право представляти інтереси Клієнта на території Китайської Народної Республіки (КНР, Китаю), а Агент зобов'язується за винагороду надавати Клієнту послуги від імені Клієнта, в його інтересах, під його контролем і за рахунок Клієнта в укладенні угод, сприяти їх укладенню та виконанню, бути його представником у відносинах із третіми особами та вчиняти інші дії за його дорученням.

  1.2. За даним Договором Агент приймає на себе зобов'язання по виявленню і перевірки потенційних контрагентів та території Китаю, підготовці і здійсненню торгівельних операцій, спрямованих на придбання Клієнтом матеріалів, товарів, комплектуючих, обладнання, іншої продукції в асортименті. Агент отримує та аналізує комерційні пропозиції, надає висновки щодо контрагента, запропонованих умов та ціни поставки Товару, здійснює перевірку кількості та якості Товару перед відправкою його з території Китаю, який Клієнт купує на умовах імпорту, контролює оформлення супровідної документації на Товар, консультує Клієнта щодо порядку та ризиків ведення господарської діяльності з резидентами КНР.     

  1.3. Надання доручень на виконання окремих дій та виконання інших умов даного Договору здійснюється шляхом направлення Клієнтом електронних заявок Агенту та електронних повідомлень один одному за допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку.

  1.4. Клієнт укладає всі зовнішньоекономічні Контракти з китайськими контрагентами  самостійно від свого імені та за свій рахунок.

   

  2. Права і обов'язки Агента

  Протягом періоду дії цього Договору Агент зобов'язується:

  2.1. Представлятися в якості офіційного представника (агента) Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________________» (Limited liability company «___________________» (LLC «________________»).

  Формою підтвердження повноважень Агента є даний Договір.

  При здійсненні представництва Клієнта Агент зобов'язаний бути ввічливим, створювати лише позитивний імідж Клієнта, забезпечити виконання угод Клієнта на території Китаю за високими стандартами введення бізнесу. Забороняється здійснювати будь-які дії, які можуть негативно вплинути на імідж Клієнта або унеможливлять укладенню, виконанню угоди.

  2.2. Сумлінно охороняючи інтереси Клієнта з моменту підписання цього Договору протягом всього строку дії даного Договору, проводити цілеспрямовані аналітичні-маркетингові дослідження з метою аналізу ринку Китайської Народної Республіки, надавати інформацію та прогнозування тенденцій розвитку ринку товарів та матеріалів на перспективу.

  2.3. Активно і ретельно проводити попередні переговори з контрагентами. При цьому всі умови Контрактів на придбання Товарів, як, наприклад, вартість товару, строк та базис поставок, порядок здійснення платежів та інші умови повинні бути обов'язково попередньо узгоджені з Клієнтом.

  2.4. Забезпечувати Клієнта необхідними зразками, каталогами та іншими рекламними матеріалами щодо Товарів, які пропонують контрагенти на території Китаю. За кожним найменуванням продукції надати Клієнту його короткий опис. 

  2.5. Агент зобов'язується організувати суворий контроль над виконанням умов, укладених при його сприянні Контрактів на придбання продукції протягом всього строку їх дії; вживати активних заходів для забезпечення своєчасного і точного виконання зобов'язань контрагентами Клієнта, дотриманням контрагентами Клієнта термінів поставки Товарів та оформлення супровідної документації.

  2.6. Надавати активне сприяння у відвідуванні Клієнтом на території Китаю будь-яких ярмарок, експозицій, інших виставках, що проводяться на вказаній території.

  2.7. Агент зобов'язується протягом терміну дії цього Договору не брати на себе без попередньої письмової згоди Клієнта зобов'язань перед іншими юридичними особами або підприємцями – резидентами Китаю з посередництва у продажу їх продукції.

  Протягом періоду дії цього Договору Агент має право:

  2.8. Укласти суб-агентський договір з іншими особами з метою виконання цього Договору лише після узгодження Клієнтом суб-агента.

  2.9. Не приступати до виконання послуг, а розпочаті доручення призупинити у випадках, коли порушення Клієнтом своїх обов'язків за цим Договором перешкоджає виконанню зобов'язань Агентом.

  2.10. Агент має право здійснювати комерційне представництво та консультування інших суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє Агент, не суперечать предмету даного Договору.

   

  3. Права і обов'язки Клієнта

  3.1. Клієнт зобов'язується самостійно укладати угоди, Контракти з контрагентами із місцезнаходженням на території Китайської Народної Республіки та нести відповідальність за їх виконання, здійснювати розрахунки з контрагентами, сплачувати мита, збори та податки.

  3.2. Надавати необхідну Агенту для виконання доручень інформацію та документи.

  3.3. Якщо протягом дії цього Договору виявиться, що Агент не зможе з незалежних від нього причин виконувати надалі свої зобов'язання за цим Договором або окремі доручення Клієнта, Клієнт має право розірвати цей Договір або припинити надавати доручення Агенту. В такому випадку Клієнт не має права на відшкодування з Агента будь-яких збитків, які можуть виникнути в результати згаданого розірвання або припинення.

