Зразки документів
  Зразок Договору транспортно-експедиторського обслуговування перевезення контейнерів

   

   

  ДОГОВІР

  НА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ № _____

  м. ___________                                                                                                                                                          «__» _______ 2016 року   

   

                                                

  ТОВ «_________________», іменоване надалі "Експедитор", що створене  та діє відповідно до законодавства України, є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Директора ____________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

  ТОВ «______________» іменоване надалі "Замовник", що створене  та діє відповідно до законодавства України і є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, при спільному згадуванні надалі іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний договір (надалі іменований «Договір») про нижченаведене:                                                                                                                               

   1. Предмет договору

  1.1. За цим договором Експедитор за оплату та за рахунок Замовника надає Замовникові комплекс послуг з організації та забезпечення перевезення імпортних, експортних, транзитних вантажів Замовника (надалі іменованих «Вантажі») і вантажів Замовника в 20-, 40- та понад 40-футових контейнерах стандартів ISO (надалі іменованих «Контейнери з вантажами») від місця, зазначеного Замовником, до місця призначення різними видами транспорту за обумовленим маршрутом, включаючи організацію та забезпечення, залежно від маршруту:

  • розробки оптимального маршруту перевезення контейнерів з вантажами Замовника;
  • організація доставки (організація перевезення) контейнерів з вантажами Замовника морським та/або річковим видом транспорту;
  • організація міжнародного авіаперевезення вантажів;
  • оплати від імені та за рахунок Замовника всіх мит, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з митним оформленням Вантажів Замовника;
  • організація страхування вантажів;
  • організація перевалки контейнерів з вантажами Замовника з одного виду транспорту на інший на території Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт», Державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт», інших спеціалізованих контейнерних і складських терміналів, у тому числі: організація вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання;
  • організація стафірування та, консолідації вантажів у контейнери для подальшого відправлення зазначеним видом транспорту або розстафірування контейнерів з вантажем Замовника;
  • організація надання третіми особами для Замовника послуг, пов'язаних із сепаруванням, кріпленням/спецкріпленням вантажу в транспортному засобі;
  • організація та сприяння в проведенні митного оформлення вантажів Замовника/контейнерів з вантажами Замовника під час перетину державного кордону України;
  • організація та сприяння в документальному оформленні вантажу відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів, що діють у морських портах і на окремих видах транспорту;
  • організація доставки (перевезення) вантажів і контейнерів з вантажами Замовника авто- або залізничним транспортом;організація та/або самостійне надання інших послуг, необхідність у яких може виникнути в ході організації та забезпечення комплексу вищезазначених послуг, у тому числі, але не обмежуючись, оформлення документів, контроль місцезнаходження вантажу, організація зберігання, зважування, сканування та ін.

  Міжнародне перевезення вантажів Замовника, транспортне експедирування та організацію якого здійснює Експедитор у межах надання послуг, передбачених цим пунктом Договору, оформлюється міжнародним перевізним документом (коносамент (billoflading) – у разі морського перевезення, міжнародна автомобільна накладна (CMR) – у разі автомобільного перевезення, авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) – у разі повітряного перевезення, залізнична накладна – у разі залізничного перевезення), мультимодальний коносамент (combinedbilloflading) – у разі змішаного перевезення, а також іншими міжнародними перевізними документами, передбаченими міжнародними актами, а також чинним законодавством України. Такий міжнародний перевізний документ оформлюється фактичним перевізником, залученим Експедитором до міжнародного перевезення вантажів Замовника.

  1.2. У межах цього договору Замовник діє на підставі документів, що дають йому право здійснювати дії з вантажем.            

  1.3. Асортименти, кількість/обсяг вантажів, маршрут перевезення, способи транспортування та види транспорту, перевалки, зберігання, їх особливі умови, що вимагають більш докладної регламентації, умови фрахтування (букінгу), необхідність стафірування/розстафірування, а також спосіб доставки вантажів до місця призначення можуть обговорюватися сторонами в письмових інструкціях Замовника або в додаткових угодах, які є невід'ємними частинами цього договору.

