Зразки документів
  Зразок Договору на проведення ремонту

   

   

   ДОГОВІР № ____

  на проведення ремонту

   

  м. __________

                           «___» ______________2016р.

   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________________, яке надалі іменується «Замовник», в особі директора ___________________________, діючого на підставі Статуту з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», яке надалі іменується «Виконавець», в особі директора __________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір на проведення робіт з ремонту (надалі «Договір»), про наступне:

    

  1. Предмет Договору

  1.1. «Виконавець» зобов'язується провести, а «Замовник» оплатити роботи з ремонту гідромеханічної передачі _____ № ___ автонавантажувача марки __________, (далі за договором - Вузол) в кількості 1 (одна) одиниця з проведенням комплексу робіт по відновленню або заміні зношених і пошкоджених комплектуючих і деталей.

  1.2. Перелік ремонтних робіт і їх вартість вказані в Калькуляції, що є невід'ємною частиною цього Договору.

   

  2. Вартість і порядок оплати ремонтних робіт

  2.1. Вартість ремонту гідромеханічної передачі згідно калькуляції і становить ____________грн. (________________ грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - _____ грн...

  2.2. Вартість матеріалів, запчастин, деталей, трудових витрат, тощо необхідність в яких виникла в процесі виконання цього Договору, оформляються додатковою угодою Сторін у письмовій формі і компенсуються Замовником окремо за погодженням з Виконавцем на підставі виставлених рахунків.

  2.3. Оплата вартості ремонту Вузла проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок «Виконавця» в наступному порядку:

  - передоплата в розмірі ___ % вартості робіт за договором в протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання Договору.

  - _____ % вартості робіт за договором після повідомлення «Замовника» про факт виконання робіт і готовності Вузла до відвантаження.

  2.4. Датою оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок «Виконавця».

  2.5. Відвантаження Вузла проводиться після повної оплати вартості ремонтних робіт.

   

  3. Терміни та порядок прийому-передачі ремонтних робіт

  3.1. «Виконавець» зобов'язується провести ремонт Вузла протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання передоплати в розмірі ___ % вартості робіт за Договором.

  3.2. У разі якщо потрібна додаткова поставка запасних частин від виробника або в разі, якщо роботи вимагають великих трудовитрат, терміни ремонту узгоджуються «Виконавцем» та «Замовником», про що укладається Додаткова угода, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

  3.3. Ремонтні роботи проводяться «Виконавцем» на його виробничій базі за адресою: м. ______, вул. ____________, буд ____.

  3.4. Виконані ремонтні роботи приймаються представниками обох Сторін на місці проведення ремонту. При відсутності зауважень з боку «Замовника» підписується Акт прийому-передачі виконаних робіт.

  3.5. Запасні частини, вузли, агрегати, інше, які були замінені в процесі ремонту, «Виконавець» повертає «Замовнику».

  3.6. Доставка Вузла в ремонт і назад з ремонту здійснюється «Виконавцем».

   

  4. Якість ремонтних робіт та гарантійні зобов'язання.

  4.1. Якість виконаних ремонтних робіт повинно відповідати технічним вимогам і технічному паспорту на транспортний засіб, і підтверджується Актом прийому-передачі виконаних робіт, підписаним уповноваженими представниками обох Сторін.

  4.2. При дотриманні «Замовником» правил експлуатації Вузла, «Виконавець» гарантує роботу відремонтованих частин і агрегатів на протязі ___ (_____) місяців з моменту підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт.

  4.3. «Замовник» втрачає право на гарантійне обслуговування в разі:

  4.3.1. Проведення ремонту раніше відремонтованих «Виконавцем» частин і агрегатів силами «Замовника» або третьою стороною за зверненням «Замовника»;

  4.3.2. Внесення змін в конструкцію або комплектацію Вузла;

  4.3.3. Відключення або пошкодження лічильника мотогодин;

  4.3.5. Використання Вузла для підняття вантажу, вага якого перевищує норми, зазначені в інструкції з експлуатації і технічному обслуговуванню;

  4.3.6. Вузол використовувався не за призначенням і в умовах, не передбачених інструкцією з експлуатації і технічному обслуговуванню Вузла.

