Зразки документів
  Зразок Договору на розробку паспорту та отримання дозволу на викиди

   

   

  ДОГОВІР № __

   м. _________                                                                                                                                                             «___» _______  201__ р.

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю ___________________, що іменується далі "Виконавець" в особі директора ________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

  Товариство з обмеженою відповідальністю _________________________, що іменується далі "Замовник", в особі директора ______________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, склали цей договір про нижченаведене: 

  Стаття 1.Предмет договору.

  1.1. "Замовник" доручає, а "Виконавець" приймає на себе зобов'язання по виконанню наступних видів робіт: «Проведення інвентаризації джерел викидів (___ од.); розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів та отримання дозволу на викиди для промислового майданчика підприємства, що розташований за адресом: _______, та погодження документів в ДСЕСУ та Департаменті екології та природних ресурсів ОДА».

  Стаття 2. Вартість робіт та порядок розрахунків.

  2.1. Загальна вартість виконання робіт, що вказані в п.1.1. цього договору складає —  ________________грн. (____________ грн., ___ коп.), в тому числі ПДВ – _____________ грн., згідно кошторису (додаток № 1).

  Роботи виконуються відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві». Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (ВВР, 2010, № 13); Наказ «Про затвердження інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» (№ 108 від 09.03.2006р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України).

  2.2. В результаті виконання робіт «Виконавець» зобов’язується передати «Замовнику»: Звіт з інвентаризації джерел викидів; Документи, що обґрунтовують обсяги викидів та Дозвіл на викиди в атмосферне повітря погоджені в установленому порядку.

  2.3. Перед початком виконання робіт "Замовник" перераховує на розрахунковий рахунок "Виконавця" передоплату в розмірі __________ від суми, вказаної в п.2.1. Договору.

  2.4. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється після підписання Замовником акту прийому-передачі документації, що вказана в п.2.2.

  Стаття 3. Порядок виконання та здачі робіт.

  3.1. «Виконавець» приступає до виконання робіт, вказаних в п. 1.1., з моменту підписання сторонами даного Договору та протягом (семи) днів з моменту здійснення «Замовником» передоплати та надання необхідних вихідних даних (Додаток № 2).

  3.2. Терміном виконання робіт є період з моменту підписання сторонами Договору та до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором, але не пізніше ______________ р.

  3.3. При закінченні робіт "Виконавець" надає "Замовнику" акт здачі-приймання виконаних робіт готову документацію, що вказана в п. 1.1., п.2.2. "Замовник" протягом 7 робочих днів з дня отримання акту здачі-приймання виконаних робіт та необхідної документації, що вказана в п.1.1 цього договору, зобов'язаний направити "Виконавцю" підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт або письмову мотивовану відмову.

  3.4. У випадку мотивованої відмови "Замовника" від підписання акту здачі-приймання виконаних робіт сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.

  Стаття 4. Права та обов'язки сторін.

  4.1. Обов'язки «Замовника»:

  4.1.1. Надати всі необхідні достовірні вихідні дані для виконання робіт (Додаток № 2).

  4.1.2. Прийняти та сплатити, виконані "Виконавцем" роботи в порядку, що передбачений даним Договором.

  4.2. Обов'язки «Виконавця»:

  4.2.1. Додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проведення робіт, і має право відступити від них лише за згодою «Замовника».

  4.2.2. Залучати до виконання робіт Сторонню організацію (спеціалізовану, акредитовану
  лабораторію), що має відповідне обладнання та досвід при проведенні вищевказаних робіт.

  4.2.3. Не передавати без згоди "Замовника" документацію, вказану в п. 1.1. статті 1 Договору іншим особам;

  4.2.4. Гарантувати "Замовникові" відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої документації, вказаної в п. 1.1. статті 1 Договору.

  4.2.5. За вимогою «Замовника» надавати всю необхідну інформацію щодо ходу виконання робіт.

  4.3. Права Сторін:

  4.3.1. Вимагати одна від одної належного виконання зобов’язань, взятих на себе за даним
  договором.

  4.3.2. Якщо «Виконавець» вчасно не розпочав виконання Робіт або виконує їх настільки повільно, виконання їх вчасно стає очевидно не можливим, «Замовник» має право відмовитися від Договору та вимагати від «Виконавця» завданих збитків та компенсацій.

  Стаття 5. Відповідальність сторін.

  5.1. "Замовник" несе відповідальність за достовірність та правильність наданих вихідних даних, щодо виробничого процесу на підприємстві (роботи технологічного обладнання) «Виконавець» несе відповідальність за відповідність виконаних робіт чинним в Україні нормативам, встановленим для такого виду документації.

  5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо це невиконання виникло внаслідок непереборної сили (форс-мажорні обставини). Про настання або завершення форс-мажорних обставин сторона зобов'язана терміново повідомити в письмовому вигляді іншу сторону.

  5.3. Всі спірні питання, що виникли за цим Договором, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у відповідному Господарському суді України.

  5.4. За невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

  5.5. У разі необґрунтованої відмови від виконання Договору після отримання передоплати, порушення строків виконання робіт за Договором більше ніж на 20 календарних днів, Виконавець несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10% вартості робіт по даному Договору.