  1.4. Замовник своєчасно та у повному обсязі оплачує Експедитору вартість послуг транспортної експедиції (Винагорода Експедитора), виконаних у межах даного договору, а також компенсує та/або надає авансом кошти для здійснення розрахунків з третіми особами, які залучені чи будуть залучені Експедитором для виконання цього договору.

  Експедитор, за дорученням Замовника, здійснює взаєморозрахунки з усіма учасниками транспортного процесу, проводить оплату фрахту, послуг з перевезення, а також мита, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, а Замовник зобов'язується компенсувати Експедитору всі понесені у зв'язку з цим витрати.

  Винагорода Експедитора не включає та не охоплює вартість послуг третіх осіб, які будуть залучені Експедитором під час надання послуг за цим Договором. Вартість послуг третіх осіб компенсується Замовником Експедитору окремо.

   2. Обов'язки Замовника

  2.1. Заздалегідь перед початком відвантаження вантажу повідомляє Експедитору або забезпечує надходження до нього необхідної інформації про обсяги вантажів/контейнерів з вантажами, що плануються для доставки, із зазначенням виду вантажу та його кількості, місця та/або порту перевалки/відвантаження, а також способів і умов транспортування, перевалки, зберігання та перевезення вантажів Замовника.                                                                                               

  2.2. У разі самостійного відвантаження вантажів/контейнерів з вантажем у місце перевалки (Порт відвантаження) вчасно надає або забезпечує надання Експедитору інформації (факсом, електронною поштою) про кожну партію, яка знову відвантажується, по мірі відвантаження вантажу залізницею або іншим видом транспорту. Інформація має містити: дату відвантаження, номери контейнерів, номери вагонів, номери автомобілів, назву та марку товару, кількість тонн, кількість місць, країну призначення.

  2.3. У разі самостійного фрахтування (букінгу) морського судна надає Експедитору інформацію (факсом, електронною поштою) про умови фрахтування (букінгу) (номер заявки (попереднього букінгу), назва судна та інші) згідно з договором морського перевезення з лінійним агентом або судновласником, а також забезпечує надання Експедиторові інформації про підхід судна в Порт за 48, 36, 24 години до його прибуття.

  2.4. До початку процесу відвантаження/відправлення партії вантажу узгоджує з Експедитором усі питання та видає Експедитору  доручення на відвантаження (письмові інструкції), що містить усі умови транспортування, перевалки, зберігання вантажу, порядок визначення ваги вантажу, вимоги до маркування та тари під час прийому/видачі на/зі склад(у), необхідності та умови стафірування/розстафірування вантажу, порядок відвантаження вантажу з пункту перевалки (Порту), а також усі реквізити щодо оформлення відвантажувальних документів. Доручення на відвантаження направляється Замовником Експедитору факсимільним зв'язком або у вигляді сканованої копії електронною поштою в розумний термін (не пізніше 5 (п'яти) робочих днів) до початку відправлення/відвантаження зазначеної в дорученні партії вантажів/контейнерів з вантажем Замовника.

  2.5. Забезпечує завчасне надання Експедитору:

  2.5.1. усіх необхідних документів (договори, доручення і т.п.), що підтверджують та надають Експедитору право на обслуговування і здійснення дій з вантажем.

  2.5.2. усіх необхідних транспортних, митних і товаросупровідних документів щодо вантажу, включаючи коносаменти, необхідні види сертифікатів та інші документи, що мають бути додані до перевізних документів під час передачі вантажів суміжним видам транспорту; 

  2.5.3. інших документів, необхідність у яких виникла в процесі транспортування, перевалки та транспортно-експедиторського обслуговування вантажів.

  2.6. Направляє Експедитору заявку, з підтвердженням оплати послуг Експедитора та усіх витрат, пов'язаних із проведенням необхідних митних та/або інших процедур щодо оформлення вантажу в пункті відвантаження/вивантаження вантажів.    

