Зразки документів
  Зразок Договору купівлі-продажу

   

   

  ДОГОВІР № ___

  купівлі-продажу обладнання

   

  м. ___________                                                                                                                                         «__» _________ 2018 року

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________________», надалі іменоване «Постачальник», в особі директора___________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі директора ________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі спільно іменовані Сторонами, уклали даний Договір про нижченаведене:

   

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Постачальник постачає, а Покупець приймає та оплачує __________________, що далі іменується Товар, в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

  1.2. Найменування, артикул, кількість, одиниця виміру, ціна кожної одиниці та загальна ціна Товару, що поставляється за цим Договором, визначається у Специфікації до цього Договору, згідно якої здійснюється поставка цього Товару (далі - Специфікація). Специфікація може містити інші додаткові відомості. Специфікація складається Постачальником в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін на підставі отриманого від Покупця замовлення та підписується обома Сторонами.

  1.3. Найменування та кількість поставленого в натурі Товару указується у видаткових накладних.

   

  2. ЦІНА

  2.1. Ціни за Товар вказуються у Специфікації до Договору та видаткових накладних у національній валюті України — гривні.

   

  3. ОПЛАТА І УМОВИ ПЛАТЕЖУ

  3.1. Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100% від ціни Товару, вказаної в Специфікації, що становить ________________________ грн., враховуючи ПДВ _______ грн., протягом ___ (____) календарних днів з дати підписання Специфікації обома Сторонами.

  3.3. Оплата за даним Договором проводиться у національній валюті України - гривні на рахунок Постачальника.

  3.4. Підставою для оплати ціни Товару є даний Договір.

  3.5. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника.

   

  4. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

  4.1. Поставка товару здійснюється на умовах EXW (ІНКОТЕРМС, Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати, редакція 2010 року) склад Постачальника за адресою: _________________________________

  4.2. Товар поставляється Постачальником на підставі даного Договору.

  4.3. Постачальник після отримання замовлення від Покупця складає Специфікацію та в той же день направляє її Покупцю для підписання. Покупець надає згоду щодо поставки Товару за умовами, вказаними у цій Специфікації, шляхом підписання її зі свого боку та направленням підписаної Покупцем Специфікації Постачальнику. Підписана обома Сторонами Специфікація є згодою Сторін щодо поставки Товару за цим Договором.

  4.4. Про готовність відвантажити Товар Постачальник повинен повідомити Покупця електронною поштою після отримання 100% передоплати за Товар, передбаченої п.3.1. цього Договору, на електронну адресу Покупця: __________________ або за допомогою телефонного зв’язку у строк не більший ____ (_______________) календарних днів з дати отримання 100 % передоплати за Товар, передбаченої п.3.1. цього Договору. Покупець зобов'язаний прийняти Товар, на умовах цього Договору, протягом _____ календарних днів після одержання від Постачальника повідомлення про готовність відвантажити Товар.

  4.5. У разі, якщо Покупець не оплатив Товар, щодо поставки якого Сторонами було досягнуто згоди в порядку, встановленому цим Договором, протягом 10 (десяти) календарних днів, то на вимогу Постачальника досягнута Сторонами згода щодо поставки цього Товару анулюється (розривається) і Сторони мають наново досягти згоди щодо поставки цього Товару в порядку, встановленому  п.4.3. цього Договору. У випадку анулювання (розірвання) згоди Постачальник не несе зобов'язань з поставки Товару Покупцю.

  4.6. Постачальник реєструє податкову накладну, оформлену в строки, порядку та згідно вимог чинного законодавства України на день її оформлення. Постачальник гарантує своєчасне відображення у своїй податковій звітності суми податкових зобов'язань з ПДВ, належне складання та реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до діючого законодавства України. Покупець має право вимагати відшкодування збитків, понесених ним внаслідок несвоєчасного складання і реєстрації Постачальником зі своєї вини податкових накладних за операціями за цим Договором.

   4.7. Документами, що стосується Товару та підлягають переданню разом із Товаром за даним Договором, є виключно видаткова накладна, рахунок-фактура, сертифікат якості Товару, інструкція з експлуатації Товару у вигляді, що надається виробником цього Товару.

  4.8. Якість Товару, що поставляється за даним Договором, має відповідати вимогам виробника Товару щодо якості Товару. Зазначений у цьому пункті Договору перелік вимог щодо якості Товару є повним та вичерпним.

  4.9. Право власності на Товар та ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю.

   

  5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

  5.1. Товар повинен відвантажуватися в тарі/упаковці, що є характерною для Товару, що поставляється, яка повинна забезпечувати його збереження під час звичайних умов здійснення навантажувальних-розвантажувальних робіт, зберігання, транспортування, згідно встановлених Виробником Товару правил щодо навантажувальних-розвантажувальних робіт з Товаром, зберігання та транспортування Товару. Пакування здійснюється в тій мірі,  в якій обставини,  що стосуються транспортування (наприклад,  спосіб, засоби  перевезення,  місце  призначення, умови зберігання, тощо),  були  повідомлені Постачальнику до складення видаткової накладної. Обов'язок передання товару у тарі/упаковці не поширюється на товари, які за свої характером не потребують застосування тари/упаковки.

