Зразки документів
  Зразок Положення про Філію ТОВ

                                                                                        

                                                                                          «ЗАТВЕРДЖЕНО»:

                                                                                         Загальними зборами учасників

                                                                                         ТОВ «_____________________»

   

                                                                                         Протокол від «__» _________2018р. 

                                                                    Голова загальних зборів   

                                                                  ___________________

   

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ 

   ФІЛІЇ «___________»

  ТОВ «_______________________» 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. _____________

  2018р.

   


    

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та припинення діяльності (ліквідації) ФІЛІЇ «________» ТОВ «____________» (далі за текстом цього положення - Філія), створеної у відповідності із нормами чинного законодавства України, статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________»  (далі - Товариство) на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства (протокол від «___» ____________ 2018 року).

  1.2. Філія Товариства– відокремлений структурний підрозділ Товариства, що не має статусу юридичної особи, знаходиться поза місцезнаходженням Товариства, виробляє  продукцію,  виконує роботи або операції,  надає   послуги   від   імені   Товариства, здійснює  представництво і  захист інтересів Товариства.

  1.3. У своїй діяльності Філія керується законодавчими актами України, цим Положенням, рішеннями органів управління Товариства - загальних зборів учасників та Директора, актами внутрішнього регулювання діяльності Товариства, що видаються Директором Товариства, зокрема, наказами та розпорядженнями керівника Товариства.

  1.4. Філія не є юридичною особою. Філія вправі самостійно укладати цивільно- та господарсько-правові правочини (угоди) від імені Товариства. Філія не може бути самостійним суб'єктом права власності та самостійним суб'єктом цивільних (господарських) зобов'язань. Філія переслідує мету отримання прибутку і діє без будь-яких територіальних обмежень. Філія не може виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб чи приєднуватися до них.

  Товариство несе відповідальність за зобов’язаннями Філії.

  1.5. У відносинах з державними органами і суб’єктами господарської діяльності Філія виступає як представник Товариства і діє у межах наданих законами України та цим Положенням повноважень.

  1.6. Філія має свій окремий баланс, здійснює свою діяльність в межах повноважень, наданих Товариством та має право вести самостійний облік з податків і зборів відповідно до чинного законодавства України, право самостійно відкривати рахунки в банках.

  1.7. Філія має право здійснювати господарську діяльність після внесення відомостей про її відкриття (створення) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в межах видів діяльності, яка не заборонена для здійснення на території України.

  1.8. Філія вважається зареєстрованою після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом.

  1.9. Філія створена на невизначений строк і діє до моменту її ліквідації (закриття) в порядку передбаченому законодавством.

  1.10. Філія має круглу печатку, штампи та бланки зі своїм повним офіційним найменуванням тощо.

  1.11. Повне найменування Філії: ________________________________

  1.12. Скорочене найменування:  _________________________________

  1.13. Місцезнаходження Філії: _____________________________________

   

  2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

   

  2.1. Метою створення Філії є здійснення виробничої, торговельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, отримання прибутку від підприємницької діяльності та задоволення на його основі соціально-економічної заінтересованості Товариства і його учасників.

  2.2. Предметом діяльності Філії є:

  - виробництво електричного освітлювального устаткування;

  - виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;

  - виробництво тари із пластмас;

  - виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;  

  - виробництво готових текстильних виробів, крім одягу,

  - виробництво меблів;

  - виробництво текстильних виробів;

  - виробництво виробів з пластмаси;

  - виробництво різноманітних металевих виробів;

  - оптова торгівля різними товарами та виробами без конкретної спеціалізації;

  - посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;

  - посередництво в торгівлі різними товарами;

  - інші види оптової торгівлі;

  - виробництво, монтаж металевих конструкції;

  - ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення; виробництво виробів із пластмас;

  - консультування з питань комерційної діяльності та управління;

  - дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

  - розробка, виробництво, впровадження, супровід і реклама науково-технічної продукції;

  - розробка і постачання програмного забезпечення;

  - технічне обслуговування і ремонт офісної і комп’ютерної техніки;