  2.7. Оплачує вартість послуг, пов'язаних із сепаруванням, кріпленням/спецкріпленням вантажу в транспортному засобі з урахуванням вартості використовуваних на ці цілі сепараційних і кріпильних матеріалів - за фактичними витратами.

  2.8. Завчасно доручає Експедитору та надає всі необхідні інструкції з організації стафірування/розстафірування вантажу, а також оплачує вартість таких послуг за тарифами, зазначеними у додаткових угодах до цього договору. 

  2.9. За необхідності надання будь-яких послуг, не передбачених цим договором, Додатками до нього та дорученням на відвантаження конкретної  партії вантажу, за добу до початку виконання робіт узгоджує з Експедитором і видає заявки з гарантією оплати таких послуг, у тому числі додаткових послуг щодо вантажів, пов'язаних із вантажно-розвантажувальними роботами, зберіганням вантажу, послугами залізниці та ін.                                                                     

  2.10. Забезпечує надходження на розрахунковий рахунок Експедитора коштів відповідно до розділу 4 даного Договору. 

   3. Обов'язки Експедитора

  3.1. Відповідно до інструкцій Замовника за узгодженням із Замовником розробляє оптимальний маршрут конкретного перевезення вантажів/контейнерів із вантажем Замовника.

  3.2. Організовує та контролює транспортування вантажу, прийом/видачу вантажу в/з місця(ь) відвантаження та перевалки (Порт(у)), вантажно-розвантажувальні роботи (ВРР), зберігання вантажу, транспортно-експедиторське обслуговування, ведення документального і митного обліку прийому/видачі вантажу та інші види робіт відповідно до Правил, що діють на окремих видах транспорту, і митного законодавства України.

  3.3.  Завчасно повідомляє Замовнику список документів, необхідних для виконання своїх зобов'язань за цим договором, які оформлюються та надаються за рахунок Замовника, у тому числі ті,що мають бути додані до транспортних або товаросупроводжувальних документів, і підтверджує їхнє отримання.

  3.4. Залежно від конкретних інструкцій Замовника, організовує та контролює прийом вантажів/контейнерів з вантажем Замовника в місці, зазначеному Замовником, або місці перевалки (Порту) за кількістю, рахунком місць і за вагою, зазначеною відправником вантажу в товаротранспортних документах (коносаментах, накладних, ТТН і т.д.).

  3.5. За окремою заявкою Замовника організує надання послуг із стафірування/розстафірування вантажу в/з контейнери(-ів) відповідно до письмових вказівок Замовника.

  3.6. Організовує та забезпечує розміщення, сепарування та кріплення вантажу в транспортному засобі відповідно до чинних нормативних документів і технічних умов завантаження.                                                     

  3.7. Організовує документальне оформлення прийому/видачі/ передачі вантажів/контейнерів із вантажами Замовника суміжними видами транспорту відповідно до правил, що діють на окремих видах транспорту, і складання необхідних документів щодо приймання-передачі та інших документів, що підтверджують факт надання/виконання  послуг і підписуються сторонами.

  3.8. Протягом 24 годин після відходу судна або відправлення вантажу залізничним та/або автотранспортом інформує Замовника або особу, зазначену Замовником, про відвантаження вантажу.

  3.9. Відповідно до інструкцій Замовника організовує та контролює оформлення відвантажувальних документів на вантаж. Відвантажувальні документи протягом 48 годин з моменту їх оформлення (окрім вихідних і святкових днів) вручаються Експедитором представнику Замовника або особі, зазначеній Замовником, або направляються кур'єрською поштою відповідно до інструкцій Замовника.

  3.10. Від імені та за рахунок Замовника забезпечує проведення митного оформлення та митних процедур для вантажів Замовника, включаючи оплату всіх передбачених законодавством України мита, зборів та інших обов'язкових процедур з коштів, наданих Замовником.