  5.2. Упаковка/тара повинна мати маркування, що містить наступні дані:

  - найменування Товару;

  кількість Товару в упаковці.

   

  6. УМОВИ ПРИЙМАННЯ

  6.1. Покупець і Постачальник проводять прийом-передачу Товару на складі Постачальника. Факт прийому-передачі Товару оформляється і підтверджується видатковою накладною, підписаною уповноваженими на це представниками Сторін.

  6.2. Перелік уповноважених представників Покупця (далі-Перелік) додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною. Перелік не є виключним. Покупець також може підтвердити повноваження своїх представників, які не включені у Перелік довіреністю. Довіреність на отримання Товару від імені Покупця одночасно є посвідченням права особи, уповноваженої на отримання Товару, на підписання від імені Покупця видаткових накладних.

  6.3. Перевірка кількості, асортименту, комплектності, наявності видимих дефектів Товару, наявності усіх документів, передбачених п.4.7. цього Договору, здійснюється Сторонами при проведенні прийому-передачі Товару.

  6.4. У разі, якщо при прийомі-передачі Товару було виявлені дефекти, невідповідність кількості, комплектності, асортименту Товару, Сторони одразу на місці складають та підписують Акт розбіжностей (далі-Акт-1), де вказується кількість поставленого товару, дані про виявлені невідповідності, повний перелік дефектів.

  Акт 1 підписується уповноваженим на це представником Покупця та Постачальника, при цьому Сторони самостійно несуть відповідальність за наявність у власних представників повноважень на підписання зазначених актів. Один примірник Акту-1 при цьому надається Постачальнику. У видатковій накладній робиться відмітка про складання Акту-1 та зазначаються особи представників, які підписали даний Акт-1.

  6.5. Після підписання Акту-1 уповноваженими представниками Сторін Постачальник усуває зазначені  в Акті 1 невідповідності шляхом до поставки, до комплектації, заміни Товару на такий, що указано у Специфікації, або на подібний, в межах аналогічної вартості, у строк, що не перевищує 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати підписання Акту-1 Сторонами.

  6.6. Факт підписання видаткової накладної представниками Сторін посвідчує відсутність претензій щодо кількості, асортименту, упаковки Товару, наявності видимих дефектів, документів, передбачених п.4.7. цього Договору. Претензії з приводу кількості, асортименту, упаковки Товару, наявності видимих дефектів, документів, передбаченого п.4.7. цього Договору, після підписання видаткової накладної не приймаються і не задовольняються Постачальником.

  6.7. У випадку виявлення Покупцем недоліків у якості Товару Покупець повідомляє Постачальника у формі, що дозволяє зафіксувати момент передання такого повідомлення (лист, телеграма, e-mail) про виявлення недоліків у якості Товару. Повідомлення має містити відомості про виклик Постачальника для складання та підписання Акту про невідповідність (далі-Акт-2). Повідомлення Покупця про неякісність Товару та Акт-2  мають обов’язково містити відомості щодо найменування Товару, його виробника; дату та номер Специфікації, за якою був поставлений даний Товар; дату та номер видаткової накладної; перелік та опис недоліків (зауважень до якості); посилання на факти, що підтверджують неналежну якість Товару; кількість (обсяг) неякісного Товару; умови і порядок зберігання (використання) Товару; умови і порядок встановлення Товару на обладнання (для запасних частин).

  6.8. У випадку отримання Постачальником повідомлення про виявлення недоліків у якості Товару, Покупець зобов'язується забезпечити за вимогою Постачальника отримання визначеної Постачальником кількості зразків Товару, щодо якого пред'явлено претензії. Покупець зобов’язаний забезпечити збереження всього обсягу (кількості) Товару, щодо якого ним заявлено претензії по якості, у стані, в якому він був отриманий від Постачальника, до остаточного вирішення Сторонами питання щодо обґрунтованості заявленої Покупцем претензії. У разі задоволення претензії Покупця, неякісний Товар має бути повернутий Постачальнику у повному обсязі на вимогу Постачальника.

  6.9. Якщо Покупець протягом  12 (дванадцять) місяців з дати поставки Товару (гарантійний строк) не повідомив Постачаль­ника у зазначеній в пункті 6.7. даного Договору формі про неналежну якість, недоліки Товару, претензії щодо якості Товару Постачальником в подальшому не приймаються, не підлягають задоволенню і вважається, що поставлений Товар є належної якості. Гарантійний строк, встановлений у цьому пункті Договору, у будь-якому разі не може бути більшим ніж встановлений для такого Товару його виробником. Якщо для Товару виробником встановлено гарантійний строк менший, ніж вказаний у цьому пункті Договору, то для такого Товару гарантійний строк (строк, протягом якого Покупець може заявити вимоги у зв'язку з недоліками Товару, які приймаються і розглядаються Постачальником) встановлюється у розмірі, визначеному виробником цього Товару.

