Зразки документів
  Зразок Договору про спільну діяльність з виробництва продукції

   

   

  ДОГОВІР

  СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  щодо виробництва ___________________ в Україні

  місто _____________,                                                                                                                         «____» ______________2016 року

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________» установчими даними та платіжними реквізитами якого є наступні: ЄДРПОУ ______________,  місцезнаходження: ______________________, дані державної реєстрації: __________________, п/р ________________________, банк ___________________, МФО ______________, електронна адреса _______________ - в особі генерального директора ___________________, дата народження ___________, дані паспорту ___________ виданий _____________ РВ УМВС України в ________________ області ___________року, реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________, який діє на підставі статуту товариства та рішення засновника від ___________, - надалі за текстом даного Договору іменований Український учасник у відповідних відмінках, та 

  Пайове товариство «_______________________», юридична особа створена та діє на підставі законодавства Естонії, місцезнаходження:  _______________________, зареєстроване в комерційному реєстрі ________________, реєстраційний код __________________, банк ___________________, IBAN ________________ електронна адреса _______________  в особі ________________________, який діє на підставі Довіреності № _____ від _________________, засвідчена та зареєстрована нотаріусом м. Таллінна _______________ - надалі іменований Естонський  учасник у відповідних відмінках, разом іменовані як учасники або сторони вчинили цей правочин про наступне:

   

  1. Учасники зобов'язуються спільно діяти без утворення юридичної особи, шляхом об'єднання свого майна, грошових коштів та інших матеріальних ресурсів, свого професійного досвіду, а також ділової репутації та ділових зв’язків, для досягнення спільної мети, а саме для організації та здійснення виробництва в Україні ____________________________ асортимент, кількість буде визначено під час спільної діяльності за цим договором. Під організацією виробництва сторони розуміють здійснення всіх економічно та юридично необхідних заходів для цього, включаючи (але не виключно) створення відповідного виробництва, отримання відповідних дозвільних документів, відкриття необхідних для цього рахунків тощо.

  Даний договір діє з моменту його підписання учасниками та припиняє свою дію з підстав визначених законодавством України.

  2. Етапи та порядок співпраці Учасників визначається Програмою робіт спільної діяльності за цим договором (додаток № 1).

  2.1. Спільна діяльність учасників за цим договором може здійснюватися на базі відокремленого підрозділу українського учасника (який може бути створений або вже створений, у тому числі для цієї мети), що у жодній мірі не вливає на суб’єктний склад учасників правовідносин, за цим договором, оскільки такий відокремлений підрозділ не має прав юридичної особи та діє виключно як складова частина українського учасника.

  2.2. Для виконання зобов‘язань за цим договором український учасник отримав або отримає необхідні дозвільні документи.

  Для підтвердження витрат спільної діяльності бухгалтерією українського учасника щомісячно складається довідка-розрахунок, до якої додаються копії відповідних первинних документів.

  2.3. Український учасник зобов'язується в якості свого внеску в спільну діяльність по виробництву внести:

  2.3.1. грошові кошти відповідно до Бюджету за цим договором (додаток №2).

  2.3.2. власні та залучені матеріальні, а також трудові ресурси, які володіють професійними навичками, знаннями, кваліфікацією, діловою репутацією і діловими зв`язками, на підставі наявних ліцензій, дозвільних документів, механізмів, устаткування, а також позикових та кредитних коштів юридичних та фізичних осіб, залучених учасником на підставі укладених ним договорів з третіми особами.

  2.3.3. у разі потреби за погодженням з естонським учасником інше майно, необхідне для виконання цього Договору.

  2.3.4. Склад, вартість, строки та порядок внесення внеску українського учасника в спільній діяльності визначаються учасниками в Бюджеті за цим договором (додаток № 2), Програмі робіт спільної діяльності за цим договором (додаток №1).

  2.4. Естонський учасник зобов'язується в якості свого внеску в спільну діяльність внести:

  2.4.1. розроблену проектну документацію;

  2.4.2. матеріальні ресурси, професійні знання, навички та вміння співробітників, а також ділову репутацію та ділові зв'язки;

  2.4.3. грошові кошти відповідно до Бюджету за цим договором (додаток №2).;

  3. Загальна ціна цього договору визначається загальною вартістю всіх здійснених внесків та отриманих внаслідок спільної діяльності результатів господарювання.

  4. Координацію спільних справ здійснює український учасник, який також здійснює бухгалтерський та податковий облік спільної діяльності та є розпорядником відкритого спеціально для ведення спільної діяльності поточного рахунку в банківській установі України. Естонський учасник  також уповноважує українського учасника представляти їх інтереси в Україні вести справи, представляти їх інтереси та реалізовувати права перед будь-якими юридичними та/або фізичними особами будь-яких організаційно-правових форм та/або перед їхніми об’єднаннями та/або будь-якими іншими державними або недержавними інституціями та/або державою та/або органами місцевого самоврядування, які здатні бути та є суб’єктами правовідносин (як матеріальних так і процесуальних) в Україні відповідно до її законодавства - з питань державної реєстрації іноземних інвестицій, цього договору, захисту інвестицій здійснених згідно цього договору, розпорядження поточного рахунку для ведення спільної діяльності тощо. Витрати пов’язані з цим, якщо це стосується інтересів всіх учасників спільної діяльності, сторони несуть на умовах, як це визначено цим договором (крім випадків, коли це стосується виключно інтересів окремого учасника – який у такому випадку і несе самостійно (відшкодовує учаснику) такі витрати. Якщо цього вимагатиме банківська або будь-яка інша установа, учасники спільної діяльності надають українському учаснику відповідну довіреність: така довіреність є безвідкличною та діє протягом строку цього договору.