  3.11. Відповідно до письмових вказівок Замовника та за погоджених сторонами умов організовує видачу та відвантаження вантажу, що прибув у місце перевалки/відвантаження з різними дефектами, у тому числі некондиційного вантажу.             

  3.12. Відповідно до заявок Замовника, за окрему оплату, за фактичними витратами Експедитора або за письмово погодженими сторонами ставками, виконує інші додаткові послуги.

  3.13. Здійснює взаєморозрахунки з учасниками транспортного процесу, оплату вартості перевезення, перевалки вантажу в порту, а також,у випадку необхідності, оплату мита, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, а Замовник зобов'язується компенсувати Експедитору всі понесені у зв'язку з цим витрати. Така компенсація здійснюється окремо та не включається до Винагороди Експедитора

  3.14. Складає акт за фактом надання основних/додаткових  послуг, що підтверджує обсяг виконаних послуг, та надає Замовнику на підпис, а також звіт про суми коштів, сплачених третім особам за надання послуг, надання яких було організовано Експедитором на виконання умов цього Договору та заявок (вказівок) Замовника                                                                                                                                                                                             

  4. Порядок розрахунків

  4.1. Вартість, ставки та тарифи виконуваних Експедитором послуг, особливі умови перевезення, залежно від виду/асортименту вантажів (Винагорода Експедитора), обговорюються сторонами в Заявках та/або додаткових угодах до цього договору. При цьому, Винагорода Експедитора не включає вартість послуг третіх осіб, залучених Експедитором для виконання цього Договору та заявок Замовника, яка компенсується Замовником окремо. У разі, якщо вартість послуг за тонну/одиницю/куб.м вантажу виражена в іноземній валюті, оплата здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні, за курсом НБУ станом на момент виставлення рахунку, якщо інше не обумовлено Сторонами в Заявці та/або додатковій угоді до цього Договору.

  При цьому Замовник зобов’язується компенсувати Експедитору курсову різницю вартості послуг з міжнародного перевезення, яка виникла між курсом НБУ станом на дату виставлення Експедитором рахунку за надані Замовнику послуги з міжнародного перевезення та курсом НБУ станом на дату сплати Замовником  даного рахунку Експедитора. Сторони домовились, для визначення курсу НБУ Сторони користуються курсом з офіційного веб-сайту www.bank.gov.ua.

  Встановлена додатковою угодою та/або Заявкою вартість (основна ставка) включає оплату тільки обговорених Сторонами  послуг. Будь-які інші послуги, передбачені Сторонами як додаткові, оплачуються Замовником додатково до погодженої вартості (основної ставки) за тарифами, обговореними Сторонами в додаткових угодах та/або Заявках до цього договору або яким-небудь іншим способом у письмовій формі. Замовник також зобов'язується компенсувати всі документально підтверджені витрати Експедитора, необхідність у яких виникла в процесі надання послуг, передбачених цим Договором, зокрема, але не виключно, вартість послуг третіх осіб, які будуть залучені Експедитором для виконання умов цього Договору та заявок Замовника. 

  4.2.Перелік і вартість послуг (Винагорода Експедитора), а також витрати Експедитора, що пов'язані з наданням послуг та підлягають компенсації Замовником та здійснені та/або що мають бути здійсненні на корить третіх осіб, вказуються в рахунках Експедитора окремо. Сумою договору є сума  всіх виставлених Експедитором рахунків Замовнику.

  За згодою Сторін вартість та перелік послуг можуть фіксуватися також у додаткових письмових угодах (Додатках) до цього Договору, які будуть невід'ємною частиною договору.

  4.3. Оплата послуг та компенсація витрат Експедитора проводяться Замовником протягом 7 (семи) календарних днів з моменту виставлення рахунку Експедитором (у тому числі, його передача здійснюється за допомогою електронного зв'язку в порядку, передбаченому цим Договором) на поточний рахунок останнього.