  6.10. Належним доказом неякісності Товару є Акт-2, підписаний уповноваженими представниками Сторін. За наявності спірних питань між Сторонами про якість Товару, Постачальник має залучити для перевірки якості Товару представника незалежної організації або залучається представник виробника Товару за вибором Постачальника. У цьому випадку висновок незалежної організації/представника виробника Товару є остаточним, не підлягає перегляду та приймається Сторонами у безспірному порядку.

  6.11. Після підписання Акту-2 обома Сторонами або, за наявності спірних питань між Сторонами щодо якості Товару, після отримання висновку незалежної організації/представника виробника Товару про неякісність Товару ,Постачальник у строк, що не перевищує 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати підписання Акту-2 Сторонами або отримання вищезазначеного висновку,  зобов'язується за власним вибором із врахуванням характеристик Товару або відремонтувати неякісний Товар, або замінити його на такий, що указано у Специфікації. Ремонт, заміна неякісного Товару здійснюється Постачальником в обсязі, що дозволяє повністю відновити працездатність і технічні характеристики Товару. У будь-якому разі усунення недоліків Товару здійснюється Постачальником виключно щодо недоліків Товару, викликані невідповідністю заявленої Постачальником якості Товару, супровідної технічної документації, які не могли бути виявлені при прийманні Товару і виявлені лише в процесі підключення, монтажу, випробування, використання Товару.

   

  7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
  відповідальність, визначену  чинним законодавством України.

  7.2. У   разі  прострочення  Покупцем  оплати  за  поставлену  Постачальником  партію  товару,  Постачальник   має право   вимагати,  а   Покупець  зобов'язаний  сплатити  пеню  у  розмірі  0,5% від вартості неоплаченого Товару за кожний день прострочення платежу.

  7.3. У   разі  прострочення Постачальником строку поставки Товару/строку заміни неякісного Товару Покупець має право вимагати, а  Постачальник  зобов'язаний  сплатити 0,5% від вартості непоставленого Товару/неякісного Товару, за кожний день прострочення поставки Товару.

  7.4. За порушення Постачальником гарантійних зобов’язань Постачальник виплачує Покупцю 0,05% від вартості дефектного Товару, за кожен день затримки виконання гарантійних зобов’язань.

   

  8. ФОРС-МАЖОР

  8.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути), а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, терористичні загрози, блокади, ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів, режими інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, митні обмеження, зміна митного законодавства, митні процедури, обставини непереборної сили, а також інших випадків, які зазвичай визнаються такими у міжнародній практиці і які Сторони не могли передбачити, вони не будуть нести відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору.

  8.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору, повинна негайно, але не пізніше 7 (семи) днів, у письмової формі інформувати іншу Сторону. Несвоєчасне, більш 7 (семи) днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому. Факт настання обставин, вказаних у п. 8.1. Договору, повинен бути підтверджений протягом розумного строку Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

  8.3. У разі, якщо дія вищевказаних обставин триває більше 3 (трьох) місяців, кожна із Сторін має право на розірвання Договору та не несе відповідальності за таке розірвання, за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до розірвання. У цьому випадку Сторони здійснять взаємні розрахунки, пов’язані з виконанням зобов’язань по цьому Договору, на момент його припинення.

   

  9. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  9.1. Усі суперечки й розбіжності, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Досудове врегулювання спору шляхом представлення письмової претензії є обов’язковим.

  9.2.При неможливості вирішення спору відповідно до п. 9.1. він вирішується в господарському суді.

   

  10. ІНШІ УМОВИ

  10.1. Усі Додатки, зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у тому разі, якщо вони здійснені в письмової формі та підписані вповноваженими представниками Сторін.

  10.2.  Моментом (датою) передачі Товару Покупцю є  момент (дата) підписання видаткової накладної уповноваженими на підпис даного документа від імені Сторін особами. З моменту передачі Товару Покупцю Постачальник вважається таким, що належним чином виконав свої зобов'язання за даним Договором.

  10.3.  Специфікація, підписана обома Сторонами, є невід'ємною частиною цього Договору.

  10.4.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  10.5.  Цей Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

  10.6.  Поділ даного Договору на розділи та пункти, а також їх найменування вчинені лише для зручності сприйняття тексту Договору в цілому і в жодному випадку не можуть братися до уваги при трактуванні положень даного Договору.

  10.7.  Кожна із Сторін своїм підписом під даним Договором дає згоду іншій Стороні на обробку персональних даних, отриманих під час виконання Договору і зобов’язується забезпечувати виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.

  10.8.  Кожна із Сторін зобов’язується протягом 2 (двох) робочих днів з моменту зміни адреси, найменування, системи оподаткування, електронної пошти, банківського рахунку, номеру телефону/факсу та іншої інформації, необхідної для виконання цього Договору, повідомити у письмовій формі другу Сторону про такі зміни, а у випадку неповідомлення така Сторона несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

  10.9.  Сторони домовились, що документи, пов'язані з виконанням даного Договору, які направляються за допомогою е-mail, мають повну юридичну силу, можуть бути представлені до судових інстанцій в якості належних доказів.

   11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

  ПОСТАЧАЛЬНИК:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

   

   

  Директор     

   

  _____________________

  ПОКУПЕЦЬ:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

   

    

           Директор     

       _____________________