Зразки документів
  Зразок Посадової Інструкції начальника цеху

   

   


  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «______________________________»

   

   

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

  ВИРОБНИЦТВО

   

  НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ

   

   

  Введена в дію наказом по   ТОВ "___" _______________ 2017р. № ___

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ:

  Директор                _____________________    

   

   

  РОЗРОБНИК:

  Заступник директора

  з технічних питань  _____________________  

   

   

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Начальник цеху призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора товариства.

  1.2. На посаду начальника цеху призначається особа, яка має повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління є бажаною, але не обов’язковою. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - на менш 3 років.

  1.3. Начальник цеху підпорядковується безпосередньо директору товариства і заступнику директора з технічних питань.  

  1.4. Повинен знати:

  - законодавчі, інші нормативні правові акти та методичні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;

  - цілі та завдання товариства щодо модернізації та технічного розвитку цеху;

  - технічні характеристики і вимоги, що пред'являються до продукції, яка випускається в цеху, технологію її виробництва;

  - обладнання цеху і правила його технічної експлуатації;

  - порядок і методи техніко-економічного виробничого планування;                      

  - форми і методи виробничо-господарської діяльності цеху;

  - основи трудового законодавство і порядок тарифікації робіт і робітників;

  - норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду;

  - чинні положення про оплату праці і формах матеріального стимулювання;

  - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з управління виробництвом;

  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;

  - правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці.

   

   

  2. ОБОВ'ЯЗКИ

   

  2.1. Здійснює відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів, що регулюють виробничо-господарську діяльність товариства, керівництво діяльністю цеху.

  2.2. Забезпечує виконання цехам планових завдань, ритмічний випуск високо якісної продукції, ефективне використання основних і оборотних фондів товариства.

  2.3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку, підвищенню якості виробів, економії всіх видів ресурсів, атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці, а також підвищення рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості продукції.

  2.4. Організовує планування, облік, складання і своєчасне подання звітності з виробничої діяльності цеху, роботу з нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, вивчення і впровадження передового вітчизняного і світового досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації, комп’ютеризації та винахідництва.

  2.5. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці.

  2.6. Координує роботу майстрів і цехових служб.

  2.7. Здійснює підбір кадрів працівників, їх розстановку та доцільне використання.

  2.8. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі необхідності заходів матеріального впливу.

  2.9. Створює умови для прояву творчої ініціативи та активності працівників для досягнення високих результатів роботи, впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

  2.10. Здійснює підтримку і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі.

  2.11. Бере участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва по кількості, якості та асортименту продукції, що випускається, в розробці заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищенню організаційно-технічної культури виробництва, раціонального використання робочого часу та виробничого обладнання.

  2.12. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та взаємовиручки, створенню атмосфері відповідальності і зацікавленості в своєчасному і якісному виконанні виробничих завдань.

   

  3. ПРАВА

   

  3.1. Давати підлеглим йому працівникам цеху доручення, завдання по колу питань, які входять в його функціональні обов'язки.

  3.2. Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими працівниками цеху.

  3.3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали, інформацію і документи, пов'язані з діяльністю начальника цеху.

   

  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

   

  4.1. За результати та ефективність виробничої діяльності цеху.

  4.2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а так само роботу підлеглих йому працівників цеху з питань виробничої діяльності, стан трудової дисципліни, дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

  4.3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт очолюваного цеха.

  4.4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора товариства.

  4.5. Невжиття заходів щодо припинення виявлених порушень Правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і протипожежної безпеки з боку підпорядкованих йому працівників цеху.

  4.6. За розголошення конфіденційної і комерційної інформації товариства;

  4.7. За виконання вимог локальних нормативних актів товариства.

   

   

  Ознайомлений: _______________________________ _________________

                                                        П.І.Б.                       (підпис)