  - інформаційно-обчислювальна діяльність, пов’язана з базами даних та іншими інформаційними структурами;

  - ремонт побутової техніки;

  - комп’ютерна графіка, набір текстів, виготовлення оригіналів-макетів;

  - проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та впроваджувальної діяльності;

  - проведення проектних, дослідно-конструкторських і пуско-налагоджувальних робіт по створенню програмного, технічного та технологічного забезпечення складних систем;

  - виконання будівельних, проектно-конструкторських і художньо-оформлювальних робіт;

  - організація торгівлі, матеріально-технічного забезпечення на основі договорів, доручень і комісій;

  - надання транспортних послуг;

  - видавнича діяльність;

  - доброчинна допомога;

  - монтаж в будинках та інших будівельних об’єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів;

  - монтажні роботи, пов’язані з установленням систем телекомунікації;

  - установлення електроопалювального обладнання;

  -роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, охоронної сигналізації, радіо- та телевізійних антен, громовідводів;

  - громадське харчування – відкриття їдальнь, ресторанів, кафе, інших об’єктів харчування;

  - виробництво напоїв i продовольчих товарів;

  - виробництво проектної документації;

  - розробка та постачання обладнання і комплектації для загального машинобудування;

  - надання послуг із розмножування технічної, довідкової та іншої документації;

  - митне супроводження;

  - виробництво, закупівля, переробка, ремонт і реалізація товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції і будівельних матеріалів;

  - надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних i транзитних вантажив;

  - перероблювання вторинної сировини; 

  - збирання, сортування, транспортування, переробка та утилізація використаної тари (упаковки) і твердих побутових відходів;

  -здійснення операцій з металобрухтом: збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка;

  - орендні, в тому числі лізингові, операції;

  - надання рекламних та маркетингових послуг;

  2.3. Філія має право займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

  2.4. Свою діяльність Філія спрямовує на виконання всіх або частини функцій Товариства  та на досягнення, зокрема, наступних цілей:

  - виконання стратегічних планів розвитку Товариства;

  - сприяння у здійсненні статутної діяльності Товариства;

  - використання та поширення позитивного досвіду господарської діяльності Товариства;

  - підтримка впроваджуваних Товариством бізнес-проектів, інших соціальних проектів;

  - спрямування своєї діяльності на збільшення прибутків Товариства та розширення кола клієнтів Товариства;

  - забезпечення непорушності і недоторканості ділової репутації Товариства, попередження дій третіх осіб, спрямованих на порушення ділової репутації Товариства;

  - захист майнових і немайнових прав та інтересів Товариства від порушення з боку третіх осіб;

  - використання у своїй діяльності висококваліфікованих трудових ресурсів, створення належних умов праці;

  - інші цілі, які будуть визначені Товариством в процесі своєї діяльності.

  2.5. Вищевказані цілі не є вичерпними, не спрямовані на будь-яке обмеження діяльності Філії та можуть бути доповнені (конкретизовані) Товариством.

  2.6. Основними завданнями Філії є:

  2.6.1. Забезпечення виконання рішень органів управління Товариства, а також актів внутрішнього регулювання діяльності Товариства, що видаються керівником Товариства.

  2.6.2. Забезпечення прибуткової діяльності (позитивних фінансових результатів) у кожному звітному періоді.

  2.6.3. Поліпшення рівня обслуговування клієнтів, розширення їх кола та сфери послуг за рахунок висококваліфікованого обслуговування.

  2.6.4. Розширення територіальної сфери господарської діяльності Товариства, впровадження нових технологій, методів і форм корпоративного управління.

  2.6.5. Підвищення рівня якості товарів і послуг, які надаються Товариством, забезпечення високого рівня обслуговування споживачів і клієнтів Товариства, створення у них позитивного враження про діяльність Товариства.

  2.6.6. Розширення кола ділових зв’язків Товариства, залучення до співпраці партнерів та інших зацікавлених осіб.

