Зразки документів
  Зразок Договору про надання послуг пов'язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів

   

   

  ДОГОВІР №

  про надання послуг

   м. _________________                                                                                                                                      «___» _________________р.

   

  Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статуту, Ліцензій серія __ №______________, з одного боку, та

  Замовник — Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» в особі директора _____________________________, який діє на підставі Статуту, з другого боку, далі — Сторони, уклали цей договір про наступне:

   1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе надання послуг пов'язаних з збиранням, перевезенням, зберіганням, для подальшої утилізації, знищення, або видалення промислових відходів, далі — Відходи, згідно з Переліком видів як вторинної сировини, на поводження з якими видана Ліцензія серії ___ №___________ (додається до Договору).

  1.2. Конкретний перелік відходів, які утворюються у Замовника, та передаються Виконавцю протягом року фіксується в Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток №1).

  1.3. Інші види послуг, не передбачені цим договором, обумовлюються додатковими угодами до цього договору, або іншими договорами.

  2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

  2.1. Замовник зобов'язаний:

  2.1.1. Заздалегідь, повідомити Виконавця про види відходів, їх кількість, та інформувати про склад відходів, що підлягають передачі.

  2.1.2. Завантажування відходів здійснюється силами Виконавця та транспортний засіб, поданий Виконавцем.

  2.1.3. Оплатити конкретний об'єм послуг наданий Виконавцем протягом 30-ти банківських днів після підписання сторонами Акту наданих послуг.

  2.2. Виконавець зобов'язаний:

  2.2.1 Надати послуги, обумовлені в договору протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Заявки Замовника, попередньо узгодивши з ним конкретну дату початку надання.

  2.2.2. Надати Замовнику Акт наданих послуг у двох примірниках та податкову накладну, оформлену та зареєстровану відповідно до Податкового Кодексу України.

   З.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК СДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ.

  3.1. Вартість послуг є договірною, визначається Виконавцем, узгоджується Сторонами на момент підписання та фіксується в Протоколі узгодження договірної ціни, який стає невід'ємною частиною договору. Загальна вартість договору визначається як сума наданих протягом року послуг відповідно до підписаних Сторонами Актів наданих послуг.

  3.2. За домовленістю Сторін вартість послуг може бути скоригована на момент фактичного надання в залежності від змін ціноутворюючих факторів.

  3.3. Джерело фінансування - за рахунок коштів Замовника.

  3.4. Після передачі відходів Замовником Виконавцю сторони підписують Акт наданих послуг, які є підставою для проведення кінцевих взаєморозрахунків.

  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

  4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть майнову відповідальні згідно з чинним законодавством України.

  4.2. Відповідальність за недостовірну інформацію про хімічний склад, та кількість відходів, що передаються Виконавцю, несе Замовник.

  4.3. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути по договору, або при виконанні його, будуть вирішуватися Сторонами у відповідності з чинним законодавством України.

  5. ФОРС - МАЖОР.

  5.1. У випадку настання обставин непереборної сили, а також при несприятливих погодних умовах (ожеледь, снігові замети, туман та інше), всі питання, що виникли у зв'язку з цим, вирішуються Сторонами у відповідності з Законодавством України.

  5.2. Термін надання договірних зобов'язань переноситься відповідно терміну дії обставин непереборної сили та розумному терміну для усунення насідків цих обставин.

  6. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

  6.1. Усі доповнення та зміни до договору дійсні, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані обома Сторонами.

  6.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати факти та інформацію, що пов'язана з виконанням договору, а також зміст договору будь якій третій стороні без попередньої згоди другої Сторони.

  6.3. Цей договір заміняє всі попередні договори, протоколи, заяви між Сторонами, що стосуються предмету договору, як усні, так і письмові.

  6.4. В разі невиконання умов договору однією із Сторін Договір може бути розірвано одностороннім порядком, з письмовим повідомленням Іншої Сторони про це за 20 днів.

   7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

  7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до ________________ року.

  7.2. У разі відсутності письмового повідомлення однієї із Сторін про припинення дії договору термін дії останнього подовжується ще на календарний рік.

   8. СТАТУС (як платника податку) ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

  8.1. Виконавець є платником ___________________________. ______ платником ПДВ.

  8.2. Замовник є платником _____________________________. ______ платником ПДВ.

   

  ВИКОНАВЕЦЬ

   

   

   

   

  Директор                                                                                       

   

  ЗАМОВНИК:

   

   

   

   

  Директор

   

   

   

   


   

  Додаток № 1

  до договору №__

  від  ________ _____р.

  ПРОТОКОЛ

  узгодження договірної ціни по

  договору №______ від ________________р.

   

  м. ____________                                                                                                                                                       від _________________р.

   

  Ми, що нижче підписалися, Виконавець - ТОВ «________________», в особі директора _____________, який діє на підставі Статуту, з одного боку та Замовник - ТОВ «________________» в особі директора __________________, який діє на підставі Статуту, далі - Сторони, цим протоколом засвідчуємо, що Сторони досягли домовленості про розмір договірної ціни на надання послуг пов'язаних зі збором, транспортуванням та передачею для подальшої утилізації наступних видів відходів, в перерахунку на одиницю виміру

   

  Найменування відходу

  Одиниця виміру

  Ціна за одиницю виміру

   

   

   

   

  Цей Протокол є підставою для проведення розрахунків між Сторонами

  Узгоджена цим протоколом ціна може змінюватися за згодою сторін при зміні ціноутворюючих факторів.

   

  Директор                                                                                       Директор

   

  _______________________                                                                  ____________________