  5. Оскільки спільна діяльність має місце на території України, та оподатковується в України, то і документообіг спільної діяльності здійснюється українською мовою, якщо сторони не погодять інше.

  5.1. У разі використання електронного цифрового підпису між сторонами, про це та про умови його використання сторони вчинять додатковий правочин.

  5.2. Для безготівкових розрахунків в межах цього договору спільної діяльності учасники використовуватимуть наступні рахунки: (а) поточний рахунок для ведення спільної діяльності, який на підставі цього договору відкривається в банківській установі в Україні у валюті євро/гривня та реквізити якого визначаються відповідним письмовим повідомленням українського учасника (яке у такому випадку є невід‘ємною частиною цього договору); (б) поточний рахунок українського учасника (в тому числі але не виключно який може бути відкритий для відокремленого підрозділу), банківські реквізити якого є наступними: № рахунку: ___________________, код валюти: 980 – гривня; 978 - євро, банк ___________, МФО: _______________ (або реквізити якого визначаються відповідним письмовим повідомленням українського учасника (яке у такому випадку є невід‘ємною частиною цього договору); (в) банківський рахунок естонського учасника реквізити якого є наступними: номер рахунку: _____________________; IBAN: _______________________; SWIFT ____________ (або реквізити якого визначаються відповідним письмовим повідомленням естонського учасника 1 (яке у такому випадку є невід‘ємною частиною цього договору).

  5.3. Правовий режим рахунку для спільної діяльності визначається законодавчими актами України. Розпорядження цим рахунком здійснює український учасник виключно в інтересах спільної діяльності  за цим договором - для цього, зокрема, але не виключно: (а) на вказаний рахунок зараховуються відповідні визначені цим договором внески учасників спільної діяльності; (б) на вказаний рахунок зараховуються відповідні визначені додатковими рішеннями учасників спільної діяльності (які з такого моменту стають невід‘ємною частиною цього договору) додаткові внески учасників спільної діяльності; (в) з цього рахунку перераховуються кошти українському учаснику для здійснення господарювання (оплата за всіма необхідними, обумовленими цілями спільної діяльності, господарським операціями, що забезпечують виробничий цикл та операції збуту до першого дистриб‘ютора за будь-якими видами економічної діяльності згідно чинного на дату господарської операції КВЕД та в будь-яких інституційних секторах економіки згідно чинного на дату операції КІСЕ) від імені всіх учасників в межах спільної діяльності; (в1) з використанням цього рахунку проводяться розрахунки з будь-якими контрагентами для здійснення господарювання (оплата за всіма необхідними, обумовленими цілями спільної діяльності, господарським операціями, що забезпечують виробничий цикл та операції збуту до першого дистриб‘ютора за будь-якими видами економічної діяльності згідно чинного на дату господарської операції КВЕД та в будь-яких інституційних секторах економіки згідно чинного на дату операції КІСЕ) від імені всіх учасників в межах спільної діяльності; (г) з цього рахунку на підставі рішень учасників спільної діяльності (які з такого моменту стають невід‘ємною частиною цього договору) здійснюються платежі учасникам спільної діяльності за фінансовими результатами такої спільної діяльності; (е) з використанням цього здійснюються інші прямо не заборонені законодавством України платежі, що узгоджуються з правовим режимом його використання тощо;

  6. Учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями що виникають з цього договору. У разі, якщо відповідальність учасників наступила внаслідок діянь іншого учасника, то учасник, по вині якого інший (потерпілий) учасник також змушений нести солідарну відповідальність, сплачує такому іншому (потерпілому) учаснику компенсацію у подвійному розмірі від пред’явлених останньому до відшкодування сум – однак, при цьому, учасник, по вині якого інший (потерпілий) учасник також змушений нести солідарну відповідальність звільняється від необхідності сплати компенсації, визначеної цим пунктом договору, якщо самостійно урегульовує питання, якими обумовлена солідарна відповідальність учасників, у такий спосіб, щоб інші учасники не зазнали економічних втрат.

  6.1. У разі, якщо діяння (дії або бездіяльність) учасника завдають збитки іншому (іншим) учасникам, то останні вправі вживати невідкладних заходів по усуненню таких збитків або їх зменшенню без погодження з таким іншим учасником.

  7. Будь-яка інформація, пов'язана з укладенням та виконанням цього Договору має конфіденційний характер і не може бути передана третім особам кожним із Учасників без письмової згоди іншого Учасника, за винятком передачі українським учасником копії цього договору податковим та контролюючим органом та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  8. Всі зміни і доповнення до цього договору, в тому числі про припинення зобов'язань, що випливають з цього договору, за винятком випадків, передбачених у цьому договорі, оформляються шляхом підписання додаткових угод до Договору, не потребують нотаріального посвідчення.

  8.1. Цей договір може бути достроково припинений за наступних підстав: а) за угодою Учасників, б) якщо число Учасників зменшиться до одного, в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  8.2. У випадку припинення Договору створюється Комісія з припинення спільної діяльності, до якої входять по два представники від кожного з Учасників. Комісія по припиненню спільної діяльності здійснює необхідні дії по завершенню спільної діяльності.

   

  УКРАЇНСЬКИЙ УЧАСНИК

  ЕСТОНСЬКИЙ УЧАСНИК

  Товариство з обмеженою відповідальністю
  «____________________________»

   

   

  Генеральний директор

   

  _______________________________

  Пайове товариство

  «_________________________»

   

   

  Представник за довіреністю

   

  _______________________________