  4.4. Гарантія не поширюється на несправності, викликані механічними пошкодженнями - візуальні зовнішні дефекти, причиною чого стала неправильна експлуатація «Замовником» агрегату, тобто вплив на Вузол сил, на які він (Вузол) не розрахований, а також на витратні матеріали і ГТВ (гумовотехнічні вироби), що піддаються природному зносу.

  У разі якщо причиною порушення працездатності відремонтованого Вузла є відмова інших вузлів і агрегатів, що не піддавалися ремонту, або використання неякісних паливно-мастильних матеріалів, ремонт проводиться за рахунок «Замовника».

  4.5. Після ремонтних робіт необхідно проводити обов'язкове технічне обслуговування відремонтованого Вузла силами «Виконавця» через перші ___ мотогодин і кожні ____ мотогодин після введення Вузла в експлуатацію. Можливе проведення технічного обслуговування Вузла «Виконавцем» згідно окремо виставлених рахунків.

  5. Відповідальність Сторін

  5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором «Замовник» і «Виконавець» несуть відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до чинного законодавства України.

  5.2. У разі порушення термінів оплати цього Договору "Замовник" сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожну прострочену добу, але не більше  ___ % від вартості ремонтних робіт.

  5.3. У разі порушення термінів виконання ремонтних робіт Вузла, гарантійних зобов'язань, «Виконавець» сплачує пеню в розмірі ___ % від їх вартості за кожну прострочену добу, але не більше ___% від вартості ремонтних робіт.

  5.4. Сплата пені не звільняє сторони від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) прийнятих на себе зобов'язань в повному обсязі.

  5.5. Всі спори і розбіжності сторін за договором вирішуються шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

  5.6. Всі спори, за якими не було досягнуто Сторонами згоди шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку відповідно з чинним законодавством України.

   

  6. Додаткові умови

  6.1. Договір складений в 2-х екземплярах (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

  6.2. «Виконавець» є платником __________________

  6.3. «Замовник» є платником ____________________

  6.4. «Замовник» і «Виконавець» дають один одному свою згоду на обробку своїх персональних даних (зазначених в даному Договорі) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Мета використання персональних даних, в даному випадку, є виконання даного Договору на проведення ремонту.

  6.5. Сторони підтверджують, що ознайомлені з метою обробки персональних даних (забезпечення, реалізації податкових відносин, відносин сфері бухгалтерського та податкового обліку, ведення господарської діяльності, яка регулюється Податковим Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України та ін.), місцем їх зберігання, умовами доступу до своїх персональних даних, а також іншими правами, передбачені положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

  6.6. Сторони погоджується з тим, що не повинні отримувати ніякого додаткового згоди один від одного для передачі персональних даних контрагента органам контролю.

   

  7. Форс-мажор

  7.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, Сторони не несуть відповідальності за Договором в повній мірі і зобов'язані негайно сповістити один одного в письмовій формі про час припинення цих обставин і можливості подальшого виконання своїх обов'язків.

  7.2. До форс-мажорних обставин не належать: різка зміна валютних курсів, виникнення непередбачених витрат в будь-якого боку Договору, відмова в поставках (покупках) або банкрутство постачальників (покупців) «Виконавця» і «Замовника».

  7.3. На час дії непереборної сили та інших обставин, які звільняють від відповідальності, зобов'язання «Виконавця» і «Замовника» припиняються, санкції за невиконання договірних зобов'язань не застосовуються, а термін виконання договірних зобов'язань продовжуються на період, який відповідає терміну обставин, які настали, і нормальному терміну для ліквідації їх наслідків. Дія по боку форс-мажору повинно бути підтверджено в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  7.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді в триденний термін.

  7.5. У разі якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше 90 днів, кожна із Сторін має право односторонньо відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором повністю або частково без подальшої відповідальності.

  8. Термін дії Договору

  8.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до «___» ___________ 2017р.

  Якщо в термін до _________  жодна зі Сторін не заявить про намір розірвати цей Договір, то він автоматично продовжується ще на один рік.

  8.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору укладаються в письмовій формі та набувають чинності після підписання уповноваженими представниками Сторін.

   

  9. Юридичні адреси сторін:

  ЗАМОВНИК

   

  ВИКОНАВЕЦЬ

  Товариство з обмеженою відповідальністю

   

   

   

   

  Директор     

   

  ____________________

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

   

   

   

   

  Директор     

   

  ____________________