Зразки документів
  Зразок Договору про надання послуг з відповідального зберігання

   

   

  ДОГОВІР № _________

  ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

   

  м. ________________                                                                                                                             «____» _______ 2016р.

   

  ___________________________________________(далі - Поклажодавець) в особі ___________, що діє на підставі ________________ з одного боку, та _________________________________, (далі - Зберігач), в особі ____________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене:

  1. Предмет договору

  1.1.   В порядку та на умовах, визначених Договором, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання матеріальні цінності Поклажодавця (далі – Товар).

  1.2.   Згідно даного Договору Товаром є: __________________________________________________

  1.3.   Зберігач здійснює зберігання Товару за наступною адресою: ____________________________

  1.4. Поклажодавець зобов’язується провести оплату за надані послуги в розмірі та терміни, визначені умовами договору.

  2. Обов'язки Сторін

  2.1.    Зберігач зобов'язаний:

  2.1.1. забезпечити схоронність Товару Поклажодавця;

  2.1.2. вчасно вживати заходів по запобіганню ушкодження, псування і втрати Товару;

  2.1.3. вчасно повідомляти Поклажодавця про обставини, що загрожують схоронності Товару;

  2.1.4. забезпечити стан складських приміщень, де зберігається Товар Поклажодавця, у відповідності будівельним, технічним, протипожежним, санітарним нормам, правилам техніки безпеки.

  2.1.5. у випадку припинення дії цього Договору за вимогою Поклажодавця повернути останньому весь Товар зі зберігання на умовах _____________________________________________________________

  2.2. Поклажодавець зобов'язаний:

  2.2.1. здійснювати передачу Товару на зберігання;

  2.2.2. доставити Товар до місця зберігання на умовах: _______________________________________

  2.2.3. передавати на зберігання Товар належної якості та з належним чином оформленими документами;

  2.2.4. вчасно оплачувати послуги Зберігача по зберіганню Товару.

  3. Порядок приймання-передачі Товару. Інвентаризація Товару

  3.1.    Передача Товару на відповідальне зберігання здійснюється за товарно-транспортною накладною та актом приймання-передачі товару, який є додатком до такої накладної.

  3.2.    Зняття Товару зі зберігання здійснюється в місці зберігання Товару за актами приймання-передачі.

  3.3.    Кількість і вартість (заставна) Товару, який передається на відповідальне зберігання, зазначається в актах приймання-передачі.

  3.4.    Сторони проводять інвентаризацію Товару Поклажодавця на складі Зберігача, результати якої оформляються Сторонами Інвентаризаційною відомістю на Товар.

  3.5.    У випадку розбіжності результатів інвентаризації з даними однієї зі Сторін, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів проводять уточнену інвентаризацію і звірення з даними, зазначеними в обліковій документації (актах інвентаризації попередніх періодів, актах приймання-передачі Товару на зберігання і зняття зі зберігання, товарно-транспортних накладних) Зберігача і Поклажодавця. Після проведення зазначених заходів уповноважені представники Сторін зобов'язані скласти відповідний Акт про інвентаризацію товару.

  4. Вартість послуг і порядок розрахунків

  4.1.    Послуги Зберігача по зберіганню всього Товару складають, грн. на місяць _______________

  4.2.    Зберігач щомісяця виставляє Поклажодавцю для оплати рахунок та Акт прийому-передачі наданих послуг. Поклажодавець повинен підписати та направити Зберігачу Акт прийому – передачі наданих послуг протягом 3 днів з моменту отримання, або направити обґрунтовані заперечення в той же строк.

  4.3.   Поклажодавець щомісяця здійснює оплату наданих Зберігачем послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів після отримання рахунка та підписання Сторонами акта наданих послуг шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Зберігача.

  4.4.   Загальна вартість договору не може перевищувати __________________ (______________) грн., в т.ч. ПДВ 20% - __________ (__________) грн.

  4.5. У випадку, якщо протягом календарного місяця Товар, за умов даного Договору, Поклажодавцем на зберігання Зберігачу не передається, та відсутній Товар на зберіганні, Зберігач не виставляє рахунок на оплату за послуги зберігання, а Поклажодавець не має зобов’язання щодо сплати. 

  5. Право власності

  5.1.   Поклажодавець гарантує, що він є власником Товару і до нього немає претензій третіх осіб.

  5.2.    Зберігач не має права використовувати Товар, переданий на зберігання, у власному виробничому або господарському обороті.

  5.3. Товар забороняється закладати в якості заставного майна з метою отримання кредитів чи податкової заборгованості.

  6. Відповідальність Сторін

  6.1.    Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у розмірі завданих збитків. Збитки підлягають відшкодуванню в повній сумі окремо від встановлених даним Договором сум на відшкодування пені.

  6.2.   Зберігач зобов’язаний відшкодувати Поклажодавцю Товару, прийнятого на відповідальне зберігання, збитки в разі:

  1)      втрати (нестачі) Товару - в розмірі вартості втраченого Товару або Товару, якого не вистачає;

  2)      пошкодження Товару - в розмірі суми, на яку знизилась його вартість.

  6.3.   У випадку виявлення факту втрати (нестачі) Товару уповноважені представники Сторін складають Акт. Для визначення обсягів втрат фактичні залишки Товару на складі будуть порівнюватись із різницею між обсягами Товару, які надійшли на склад Зберігача та були передані Поклажодавцю відповідно до товарно-супровідних документів, актів приймання-передачі товару та попередніх актів звірки залишків товару. Вартість втраченого Товару буде встановлюватись за вартістю переданого на зберігання Товару згідно актів приймання-передачі.

  6.4.    За порушення строків повернення Товару зі зберігання Зберігач зобов’язується сплатити Поклажодавцю, за його вимогою, пеню в розмірі 0,5 % від вартості несвоєчасно повернутого Товару за кожну повну добу затримки.

  6.5.    За порушення терміну оплати послуг по зберіганню Товару Поклажодавець зобов’язується сплатити Зберігачу, за його вимогою, пеню в розмірі 0,5 % від суми несвоєчасно сплачених, або неоплачених послуг, за кожну повну добу затримки.

  6.6.    Сплата неустойки і відшкодування причинених збитків не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язання в натурі.

  7. Форс-мажор

  7.1.    Сторони звільняються від відповідальності, якщо доведуть, що порушення умов Договору відбулося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор).

  7.2.    У випадку настання форс-мажорних обставин, які прямо впливають на виконання Сторонами своїх обов’язків по даному Договору, термін виконання таких обов’язків відкладається на період дії таких обставин, за умови повідомлення про це іншої сторони, в розумний строк. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом, визначеним згідно чинного законодавства

  8. Порядок вирішення спорів

  8.1.    Усі суперечки за даним договором вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, суперечки вирішуються в господарському суді.

  9. Термін дії Договору

  9.1.    Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами і діє до ___________________р., але у всякому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

  9.2.   Цей Договір може бути достроково, в односторонньому порядку, за письмовою заявою Поклажодавця, припинений, якщо: Зберігач ухиляється чи необґрунтовано не допускає Поклажодавця для проведення інвентаризації Товару. В цьому випадку Договір припиняє свою дію в день отримання Зберігачем вищезазначеної письмової заяви Поклажодавця про дострокове припинення дії цього Договору.

  10. Інші умови

  10.1.  Даний договір складений у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

  10.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

  10.3.  У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

  10.4.  Сторони підтверджують, що мають статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

   

  11. Юридичні адреси і реквізити сторін

  ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ:

   

   

  ЗБЕРІГАЧ: