Зразки документів
  Зразок посадової Інструкції відповідального за військовий облік

   

   

  ТОВ  «____________»                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                                                                 Директор

                                                                                                                 __________________

                                                                                                                 « _____ »______________2016р. 

   

   

   

                                                                               ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ                                                                                                                                                                                                              

   

  «відповідального за ведення військового

  обліку військовозобов’язаних і призовників

  та бронювання військовозобов’язаних за підприємством

  на період мобілізації та воєнного часу»

   

   

  1. Загальні положення

  Відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період воєнного часу (далі — відповідальний за ведення військового обліку) призначається на посаду і звільняється з посади наказом Директора.

  У своїй роботі відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством керується законодавством України, цією інструкцією, наказами, розпорядженнями директора та вказівками начальника відділу кадрів.

  2. Завдання та обов’язки

  2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

  2.2. Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання за підприємством військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

  2.3. Приймаючи на роботу громадян, перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають вони на військовому обліку у військовому комісаріаті.

  2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємства за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично звіряє особові картки працівників і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подає ці картки не рідше одного разу на рік до військових комісаріатів.

  2.5. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний строк вносить ці зміни до особових карток та повідомляє про них у відповідні військові комісаріати у семиденний строк.

  2.6. Приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших потреб.

  2.7. Вчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та на воєнний час.

  2.8. Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляє заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

  2.9. В 15-денний термін оформлює бронювання вперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь придатності до військової служби, вік, тощо), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати.

  2.10. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

  2.11. Подає щороку в грудні до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема — письмово повідомляє про це військовий комісаріат.

  2.12. Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом.

  2.13. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу).

  2.14. Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляє про це військові комісаріати, де вони перебувають на військовому обліку.

  2.15. Проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників щодо військового обліку.

  2.16. Веде Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання.

  2.17. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних (форма № 6-б).

  2.18. Щорічно подає керівникові підприємства доповідь про стан роботи з бронювання військовозобов’язаних.

  2.19. Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань.

   

  3. Права

  Відповідальний за ведення військового обліку має право:

  — контролювати та вимагати виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку;

  — вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників;

  — перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

   

  4. Відповідальність

  Відповідальний за ведення військового обліку несе персональну відповідальність за:

  — недодержання трудової і виконавської дисципліни;

  — неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

   

  5. Повинен знати

  Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:

  — нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу;

  — правила документообігу на підприємстві;

  — чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

  — кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;

  — кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні зобов’язання та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та прибуття до збірних пунктів;

  — кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

  — кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;

  — кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.

   

  6. Кваліфікаційні вимоги

  Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

   

  Ознайомлена і приступила до виконання обов’язків:

  Фахівець відділу кадрів    _____________________                

   

  «___» ____________ 2016р.