  4.4. Після закінчення відвантаження партії вантажу та належного оформлення документів приймання-передачі, перевізних документів і актів на виконані додаткові послуги, Експедитором складається Акт прийому-передачі наданих послуг, що є фактом  підтвердження, виконання послуг, їх кількості та вартості.                                                     

  4.5. Зазначені вище Акти прийому-передачі наданих послуг, можуть передаватися Експедитором Замовнику або його представнику особисто під підпис або факсом, електронною поштою, за узгодженням Сторін, із зазначенням на документах ПІБ і посади представника Замовника, який отримав  документи, або бути відправлені з використанням поштового зв'язку. У разі якщо Акти були відправлені Замовнику поштою, датою вручення вважається дата отримання, зазначена на поштовому повідомленні. Замовник підписує Акт прийому-передачі наданих послуг, передає його Експедитору протягом 3 (трьох)календарних днів з моменту його отримання. У разі незгоди Замовника з Актом прийому-передачі наданих послуг, останній зобов'язаний надати Експедитору обґрунтовані заперечення в такий самий термін. У разі не підписання або не повернення Акта та відсутності обґрунтованих  заперечень у зазначений в цьому пункті договору термін, Акт вважається підписаним Замовником, а відповідні послуги вважаються належним чином наданими Експедитором і прийнятими Замовником.

  4.6. Замовник сплачує рахунки Експедитора за додаткові послуги, виконані Експедитором за заявками Замовника, за фактичними витратами та/або за чинними тарифами та/або калькуляціями Експедитора, якщо інше не було узгоджено Сторонами в письмовій формі завчасно до початку відправлення/відвантаження вантажу/контейнерів з вантажами Замовника.    

  4.7. Оплата рахунків Експедитора або передоплата проводяться Замовником із зазначенням у банківському документі (платіжному дорученні):                                                                                                                                         

  - повної назви Експедитора (бенефіціара) із зазначенням країни, міста, точної адреси;               

  - номера банківського рахунку Експедитора (бенефіціара);                                                 

  - номера цього договору та номера рахунку/інвойса Експедитора (бенефіціара) при оплаті послуг або при перерахуванні передоплати.                                                                                                                                   

  Датою платежу вважається дата платіжного доручення.

  При взаєморозрахунках неповні тонни округлюються до повних у бік збільшення.       

  Банківські комісії за переказ коштів на поточний рахунок Експедитора оплачуються Замовником у повному обсязі.          

  4.8. У разі зміни ставок і тарифів портів, стивідорних компаній, автомобільних та/або залізничних перевізників, фрахтових ставок, мита, податків, зборів та/або інших обов'язкових платежів, з незалежних від Експедитора причин, розмір компенсації витрат Експедитора, якщо він буде заздалегідь узгоджений сторонами, в додатках до даного договору, підлягає негайному перегляду сторонами.

  У разі введення в дію нормативних актів, що передбачають зміну ставок і тарифів третіх осіб, залучення яких вимагається від Експедитора для надання послуг за цим Договором та виконання заявок Замовника, Замовник компенсує витрати Експедитора відповідно до змінених тарифів і ставок.

  5. Відповідальність сторін

  5.1. Експедитор і Замовник несуть один перед одним майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно до чинного законодавства України та правил і звичаїв, що діють на транспорті.

  5.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною за збитки, пов'язані з виконанням зобов'язань за цим договором. Розмір збитків, за який сторона цього договору вимагає відшкодування, має бути документально обґрунтованим.

  5.3. При наданні Замовникові послуг, передбачених цим Договором, відповідальність Експедитора за пошкодження/втрату/загублення вантажу обмежується лімітами (межами) відповідальності, встановленими для  фактичних перевізників згідно з Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил, що стосуються коносаментів, 1924 р. (Гаазькі правила); Брюссельським протоколом 1968 р. щодо перегляду Гаазьких правил про коносаменти 1921 р. (Правила Гаага-Вісбі), Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року,а також законодавством України, що встановлює відповідальність перевізника, - для  морського та мультимодального перевезення вантажів; Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, зміненою Протоколом від 05.07.1978 р., Митною Конвенцією про міжнародні перевезення вантажів з використанням книги МДП  - для наземного перевезення вантажів; Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) у редакції Протоколу від 03.06.1999р. - для залізничного перевезення; Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 28.05.1999 р. – для авіа перевезення.

