Зразки документів
  Зразок субліцензійного Договору

   

   

  Субліцензійний договір

   на товарний знак № ___

   

  м. _______________                                                                                                                                                        "____" __________ 2017р.

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», яке іменується у подальшому «Ліцензіат»,  в особі директора __________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

  Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________» в особі директора __________________,  діючого на підставі Статуту, яке іменується у подальшому «Субліцензіат», з іншої сторони, спільно іменовані як «Сторони», беручи до уваги, що Ліцензіат згідно ліцензійного договору на товарний знак № __ від «__» _______________ р. володіє дозволом на використання знаку для товарів та послуг (що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів та послуг № ___ від ___________р. та свідоцтвом на знак для товарів та послуг № _____ від «__» ___________ р.) – надалі товарний знак – для наступних товарів та послуг:

  клас ___ – ______________________________________________________________

  _______________________________________________________________________;

  клас___ – ______________________________________________________________

  _______________________________________________________________________;

  а Субліцензіат бажає використовувати його на умовах, визначених цим Договором, домовились про наступне:

  1. Об'єкт договору

  1.1. Ліцензіат надає Субліцензіатові на строк дії цього Договору за винагороду, яку виплачує Субліцензіат, дозвіл (невиключну субліцензію) на використання знаку для товарів та послуг, виконаного згідно із свідоцтвом на знак для товарів та послуг № ____ від «___»________р. та свідоцтвом на знак для товарів та послуг № ____ від  «__» ________р. (далі також – товарний знак) для позначення товарів, зазначених у преамбулі даного Договору, а також при надаванні послуг із використанням вищезгаданого товарного знаку.

  Межі прав, що надаються Субліцензіатові за даним Договором, обмежуються умовами Ліцензійного договору на товарний знак № ____ від «__» ____________р., укладеного між Ліцензіатом та ТОВ «_________________» (Ліцензіар).

  1.2. Субліцензіат має право використовувати товарний знак спільно зі своїм товарним знаком.

  1.3. Субліцензіат має право використовувати товарний знак при нанесення її на будь-який товар, згідно відповідного дозволеного класу, упаковку, в якій міститься такий товар, маркування, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та експорт; застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано та дозволено використовувати, на супровідній та діловій документації, а також в рекламі (реклама в електронних та друкованих ЗМІ, мережі Інтернет, на транспорті, зовнішня, внутрішня реклама, реклама за допомогою заходів рекламного характеру та спеціальних виставкових заходів).

  1.4. Субліцензіат зобов'язується використовувати товарний знак в тому вигляді, в якому він був зареєстрований свідоцтвом на знак для товарів та послуг № ____ від «___» ___________ р. та свідоцтвом на знак для товарів та послуг № ___ від «__»_________р. Не дозволяється змінювати товарний знак.

  1.5. Субліцензіат має право використовувати товарний знак за умови, що якість позначених цим знаком товарів та надаваних послуг буде не нижчою техніко-якісних показників товару та надаваних послуг, які визначаються Ліцензіатом.

  1.6. Якщо Субліцензіату стане відомо, що товарний знак протиправно використовується третьою особою, він повинен негайно інформувати про це Ліцензіата.

  1.7. Якщо треті особи порушать права, які надані за цим договором Субліцензіату, то Субліцензіат і Ліцензіат спільно пред'являть позов. Витрати і/або надходження, які понесені і/або отримані в результаті судового або арбітражного рішення чи погодження між позивачем і відповідачем, будуть розподілені між Субліцензіатом і Ліцензіатом згідно з угодою.

  1.8. Якщо Субліцензіату будуть пред'явлені претензії або позови з приводу порушення прав третіх осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим договором, то він повідомляє про це Ліцензіата і за угодою з ним зобов'язується відрегулювати такі претензії або забезпечити судовий чи арбітражний захист. Понесені Субліцензіатом витрати або збитки в результаті врегулювання вказаних претензій будуть розподілені між Субліцензіатом і Ліцензіатом відповідно до їхньої угоди.

  1.9. Невиключна субліцензія, що є предметом даного Ліцензійного договору, поширюється на всю територію України.