  Стаття 6. Форс-мажор.

  6.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (війна, повстання, страйк, терористичний акт, пожежа, природній катаклізм, бойкот, акт державних органів незалежно від його законності або незаконності тощо), безпосередньо перешкоджаючих виконанню обов'язків згідно з цим Договором, строки виконання таких обов'язків відповідно пересуваються на час дії форс-мажорних обставин.

  6.2. Дія обставин непереборної сили має бути підтверджене ТПП України або організацією, на яку Урядом покладені дії з ліквідації надзвичайних обставин.

  6.3. Сторона, для якої виконання зобов'язань за даною угодою стало неможливим, повинна не пізніше 5 (п'яти) календарних днів після настання або припинення дії обставин сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

  6.4. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 2 (двох) місяців, то Сторони можуть прийняти рішення про зміну термінів виконання умов цього Договору, або про його розірвання, про що складається додаткова угода. 

  Стаття 7. Кінцеві положення.

  7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов'язань за Договором, але не пізніше ______________ р.

  7.2. Будь-які домовленості між сторонами, що ведуть за собою інші обставини, які непередбачені умовами цього Договору, є дійсними, якщо вони оформлені сторонами в письмовому вигляді, шляхом підписання додаткових угод.

  7.3. Всі зміни та доповнення до цього договору оформляються шляхом підписання додаткових угод обома сторонами, та є невід'ємними частинами цього Договору.

  7.4. В іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються діючим законодавством України.

  7.5. «Виконавець» є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених діючим Податковим Кодексом України.

  7.6. «Замовник» є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених діючим Податковим Кодексом України.

  7.7. Договір складено українською мовою, у двох автентичних екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної сторони.

   

  Стаття 8. Реквізити та підписи сторін.

   

  Замовник

  Виконавець

   

   

   

  Директор

   

  ______________/_________________

  МП 

   

  Директор

   

  __________________/

  МП 

   

   

   

   


   

  Додаток  № 1

  до договору № ____

  від «___» __________  201__ р. 

   

         Кошторис

  на виконання робіт: «Проведення інвентаризації джерел викидів (____ од.); розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів та отримання дозволу на викиди для проммайданчика підприємства, що розташований за адресою ______ та погодження документів в ДСЕСУ та Департаменті екології та природних ресурсів ОДА».

  № з/п

  Найменування статті витрат

  Вартість, грн.

  1

  Зарплата (___ співробітника) 

   

  2

  Нарахування на зарплату, у т.ч пенсійний фонд ЄСВ (22,0%) 

   

  3

  - Накладні витрати (у т.ч. : Обстеження джерел утворення викидів, збір вихідних данних(в т.ч. витрати на відрядження співробітників Виконавця);

  - Виконання інструментальних вимірювань промлабораторією на джерелах викидів;

  - Розробка інвентаризації джерел викидів та документів, що обгрунтовують обсяги викидів;

  - Погодження документів в ДСЕСУ(у т.ч. сплата рахунків за виконання досліджень атмосферного повітря на межі СЗЗ);

  - Отримання геодезичних координат центу-центроїду, метеохарактеристик, фонових концентрацій району розташування проммайданчиків(за необхідністю);

  - Погодження документів та отримання дозволу на викиди в Департаменті екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації)

   

  4

  Прибуток (__%)

   

  5

  Собівартість

   

   

  ПДВ (20%)

   

   

  Всього за договором

   

   

  Особа, яка склала кошторис - ______________

   

  Замовник

  Виконавець

   

   

   

  Директор

   

  ______________/_________________

  МП

  Директор

   

  __________________/ _______________

  МП

   

   

   


   

   

  Додаток № 2

  до договору № ____

  від «___» _________ 201___ р. 

   

  Перелік вихідних даних

   

  з проведення наступних робіт: «Проведення інвентаризації джерел викидів (____ од.); розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів та отримання дозволу на викиди для проммайданчика підприємства, що розташований за адресою _________ та погодження документів в ДСЕСУ та Департаменті екології та природних ресурсів ОДА».

  № п/п

  Найменування документів

  Кіл-ть екземплярів

  1

  Повна назва підприємства-Замовника, юридична та фактична адреса, ПІБ та посада керівника організації, банківські реквізити, тел/факс. Копія статистичної довідки.

  1

  2

  Перелік структурних підрозділів, виробництв(цехів, дільниць) підприємства, на яких здійснюється основне та допоміжне виробництво. Кількість випуску продукції або наданих послуг за минулий рік.

  1

  3

  Перелік технологічного обладнання (назва, рік введення в експлуатацію, дата останнього капремонту, поточного ремонту), що задіяне в виробництві, кількість годин роботи за попередній рік, кількість використаної сировини у виробництвах за звітний рік(назва, марка, кількість).

  1

  4

  Копії наказів про призначення відповідальної особи/осіб (ПІБ, посада) в сфері охорони навколишнього природного середовища.

  1

  5

  План-схема розташування проммайданчика (викопіювання з генплану підприємства).

  1

   

  Замовник

  Виконавець

   

   

   

  Директор

   

  ______________/_________________

  МП

  Директор

   

  __________________/ _______________

  МП