  5.4. Замовник зобов'язується компенсувати Експедитору всі можливі збитки, що виникли через недотримання або порушення Замовником, так само як і відправником/отримувачем вантажу або третіми особами з боку Замовника, пов'язані з перевезенням вантажу, митного законодавства України, несплату або несвоєчасну сплату митних платежів, мита за вантаж, який розміщено на складі  у Зоні митного контролю (ЗМК), неправильне оформлення митних та інших відвантажувальних документів, у тому числі внаслідок надання недостовірних відомостей Замовником.  

  5.5. Експедитор відповідає за наслідки, пов'язані з неправильним оформленням Експедитором відвантажувальних документів на вантаж внаслідок недотримання доручень, письмових вказівок Замовника або порушення запропонованої нормативними документами процедури їх оформлення.                                                                                 

  5.6. Замовник відповідає за можливі наслідки, викликані неправильним або несвоєчасним інформуванням Експедитора про умови договору щодо фрахтування морських суден, а також неправильними або неповними відомостями у виданих йому рознарядках, дорученнях, письмових вказівках та/або несвоєчасною передачею інформації Експедитору, а також за неповне, неправильне або несвоєчасне інформування Експедитора щодо умов зберігання, перевалки та перевезення вантажів.

  У цих випадках Експедитор не відповідає за можливий простій судна, транспортних засобів з цих причин, при цьому Замовник компенсує всі збитки Експедитора, пов'язані з таким простоєм.

  5.7. Замовник компенсує Експедитору розмір демереджу та/або детеншена, нарахованого перевізником або агентом перевізника. Підставою для компенсації є рахунок перевізника або його агента. Замовник звільняється від обов'язку компенсувати розмір демереджу(детеншена), якщо доведе, що прострочення повернення відбулося з вини Експедитора.

  5.8. Експедитор не відповідає за простої суден, транспортних засобів з вантажами, що підлягають перевантаженню, робочої сили, перевантажувальних механізмів, які виникли з вини Замовника. 

  5.9. Замовник компенсує збитки Експедитора, що виникли у зв'язку із простоєм та/або конфіскацією транспортних засобів з вантажем/контейнерами з вантажами Замовника, з вини Замовника та залучених Замовником третіх осіб, у тому числі збитки, пов'язані з утриманням інших вантажів, що перебувають під контролем Експедитора.

  5.10. Експедитор не відповідає за зміни якості вантажу, що відбулися в результаті тривалого зберігання його в Порту/місцях складування з вини Замовника, у тому числі через невидачу у встановлений термін доручень та/або необхідних інструкцій щодо відвантаження/доставки вантажу та/або ненадання або несвоєчасного надання необхідних документів, а також за зміну якості вантажу в контейнерах під час його транспортування, зберігання та перевалки в місці перевалки або складування.          

  5.11. Експедитор не відповідає за недостачу ваги вантажу, якщо така зафіксована одержувачем, проти ваги, заявленої відправником вантажу в товаротранспортних документах і прийнятої Експедитором на склад у місці перевалки або складування без контрольного зважування, за наявності цілісності зовнішнього упакування вантажних місць (для дрібнопартійних вантажів), і цілісної пломби на контейнері (для контейнерних партій).

  5.12. Експедитор не відповідає за розбіжність у вазі, кількості та/або якості вантажу за вантажними документами і фактично тим, що знаходиться в контейнері при збережених пломбах відправника та/або перевізника та/або митниці.

  5.13. Замовник відповідає за можливі наслідки та відшкодовує понесені Експедитором збитки за несвоєчасне повідомлення та узгодження з Експедитором умов обробки нової партії вантажу.

