Зразки документів
  Зразок Договору на сервісне обслуговування

   

   

  ДОГОВІР № _____

  на сервісне обслуговування

   

  м. _____________                                                                                                                        «__» __________ 2018р.

   

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___________», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора _________, який діє на підставі Статуту, далі «Замовник», з однієї Сторони, та

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________», що є платником податку на прибуток на загальних умовах,  надалі іменоване «Виконавець», в особі директора ___________, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, надалі за текстом разом іменовані «Сторони», а окремо «Сторона», домовились та уклали цей Договір про наступне:

   

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

  1.1. Відповідно до умов договору Замовник доручає та зобов’язується оплачувати, а Виконавець зобов’язується за дорученням Замовника надавати останньому послуги по сервісному обслуговуванню __________________ Замовника (далі по тексту – Обладнання).

  1.2. Сервісне обслуговування та усунення несправностей обладнання здійснюється Виконавцем в місці розташування обладнання Замовника на території України 1 (один) раз на 2 місяці та включає в себе:

  - Візуальний огляд

  - Перевірка працездатності

  - Підтяжка вузлів кріплення

  - Перевірка і регулювання натягу

  - Змащення необхідних елементів

  - Проведення консультації з питань експлуатації обладнання.

  1.3. Надання послуг по договору може здійснюватися Виконавцем в інші строки відповідно до електронних  заявок Замовника, які висилаються Замовником на електронну адресу Виконавця.

  1.4. Замовник зобов'язаний виконувати всі вказівки Виконавця з правильної експлуатації обладнання.

  1.5. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику послуг відповідно до умов цього Договору складається Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

  1.6. У випадку необхідності проведення ремонту, на підтвердження факту передачі Виконавцем ремонтих комплектуючих і запасних частин Замовнику, та виникнення обов’язку у Замовника іх оплатити додатково до вартості послуг з обслуговування, Виконавцем надається видаткова накладна.

   

  2. ПЛАТА ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  2.1. Розмір оплати за сервісне обслуговування обладнання складає ____________ грн. з ПДВ.

  2.2 Перелік та вартість ремонтих комплектуючих та запасних частин узгоджуються шляхом підписання додаткової угоди до даного договіру на кожен вид робіт та поставки запасних частин або оплати рахунка-фактури Виконавця.

  2.3. Замовник оплачує Виконавцю послуги із сервісного обслуговування обладнання шляхом перерахування 100% оплати на розрахуновий рахунок Виконавця  впродовж ___ календарнів днів з моменту ___________

  2.4 Замовник оплачує Виконавцю вартість ремонтних комплектуючих та запасних частин шляхом перерахування 100% оплати на розрахунковий рахунок Виконавця впродовж 2 календарніх днів з моменту підписання відповідної додаткової угоди на поставку ремонтних комплектуючих або отримання рахунку-фактури.

  2.5. У випадку порушення Замовником строків платежу, визначених в п. 2.3, 2.4 цього Договору, Виконавець має право призупинити сервісне обслуговування та ремонт обладнання до здійснення такого платежу.

   

  3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

  3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

  3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

  3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

  3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

  3.2. У разі несвоєчасної оплати Замовником послуг Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

  3.3. У разі несвоєчасного виконання Виконавцем послуг Виконавець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми невиконаного зобов’язання за кожен день прострочення.

   

  4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  4.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного  законодавства України.

   

  5. ДІЯ ДОГОВОРУ

  5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

  5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 31.12.2019р.

  5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  5.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

  5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

  6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.

  6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

  6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

  6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

  6.6. Претензії по виконаних роботах, дійсні тільки якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами обох договірних сторін.

  6.6. Виконавець має право залучати підрядні організації для виконання робіт.

  6.7. Документи, що мають відношення до Договору, передані й отримані по факсу, електронній пошті мають юридичну силу до моменту отримання Сторонами відповідних оригіналів.

  6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

   

  7. ФОРС-МАЖОР

  7.1. У разі форс-мажору (пожежа, стихійне лихо, повінь, ембарго, воєнні дії, рішення державних органів і т.д.)  сторони не несуть відповідальності, призупиняють виконання своїх зобов'язань з тим, щоб по можливості їх продовжити після завершення форс-мажору. При настанні форс-мажорних обставин, сторона, для якої склалися такі обставини, зобов'язана протягом 15 календарних днів з моменту, коли їй стало відомо або повинно було стати відомо про настання форс-мажору, повідомити про це іншу сторону. Не повідомлення позбавляє сторони права посилатися на форс-мажорні обставини. Належним підтвердженням настання форс-мажору є довідки (документи), видані компетентними органами України. У разі продовження форс-мажору більше 30 календарних днів, сторони вирішують подальшу долю договору.

   

  8.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

   

  Виконавець:

   

  Директор

   

  __________________  

   

      Замовник:

   

  Директор

   

  __________________