Зразки документів
  Зразок Договору поставки

   

   

  ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ___

   м. ___________                                                                                                                                               «__» _________ 2016 року

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________________», надалі іменоване «Постачальник», в особі директора___________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі директора _____________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі спільно іменовані Сторонами, уклали даний Договір про нижченаведене:

  1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. За даним Договором Постачальник зобов'язується поставити й передати у власність, а Покупець прийняти й оплатити продукцію в асортименті, іменовану далі по тексту договору - Товар.

  1.2. Характеристики, кількість, номенклатура, ціна й загальна вартість Товару, що поставляється по даному Договору, зазначається Сторонами в Специфікації до Договору, що є невід'ємною його частиною.

  1.3. Товар поставляється Постачальником Покупцеві партіями, на кожну партію Товару Покупець виписує товарну накладну.

  1.4. Товар, який поставляється Постачальником, повинен відповідати Договору, Специфікаціям до Договору, технічним вимогам заводу-виробника Товару, супровідної (технічної) документації.

   

  2.      БАЗИСНІ УМОВИ ТА СТРОК ПОСТАВКИ

  2.1. Покупець за свій рахунок здійснює доставку Товару від Постачальника за адресою: __________, якщо інше не узгоджено Сторонами в Специфікації до Договору.

  2.2. Право власності на Товар, переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі Товару Покупцеві або уповноваженої ним особі та оформлення (підписання) Сторонами товарно-транспортних документів.

  2.3. Порядок і строки поставки узгоджуються  сторонами в Специфікації.

  2.4. Загальний обсяг і вартість Товару, що поставляється по даному Договору, складається із загальної вартості Товару поставленого протягом строку дії даного Договору.

   

  3. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

  3.1. Умови оплати та поставки Товару узгоджуються  Сторонами в Специфікації до Договору.

  3.2. Оплата Товару, що поставляється Постачальником, здійснюється Покупцем в національній валюті України - гривні, відповідно до банківських реквізитів Постачальника, зазначеними в даному Договорі.

  3.3. Датою платежу є дата зарахування коштів на поточний банківський рахунок Постачальника.

  3.4. Вартість Товару, погоджена й затверджена Сторонами у відповідному додатку (Специфікації) до Договору, є фіксованою й незмінною протягом усього строку його дії.  

   

  4. УМОВИ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

  4.1. Приймання Товару по якості та кількості здійснюється при передачі Товару Постачальником Покупцеві, або вповноваженому їм особі. Приймання Товару здійснюється відповідно до Додатка (Специфікації) до Договору, вимогам виробника Товару, по кількості - шляхом перерахування, по якості - згідно документів, що підтверджують якість Товару або технічним вимогам виробника. 

  4.2. Приймання Товару здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання N П-6, затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65г. та № П-7. затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66г.

  4.3. Претензії й рекламації відносно якості поставленого Товару приймаються Постачальником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту передачі Товару Покупцеві або уповноваженому їм особі.

   

  5. ФОРС - МАЖОР

  5.1. У випадку настання обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню однієї зі сторін зобов'язань за договором (пожежа, стихійне лихо, повінь, ембарго, воєнні дії, рішення державних органів і т.д.) і незалежних від волі й свідомості сторони, строки виконання зобов'язань за договором відсуваються відповідно до часу, протягом якого діють зазначені обставини. Сторона, що повністю або частково не може виконати свої зобов'язання за цим Договором, не несе відповідальності, якщо це явилося слідством настання зазначених надзвичайних обставин після підписання Договору, які сторона за договором не могла передбачати і яким не могла перешкодити.

  5.2. Сторони сповіщають один одного про настання таких обставин, їхньої можливої тривалості й припиненні протягом 10 (десяти) календарних днів, у писемній формі. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на зазначені в пункті 5.1. обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за договором.

  5.3. Настання форс-мажорних обставин повинне бути підтверджене відповідним компетентним органом або організацією.

   

  6. УПАКОВКА Й МАРКУВАННЯ

  6.1. Товар Постачальника повинен мати стандартну тару (упаковку), що забезпечує зберігання Товару й виключає його (Товару) ушкодження при навантаженні/розвантаженні, транспортуванні, складському зберіганні.

  6.2. Будь-яка додаткова або нестандартна тара (упаковка) повинна додатково оплачуватися Покупцем.

  6.3. Вартість тари (упаковки) і маркування включені у вартість Товару.

   

  7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  7.1. При невиконанні або неналежному виконанні Сторонами прийнятих на себе зобов'язань вони несуть відповідальність згідно до діючого законодавства України.

  7.2. При порушенні строків поставки Товару Постачальник сплачує Покупцеві неустойку у вигляді пені, у розмірі 0,5% від вартості недопоставленого вчасно Товару, за кожний день прострочення.

  7.3. При порушенні строків оплати Товару, Покупець сплачує Постачальникові неустойку у вигляді пені, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період прострочення оплати, від вартості несвоєчасно оплаченого Товару, за кожний день прострочення.

  7.4. Виплата неустойки (пені) не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе, відповідно до даного Договору, зобов'язань.

   

  8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

  8.1. Усе суперечки та розбіжності, що виникають за даним Договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

  8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, то такі суперечки/розбіжності повинні бути врегульовані Господарським судом відповідно до діючого законодавства України. Досудового врегулювання суперечок не є обов'язковим.

   

  9. ДОГОВІР В ЦІЛОМУ

  9.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

  9.2. Після підписання Договору всі попередні переговори по ньому, переписка, попередні угоди й протоколи про наміри з питань, які стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть прийматися до уваги під час розгляду спорів.

  9.3. Сторони можуть вносити зміни та доповнення в Договір шляхом затвердження Додаткової угоди та/або Специфікації до нього, або внесення змін і доповнень у раніше затверджені Специфікації до договору.

  9.4. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до 31 грудня 201__ року, але в кожному разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

  9.5. При укладанні, оформленні, передачі та виконанні цього договору Сторони допускають використання факсимільного зв'язку, електронної пошти; документи, передані з використанням такого зв'язку, будуть мати юридичну силу до обміну оригіналами цих документів.

  9.6. Сторони мають статус платників податку на прибуток на загальних підставах.

  9.7. Сторони дають згоду на обробку їх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.

   

  10. РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

                                                                                                

  ПОСТАЧАЛЬНИК:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

   

   

   

  Директор     

   

  _____________________

  ПОКУПЕЦЬ:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

   

   

   

  Директор     

   

  _____________________

   

   


   

  СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

  до Договору № ___ від _______________

  м. ____________                                                                                                                                                  «__» __________ 2016 року

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________________», надалі іменоване «Постачальник», в особі директора _________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

  Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі директора_________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали дану Специфікацію до договору  про нижченаведене:

  1. Затвердити характеристики, кількість, номенклатуру й загальну вартість партії Товару, що поставляється, відповідно до Таблиці: 

   

  № п/п

   

  Характеристика та номенклатура Товару

  Кіл-сть.

  Товару

  Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)

   

  Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)

  Загальна вартість без ПДВ

  (грн.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  РАЗОМ без ПДВ:

   

  ПДВ (20%)

   

  Разом із ПДВ:

   

   

  Загальна вартість Товару складає ________________________

  2.  Покупець оплачує Товар в наступному порядку:_______________________________

  3.  Строк поставки Товару: ____________________________________________________

  4. Адреса поставки: __________________________________________________________

  5. Всі інші умови залишаються незмінними й відповідають договору поставки

   

  ПОСТАЧАЛЬНИК:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

   

   

   

  Директор     

   

  _____________________

  ПОКУПЕЦЬ:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

   

   

   

  Директор     

   

  _____________________