  5.14. У разі неотримання вантажу Замовником із зазначеного ним місця доставки в термін, що перевищує 2 місяці, Експедитор має право реалізувати вантаж без згоди Замовника та компенсувати витрати/збитки щодо цього вантажу, понесені Експедитором.

  5.15. Замовник несе всі витрати, пов'язані з несвоєчасним одержанням або поверненням (переадресацією) вантажу з вини Замовника або третіх осіб з боку Замовника.

  5.16. За несвоєчасну оплату послуг Експедитора, Замовник сплачує Експедитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості та штраф у розмірі 10% від суми заборгованості за користування цими коштами.

  5.17. Експедитор має право залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим договором та укладати з ними договори від свого імені, при цьому Експедитор відповідає за їх дії як за свої власні.

  5.18. Експедитор не відповідає за непрямі збитки Замовника (втрачену вигоду).

   6. Забезпечення виконання зобов'язань

  6.1.Експедитор має право притримувати вантаж, що перебуває в його володінні,за вимогами до Замовника, як у період відповідальності Замовника за вантаж, так і після закінчення цього періоду,вразі якщо зазначені вимоги виникли у зв'язку з несплатою Замовником належних Експедитору платежів, включаючи вартість основних послуг, погоджених у належному порядку додаткових послуг, а також штрафних санкцій (демередж та/або детеншен).

  6.2. Експедитор зобов'язаний негайно повідомити Замовника про притримання вантажу, що належить останньому. За псування вантажу, що виникло внаслідок його притримання Експедитором у випадках, передбачених пунктом 6.1, а також за всі витрати, що виникли і пов'язані з притриманням вантажу, відповідальність несе Замовник.

  6.3. Для задоволення своєї вимоги Експедитор має право в порядку, встановленому законодавством України, звернути  повністю або частково стягнення на вантаж, щодо якого він використовував право притримання.               

  6.4. Виручена від продажу вантажу сума, за винятком сум, що належать Експедитору, та витрат, пов'язаних із продажем, передається Замовнику.

  6.5. Зазначене в цьому розділі Договору право Експедитора притримувати вантаж поширюється на будь-який вантаж, у відношенні якого надаються послуги в рамках цього Договору, у тому числі, у випадку несплати послуг Експедитора, наданих на підставі однієї заявки Замовника (тобто, послуг, наданих щодо однієї партії вантажу), Експедитор має право притримувати будь-яку іншу партію вантажу, щодо якої послуги надаються на підставі будь-якої іншої заявки Замовника в межах цього Договору, незалежно від факту оплати послуг Експедитора щодо такої іншої партії.                                                              

  7. Форс-мажор

  7.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), тобто надзвичайних та невідворотніх обставин, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

  7.2. Сторона, для якої під дією обставин непереборної сили склалася неможливість належного виконання своїх зобов'язань за договором, має негайно, у письмовій  формі, сповістити іншу сторону про настання та можливе припинення обставин непереборної сили, з наступним направленням належного документа, виданого уповноваженим органом.

  7.3. Дія зобов'язань сторони за цим договором, або їх частини, припиняється на час дії обставин непереборної сили, з наступним їх поновленням після закінчення дії обставин непереборної сили.

  7.4. Настання обставин непереборної сили не звільняє Сторони від виконання своїх грошових зобов'язань, передбачених Договором, а також від відповідальності за порушення таких зобов'язань.

  8. Термін дії договору 

  8.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного взаєморозрахунку між сторонами за послуги до ____________р. У разі якщо жодна зі сторін за 20 календарних днів до закінчення терміну дії цього договору не заявить про намір розірвати договір, термін дії цього договору автоматично продовжується на наступний календарний рік.           

  8.2. У період дії договору сторони можуть вносити зміни та доповнення, що мають бути викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими особами Сторін.                                                                                               

  8.3. Експедитор має право відмовитися від виконання цього договору вразі, якщо Замовник не надасть необхідну документацію та інформацію відповідно до умов цього договору, а також не зробить передоплату послуг Експедитора в термін, встановлений у розділі 4 даного договору.                                                                                                              

  8.4. Договір може бути розірвано після повного взаєморозрахунку між сторонами в наступних випадках:               

  - за взаємною згодою сторін;                                                                                                        

  - на вимогу кожної зі сторін з попереднім повідомленням іншої сторони за три місяці в письмовій формі.