  1.10. Передача прав за даним договором оформляється актом приймання-передачі, який є невід’ємною частиною договору.

   

  2. Перевірка якості

  2.1. Ліцензіат має право 2 рази на рік перевіряти відповідність якості товару та надаваних послуг Субліцензіата техніко-якісним показникам.

  2.2. Перевірка може проводитися на підприємстві Субліцензіата за його згодою або в порядку, який визначається окремим протоколом.

   

  3. Відповідальність Сторін

  3.1. Якщо Субліцензіат проставляє знак на товарі чи позначає послуги, якість яких не відповідає вимогам договору, то він зобов'язаний вжити заходів до встановлення вказаної у договорі якості товару та послуг. При цьому Ліцензіат надає йому необхідну допомогу.

  3.2. Субліцензіатові надається строк 50 днів для відновлення якості товару та послуг.

  3.3. Якщо якість продукції, що випускається Субліцензіатом, та послуг, що надаються, не буде відновлено в строк, вказаний у п. 3.2 цього договору, Ліцензіат може розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.

  3.4. По закінченню строку дії договору або у разі його розірвання відповідно до п. 3.3 Субліцензіат повинен припинити використання товарного знаку.

   

  4. Порядок розрахунку

  4.1. Субліцензіат зобов'язаний проводити нарахування Ліцензіатові ліцензійної винагороди у розмірі ____ % від суми свого товарообороту по видатковим операціям з використанням знаку для товарів та послуг, вказаного в п. 1.1. на протязі __________ року, але не пізніше «30» грудня ____ року.

  По закінченню вказаного строку використання відповідного знаку для товарів і послуг Субліцензіат надає наступні документи:

  -         довідку про розрахунок ____ % від суми товарообороту, підкріплену звітом з використання відповідного знаку для товарів і послуг;

  -         Акт виконаних робіт (наданих послуг), підписаний обома сторонами.

  Якщо дія даного договору припиняється до завершення чергового строку виплати винагороди, то винагорода розраховується пропорційно часу використання відповідного знаку для товарів і послуг.

  4.2. Ліцензійна винагорода, зазначена у п. 4.1. даного договору сплачується Субліцензіатом шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Ліцензіата, вказаний у даному Договорі.

  4.3. Строк виплати винагороди – на протязі ________________ з моменту підписання сторонами Акту виконаних робіт (наданих послуг).

   

  5. Вирішення спорів

  5.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіатом і Субліцензіатом з питань, передбачених цим договором, або у зв'язку з ним, Сторони вживатимуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

  5.2. Якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, то спори вирішуються судом у встановленому законодавством порядку.

   

  6. Строк дії договору

  6.1. Цей договір діє з моменту його підписання Сторонами по «31» грудня _____ року, однак в будь-якому випадку не довше, ніж Ліцензійний договір на товарний знак № ___ від «___» ____________р., укладений між Ліцензіатом та ТОВ «_________________» (Ліцензіар).

  6.2. Даний договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін.

   

  7. Інші умови

  7.1. Цей договір має силу на території реєстрації Свідоцтва на знак для товарів та послуг № ___ від «___» ________р.

  7.2. У разі припинення за будь-якими підставами Ліцензійного договору на товарний знак № ___ від «___» ________р., укладений між Ліцензіатом та ТОВ «_________________» (Ліцензіар) даний Договір також припиняється.

  7.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмової угоди, підписаної Сторонами.

  7.4. До даного Договору додаються копії Свідоцтва на знак для товарів та послуг №  ___ від «___» ________р., які є його невід'ємною частиною.

  7.5. Цей договір укладено у двох примірниках однакової юридичної сили, по одному для кожної із Сторін.

   

  8. Юридичні адреси та реквізити Сторін

  ЛІЦЕНЗІАТ:

  Товариство з обмеженню

  відповідальністю

   

   

  Директор

   

  ______________________

   

  СУБЛІЦЕНЗІАТ:

  Товариство з обмеженню

  відповідальністю

   

   

  Директор

   

  ______________________