Зразки документів
  Зразок Договору позики

   

   

   

  ДОГОВІР ПОЗИКИ

   

  м. ___________________                                                                                                                                     «___» __________2017р.

   

  Ми, що підписалися нижче: з однієї сторони, _________________________________________, «___» ___________  року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________, паспорт серії ___ № _________, виданий _______________ в ____________ р., що проживає в місті ___________, вул. ________, буд. ___, кв. _______ (надалі - ПОЗИКОДАВЕЦЬ), та з другої сторони, _______________________________________, «___» ______________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________, паспорт серії ___ № _________, виданий _______________ в ____________ р., що проживає в м. _____________, вул. _________, буд. ___, кв. _________ (надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК), ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочину, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, володіючи українською мовою, уклали даний договір про таке:

   

  1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ грошові кошти в сумі ___________________ (______________) гривень 00 копійок, а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ суму позики в строк встановлений цим договором.

  2. На момент укладення цього договору грошові кошти в сумі ____________ (____________) гривень 00 копійок, _____________________ передав _______________ в повному обсязі.

  3. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому ПОЗИКОДАВЦЕМ) у строк до «___» ______________ 2018 року (_________________ дві тисячі вісімнадцятого року), при цьому повернення позики має бути здійснено рівною часткою.

  4. Сторони домовились про те, що договір позики укладається безвідсотковим.

   ПОЗИЧАЛЬНИК має право достроково повернути ПОЗИКОДАВЦЮ суму позики.

  5. За домовленістю сторін сплата позики повинна підтверджуватися ПОЗИКОДАВЦЕМ відповідними розписками про одержання грошей, які _______________________ зобов’язаний видати ПОЗИЧАЛЬНИКУ одночасно із отриманням платежу від ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

  6. ________________________ має право повернути, а ______________ зобов’язаний прийняти суму позики до закінчення вказаного в договорі терміну повернення грошових коштів.

  7. В разі, коли ПОЗИЧАЛЬНИК своєчасно не поверне ПОЗИКОДАВЦЮ позику згідно визначеному у п. 3 цього договору строку, у тому числі при порушенні умов повернення позики частинами згідно цього ж пункту договору, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі пред’явити цей договір до стягнення в порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України.

  8. ПОЗИКОДАВЕЦЬ - __________________ довів до відома ПОЗИЧАЛЬНИКА - ______________________, а __________________ взяв до уваги той факт, що грошові кошти, що є предметом цього договору, не є спільною сумісною власністю подружжя та є його особистою приватною власністю.  

  9. Договір вчиняється за письмовою згодою дружини ПОЗИЧАЛЬНИКА- ________________, «___» ____________ року народження, що проживає в м. ________, вул. _________________, буд. ____, кв. __, яка ознайомлена зі змістом цього договору, який відповідає її волевиявленню і стверджує, що дії її чоловіка при отримані грошей у позику та при укладанні договору позики відповідають інтересам сім'ї.

  10. Зміни та доповнення до договору можливі тільки з взаємної згоди сторін, виконуються в письмовій формі. При відсутності домовленості між сторонами, питання вирішуються у судовому порядку.

  11. Ми, Сторони, однаково розуміючи значення і умови цього правочину та його правові наслідки для кожної із сторін, підтверджуємо відсутність заперечень щодо кожної з умов правочину, а також відсутність стороннього впливу на волевиявлення, підтверджуємо дійсність намірів при укладанні, а також те, що правочин не носить характеру фіктивного та удаваного. Ми, кожна із сторін, свідчимо, що на час укладання цього правочину не визнані судом недієздатними або обмеженими у цивільній дієздатності, правочин не вчинено під впливом помилки, насильств, тяжких обставин.

  12. Цей договір прочитано нами, сторонами, безпосередньо у надрукованому вигляді, цілком і повністю відповідає нашому вільному волевиявленню.

  Цей договір складено у двох примірниках – для Позичальника і Позикодавця.

   

  ПІДПИСИ:

   

    ПОЗИКОДАВЕЦЬ

   

  _______________________________

    

   ПОЗИЧАЛЬНИК  

    

  __________________________________