Зразки документів
  Зразок Договору на такелажні роботи

   

   

  ДОГОВІР № ____

  на виконання робіт

   

  м. _______________                                                                                                                                «___» ___________2016р.

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________________, яке надалі іменується «Замовник», в особі директора ____________________, діючого на підставі Статуту з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________________», яке надалі іменується «Виконавець», в особі директора _______________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір підряду (надалі «Договір»), про наступне:

   

                                   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Виконавець зобов'язався виконати роботи для Замовника безпечно та відповідної якості, а Замовник зобов'язався прийняти роботи згідно із Актом здачі-прийняття наданих робот і здійснити їх оплату на умовах даного Договору.

  1.2. До робіт, що надаються Виконавцем і є предметом цього Договору, відносяться:

  - такелажні роботи, та роботи з переміщення обладнання, верстатів в кількості ___ одиниць та іншого майна у виробничих цехах Замовника за адресою: ____________________;

  - інші такелажні роботи та послуги з переміщення.

  1.3. «Виконавець» для проведення такелажних робот може використовувати наймані автокрани і автотранспорт, інші засоби та ресурси. 

   

  2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  2.1. Виконавець зобов'язаний:

  - надати Замовникові визначені цим Договором роботи протягом 2 (двох) календарних днів з моменту отримання передоплати.

  - забезпечувати якість наданих робот відповідно до вимог, які погоджені Виконавцем із Замовником;

  - при неможливості надати роботи в передбачений цим Договором термін, негайно повідомити про це Замовникові.

  - організувати та нести відповідальність за дотримання працівниками Виконавця (залучених третіх осіб) норм пожежної безпеки, охорони праці, охорони навколишнього середовища на території Замовника, а також дотримання правил проведення такелажних робіт.

  2.2. Виконавець має право:

  - отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання робот за даною угодою;

  - отримати за надані роботи оплату в розмірах і терміни, передбачені цим Договором.

  2.3. Замовник зобов'язаний:

  - підготувати пройоми та проїзди для безперешкодного переміщення обладнання

  - приймати від Виконавця результати надання робот, якщо надані роботи відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

  - забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання робот.

  2.4. Замовник має право:

  - фіксувати порядок надання робот шляхом відео зйомки або фотографування;

  - відмовитися від прийняття результатів надання робот, якщо надані роботи не відповідають умовам Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитку, якщо вони виникли в результаті невиконання або неналежного виконання Виконавцем узятих на себе обов'язків за даною угодою;

  3. ОПЛАТА РОБОТ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙНЯТТЯ

  3.1. Договірна  ціна за такелажні роботи складає _____________________ грн. (_____________ гривень 00 коп.) без ПДВ. Виконавець не є платником ПДВ.

  3.2. Порядок оплати за роботи: 100% передплата вартості робіт за Договором.

  3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі в національній валюті України – гривні.  

  3.4. Підписання Акту здачі-прийняття наданих робот представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

  3.5. Виконавець є платником єдиного податку третя категорія. Не є платником ПДВ.

  3.6. Замовник є платником податку на загальних підставах. Є платником ПДВ.

   

  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

  4.1. В разі порушення зобов'язання, які виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним в Україні законодавством.

  4.2. В разі порушення термінів надання робот Виконавець платить Замовникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості, не наданих робот, за кожен день такого прострочення. У разі ненадання Замовнику робіт протягом 10 днів після отримання передоплати Виконавець на вимогу Замовника зобов’язаний  повернути отриману попередню оплату вартості робот в повному обсязі. 

  4.3. В разі порушення термінів оплати робот Замовник платить Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості, наданих робот, за кожен день прострочення.

  4.4. За недотримання або неналежне дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці та інших, передбачених чинним законодавством України правил, відповідальність покладається на Виконавця. Виконавець відповідає за пошкодження або знищення їм обладнання чи іншого майна Замовника під час виконання робот за даним Договором в розмірі знищеного або пошкодженого майна.

  5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

  5.1. Всі спори, які виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  5.2. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такої суперечки відповідно до чинного в Україні законодавства.

   6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  6.1. Сторони не несуть відповідальність за затримки у виконання або невиконання своїх зобов'язань за даною угодою, якщо вказані затримки або невиконання сталися в результаті настання і дії форс-мажорних обставин.

  6.2. В разі настання форс-мажорних обставин, Сторона, яка «оголошує форс-мажор», зобов'язана негайно, або не пізніше 3-х робочих днів після того, як вона дізналася про існування таких обставин, письмово повідомити про це іншу Сторону. Факт настання обставин форс-мажору підтверджується стороною, яка оголосила форс-мажор, довідкою Торговельно-промислової палати України не пізніше 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин.

  6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за будь-які збитки, втрати, претензії або інші витрати, які можуть виникнути в іншої Сторони в результаті настання і дії форс-мажорних обставин.

  6.4. Якщо форс-мажорні обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов'язань за даною угодою, триватимуть 60 і більше днів, то Сторони здійснюють переговори відносно врегулювання питань, які стосуються шляхів подальшої співпраці і можливості виконання зобов'язань за даною угодою.

   7. ІНШІ УМОВИ

  7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами. Договір діє до «___» __________ 2016 року.  

  7.2. Закінчення терміну цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни в цей Договір можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

  7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний лише за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  7.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому, листування, протоколи про наміри і будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін, по питаннях, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  7.6. Цей Договір складений в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, - по одному екземпляру  для кожної із Сторін.

                                                                        

  8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

   

  ЗАМОВНИК

   

  ВИКОНАВЕЦЬ

  Товариство з обмеженою відповідальністю

   

   

    

  Директор     

   

  ____________________

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

   

   


  Директор     

   

  ____________________