   3.4. Клієнт вправі у будь-який час перевіряти хід і якість послуг, що виконуються Агентом не втручаючись в його діяльність.

  3.5. Клієнт має право без попереднього узгодження з Агентом, але з його обов'язковим подальшим повідомленням, надавати іншим особам права, аналогічні правам Агента  за цим договором

  3.6. Клієнт має безумовне право відмовитися від Договору, повідомивши про це Агента за тридцять календарних днів. В цьому випадку Клієнт зобов'язаний виплатити Агенту винагороду за операції, здійснені ним до припинення Договору.

  3.7. У разі порушення Агентом положень п.2.7, п.2.8.  цього договору Клієнт має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору, повідомивши про це Агента за п’ять днів без виплати йому відповідної винагороди.

   

  4. Розмір і порядок оплати винагороди Агенту

  4.1. Клієнт зобов'язаний виплачувати Агенту винагороду в процентному відношенні від загальної вартості матеріалів, товарів, комплектуючих, обладнання, іншої продукції, яку Клієнт придбав у контрагентів – суб’єктів господарської діяльності Китайської Народної Республіки за представництвом Агента протягом строку дії даного Договору.

  4.2. Клієнт зобов'язаний виплачувати Агенту винагороду в гривнях в розмірі узгодженому Сторонами та вказаному у відповідному Акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), але не більше __% (________) від вартості придбаних Клієнтом матеріалів, товарів, комплектуючих, обладнання, іншої продукції згідно відповідних імпортних вантажно-митних декларацій Клієнта (ВМД, Форма-2) 

  4.3. Оплата винагороди Агенту здійснюється Клієнтом не пізніше 2 (двох) місяців з моменту підписання сторонами Акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). Допускається дострокова виплата винагороди або інший порядок розрахунків за надані послуги, який визначається Сторонами окремо.

   

  5. Форс - Мажор

  5.1. У разі настання обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню однією із сторін зобов'язань за договором (пожежа, стихійне лихо, повінь, ембарго, військові дії, рішення державних органів і т.д.) і незалежних від волі і свідомості сторін, терміни виконання зобов'язань по договору відсуваються відповідно до часу, протягом якого діяли зазначені обставини. Контрагент, який не може виконати повністю або частково свій обов'язок за цим договором, не несе відповідальності, якщо це стало наслідком настання зазначених надзвичайних обставин після підписання договору, які сторона за договором не змогла передбачити і яким не змогла перешкодити.

  5.2. Сторони сповіщають одна одну про настання таких обставин, їх можливої тривалості і припинення протягом 10 днів з моменту настання, у письмовій формі. Якщо зазначені вище обставини будуть тривати більше 2 місяців, кожна зі сторін має право розірвати договір без покладання відповідальності.

   

  6. Конфіденційна інформація

  6.1. Сторони зобов'язуються без взаємної згоди не передавати третім особам або використовувати в інший спосіб, не передбачений умовами Угоди, маркетингову, комерційну, фінансову, організаційну та іншу інформацію (далі - «Конфіденційна інформація») за умови, що:

  - Сторона спеціально попереджена, що передана інформація є «Конфіденційною інформацією»;

  - така інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам;

  - до такої інформації немає вільного доступу на законній підставі;

  - власник такої інформації вживає належних заходів до забезпечення її конфіденційності.

  - передача конфіденційних даних пов’язана з отриманням офіційних дозволів, інших документів для виконання цього Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також в будь-яких інших випадках, без яких стало б неможливим виконання цього Договору будь-якою із Сторін.

  6.2. Термін охорони конфіденційної інформації обмежується Сторонами терміном не менше 3 (трьох) років від дати закінчення Договору.

   

  7. Вирішення спірних питань

  7.1. Спори або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.

  7.2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими особами. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 20 днів з дня отримання претензії.

  7.3. Якщо Сторонам не вдається знайти взаємоприйнятного рішення, то для вирішення спору вони повинні звернутися в Господарський суд згідно діючого законодавства. Застосовним правом є матеріальне і процесуальне право України.

   

  8. Відповідальність Сторін

  8.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

  8.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані в зв'язку з цим збитки.

  8.3. За прострочення оплати Клієнт сплачує пеню за кожен день прострочення, яка обчислюється від суми заборгованості в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня.

   

  9. Договір в цілому

  9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань п про цим договором. У разі якщо ні від однієї зі сторін за 30 днів до закінчення терміну дії договору не надійде пропозиції про його розірвання, то дія даного договору автоматично продовжується терміном на один рік.

   

  10. Заключні положення

  10.1. Всі зміни та / або доповнення до цього Договору будуть дійсні, якщо вони будуть здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те особами.

  10.2. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством

  10.3. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

  10.4. При укладанні, оформленні, передачі та виконання цього договору Сторони допускають використання факсимільного зв'язку, електронної пошти; документи, передані з використанням такого зв'язку, матимуть юридичну силу до обміну оригіналами цих документів.

   

  11. Юридичні адреси та реквізити сторін

  АГЕНТ

  Фізична особа-підприємець

   

   

   

   

  ___________________

  КЛІЄНТ

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «_______________________»

   

  Директор

   

  ______________________________