Зразки документів
  Зразок Договору на проведення оцінки майна

   

   

  Договір № ___

  на проведення оцінки майна

   

   м. _____________                                                                                                                                   «__» ________ 2017р.

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________», код ЄДРПОУ __________, у подальшому іменований «Замовник»,  в особі директора _____________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________», код ЄДРПОУ __________, що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № _________, виданий Фондом державного майна України  __________ р., Ліцензії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на проведення земле оціночних робіт серія ___ № ____ від __________р., надалі за текстом договору – «Виконавець»,  в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статуту, разом – Сторони, уклали даний Договір про  нижченаведене:

   

  1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1.Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання (надання) послуг з проведення незалежної оцінки наступного майна: ________________________________, а Замовник зобов'язується прийняти надані послуги та оплатити їх.

  1.2. Метою цієї оцінки є визначення ринкової вартості об’єкта оцінки станом на «__» _______ 2017 року для укладення правочину відносно нього.

   

  2. НАДАННЯ ПОСЛУГ,  ЇХ ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

  2.1. Загальна вартість послуг з оцінки об’єкта складає __________ (_____________ гривень 00 коп.) без ПДВ.

  2.2. Оплата, що визначається згідно п.2.1, сплачується на рахунок Виконавця на підставі його рахунку протягом 2-х днів з дати рахунку у повному розмірі ціни Договору.

   

  3.ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

  3.1. Виконавець повинен надати послуги визначені п.1.1. даного Договору та надати Замовнику:

  -  електронну версію звіту про незалежну  оцінку Об'єкта оцінки у строк 10 (десять) робочих днів з моменту надання Замовником Виконавцеві можливості для інспекції Об’єкта оцінки та необхідної для проведення незалежної оцінки документації та інформації щодо Об’єкта оцінки;

  -  звіт  про незалежну  оцінку Об'єкта оцінки, що відповідатиме вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна у строк 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, з моменту здійснення Замовником оплати згідно п. 2.2. даного Договору.

  3.2. Термін виконання робіт (надання послуг) починається з моменту оплати послуг.

  3.3. Виконавець зобов'язаний за письмовою вимогою Замовника давати пояснення по виконаному звіту, процесу оцінки й об'єкту оцінки.

  3.4. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів оцінки з метою,  іншою ніж передбачена п. 1.2. даного Договору.

  3.5. Замовник зобов'язаний сприяти Виконавцю в проведенні оцінки, здійсненні інспекції Об’єкта оцінки, надавати необхідну документацію та інформацію про Об'єкт оцінки. Про необхідність надання додаткових документів або додаткової інформації щодо Об’єкта оцінки Виконавець робить письмовий запит.

  3.6. У зв’язку з конфіденційністю інформації, що надається Замовником Виконавцю для проведення оцінки, Виконавець зобов'язується по закінченню робіт (наданню послуг)- підписання з Замовником акт здачі-приймання наданих послуг; повернути Замовнику копії документів, забезпечити виконання знищення електронної версії звіту та не зберігати його у роздрукованому вигляді в архіві.

   

  4. ПОРЯДОК  ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ 

  4.1. Після завершення робіт (надання послуг) Виконавець передає Замовнику звіти про оцінку у паперовому вигляді в двох примірниках, що оформлені в установленому порядку та у відповідності до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна.

  4.2. Одночасно з передачею звітів про оцінку об'єкта Замовнику у електронному вигляді, Виконавець передає акт здачі-приймання наданих послуг) щодо незалежної оцінки майна.

  4.3. Акт здачі-приймання наданих послуг підписується Замовником та Виконавцем в строк, що не перевищує 3 робочих днів з моменту його передачі (звіту про оцінку)..

  4.4. У разі, якщо Замовник відмовляється підписати акт здачі-приймання наданих послуг, він повинен подати письмове обґрунтування причин своєї відмови у строк, що не перевищує 3 робочих дня з моменту  передачі звіту про оцінку. В іншому випадку, якщо Замовник не підписав акт здачі-приймання наданих послуг і не надав мотивовану письмову відмову від його підписання протягом 5 (п’яти) календарних днів, надані послуги вважаються прийнятими без заперечень

  4.5. Датою завершення надання послуг є дата передачі звіту Замовнику у електронному та паперовому вигляді.

   

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

  5.1. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 3.5. Договору.

  5.2. Спори між сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цього Договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

  5.3. За прострочення надання звіту Виконавець сплачує пеню за кожний день прострочення, яка обчислюється від вартості робіт (послуг) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня.

  5.4. За недостовірність висновку про незалежну  оцінку Об'єкта оцінки Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

   

  6. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

  6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, тощо.

  6.2. У разі настання обставин, визначених п. 6.1. цього Договору, строк виконання зобов’язань відсувається на строк дії таких обставин, але не більше як на три місяці.

  6.3. Факт існування обставин, що знаходяться поза межами контролю сторін підтверджується довідкою Торгово-Промислової Палати України.

   

  7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання своїх зобов’язань (п. 4.5)  за цим договором Сторонами, але не пізніше «___»  ___________ 2017 року.

  7.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, що є його невід’ємною частиною. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

   

  8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

  8.1.Суперечки за даним договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, то усі суперечки вирішуються у встановленому законодавством України порядку.

  8.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

  8.3. Уповноважені представники Сторін, які підписують Договір, підтверджують, що вони надають згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку іншій Стороні своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації господарських відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Уповноважені представники Сторін також підтверджують, що повідомлені іншою Стороною, що їх персональні дані включені до бази персональних даних іншої Сторони, фактичний об’єм даних, що передаються, відповідає цілям обробки, та про права суб’єкта персональних даних, які визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторона Договору, що отримала персональні дані зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них відповідно до вимог ст.24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених чинним законодавством України.

   

  9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

   

  ЗАМОВНИК

  ВИКОНАВЕЦЬ

  Товариство з обмеженою відповідальністю

   

   

   

   

  Директор     

   

  ____________________

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

   

   

   

   

  Директор     

   

  ____________________