  8.5. Припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення своїх зобов'язань, що мали місце в період дії Договору, зокрема, не звільняє Замовника від зобов'язання щодо сплати за послуги, фактично надані в період дії Договору.            

  9. Застосовне право та розгляд суперечок

  9.1. У всьому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України, правилами, що діють на транспорті, міжнародними угодами та конвенціями щодо перевезення та доставки вантажів, звичайною комерційною і морською практикою.                                                                                                                                        

  9.2.Сторони уклали цей договір добровільно, і всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв'язку з ним, повинні вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.                                               

  9.3. Різні суперечки, претензії, що виникли у зв'язку з цим договором, а також порушення або анулювання його умов, які не можуть бути вирішені Сторонами шляхом переговорів, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

  10. Інші умови

  10.1. Усі зміни, доповнення, протоколи, додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну,силу в разі якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

  10.2. Після укладання цього Договору всі попередні переговори, листування, договори, протоколи про наміри і будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  10.3. Про всі зміни організаційно-правової форми, юридичної адреси, банківських реквізитів сторони зобов'язані сповістити одна одну не пізніше ніж у десятиденний термін з моменту набуття чинності згаданими змінами.        

  Усі збитки, що виникли у зв'язку з неповідомленням про зміни, що відбулися, відносяться до сторони, що допустила неповідомлення, або неналежне повідомлення іншої сторони.

  10.4. Передача права вимоги за цим договором допускається тільки з письмової згоди іншої сторони та оформлюється окремою додатковою угодою сторін.

  10.5. Документи та інформація, що направляються сторонами в процесі листування в межах цього договору засобами факсимільного або електронного зв'язку, визнаються документами / інформацією, що підтверджують волю сторін до моменту отримання оригіналів таких документів, якщо надання оригіналів передбачене цим договором. При цьому сторона, що направила такий документ, відповідає за справжність підписів своїх уповноважених представників і відбитків печаток. Досилання оригіналів є обов'язковим, якщо це обговорено умовами договору, і у разі надходження такої вимоги від однієї зі сторін. Документи / інформація, відправлені за допомогою електронного зв'язку, створюють юридичні наслідки для Сторін у разі використання сторонами електронних адрес і дотримання інших формальностей, передбачених додатковою угодою до договору, що регулює порядок обміну інформацією в межах Договору.

  10.6. Сторони домовилися вважати всі відносини за цим Договором суворо конфіденційними та такими, що не підлягають розголошенню третім не уповноваженим особам без письмової згоди обох Сторін.

  10.7. Цей договір складено на 5 аркушах в 2-х екземплярах українською мовою, кожен з яких має однакову силу, і включає Додаткові угоди, що є його невід'ємною частиною. Цей договір може бути підписаний шляхом факсимільного зв'язку з наступним обов'язковим обміном оригінальними екземплярами договору.

  10.8. Кожна Сторона цього Договору дає свою згоду на обробку її персональних даних іншою Стороною за цим Договором і включення її персональних даних у відповідні бази персональних даних іншої Сторони беззастережно, для цілей здійснення господарських, підприємницьких, адміністративних, податкових, зобов'язальних, договірних та інших комерційних відносин, із усіма правами суб'єкта персональних даних відповідно до положень і вимог Закону України «Про захист персональних даних» від01.06.2010р.№2297-VI. Дані передаються власникові бази персональних даних і належним розпорядникам такої бази.  

    11. Юридичні адреси сторін і банківські реквізити

   

  ЕКСПЕДИТОР

  ТОВ "_______________"

   

   

   

   Директор

   

   

  ______________________

  ЗАМОВНИК

   ТОВ "_______________"

   

   

   

  Директор

   

   

  ______________________