  2.6.7. Неухильне дотримання вимог чинного законодавства, недопущення будь-яких порушень у своїй діяльності.

  2.6.8. Нерозголошення комерційної та конфіденційної інформації, яка використовується Товариством у своїй господарській діяльності;

   

  3. МАЙНО ФІЛІЇ

  3.1. Товариство наділяє Філію майном і грошовими коштами, необхідними для виконання цілей та завдань Філії. Філія має самостійний баланс.

  3.2. Філія, за розпорядженням Товариства, перераховує частину чи весь прибуток у розпорядження Товариства.

  3.3. Прибуток Філії розподіляється та використовується в порядку, визначеному загальними зборами учасників Товариства.

  3.4. Податок на прибуток може сплачуватися як консолідовано Товариством, так і окремо Філією, про що зазначається у відповідному наказі щодо ведення бухгалтерського і податкового обліку. Місцеві податки і збори, єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб сплачуються по місцю реєстрації Філії, згідно податкового законодавства України.

  3.5. Товариство наділяє Філію правом виписувати податкові накладні та вести частину реєстру отриманих та виданих податкових накладних Товариства.

   

  4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

  4.1. Для здійснення цілей згідно з цим Положенням Філія має право:

  4.1.1. Вступати у господарські та цивільно-правові відносини з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими громадянами згідно з довіреністю, виданою директору Філії від імені Товариства;

  4.1.2. Представляти інтереси Товариства у відносинах з державними органами влади і управління та суб’єктами господарювання;

  4.1.3. Створювати резерви, необхідні для нормальної діяльності Філії;

  4.1.4. Здійснювати господарську діяльність відповідно до покладених цілей та завдань;

  4.1.5. За погодженням із Товариством та відповідно до Статуту Товариства і цього Положення продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, надавати безоплатно в тимчасове користування або у позику власні будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу у порядку та згідно з вимогами чинного законодавства;

  4.2. Філія не має права без згоди Товариства, отриманої на умовах і в порядку, передбаченому цим Положенням та статутом Товариства:

  4.2.1. Самостійно відчужувати (або іншим чином розпоряджатися) основні засоби, нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки), транспортні засоби;

  4.2.2. Випускати облігації та векселі, а також видавати майнові гарантії третім особам, забезпечені майном Товариства, бути поручителем третіх осіб;

  4.2.3. Укладати кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, договори про розподіл продукції, договори про спільну діяльність, придбавати чи продавати частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, корпоративні права;

  4.2.4. Придбавати (відчужувати) знаки для товарів та послуг, промислові зразки, роялті та інші об’єкти права інтелектуальної власності;

  4.3. Філія відповідає перед Товариством за результати своєї діяльності, виконання своїх функцій і досягнення покладених на неї завдань, а також за використання належного Товариству майна та інших товарно-матеріальних цінностей. 

   

  5. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

  5.1. Загальне керівництво за діяльністю Філії здійснює Директор Товариства у відповідності зі своїми рішеннями, а також рішеннями загальних зборів учасників Товариства.

  5.2. Для здійснення керівництва поточною діяльністю Філії директор Товариства за погодженням із загальними зборами учасників Товариства призначає директора Філії. Головний бухгалтер призначається директором Товариства за наявності такої штатної одиниці у штатному розкладі Філії.

  5.3. Філію очолює директор Філії. Директор Філії безпосередньо підпорядковується директору Товариства, діє у відповідності з цим Положенням та Довіреністю, виданою директором Товариства. Директор Філії є службовою особою Товариства та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки. 

  Директор Філії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Філію завдань та виконання зобов’язань Філії.

  5.4. Директор Філії в своїй діяльності керується цим Положенням, чинним законодавством України,  рішеннями органів управління Товариства, актами внутрішнього  регулювання діяльності Товариства.

  5.5. Директор філії узгоджує свої рішення з директором Товариства чи безпосередньо з загальними зборами учасників Товариства у випадках, коли таке узгодження необхідне у відповідності з цим Положенням, довіреністю, виданою директору філії, а також локальними нормативними актами Товариства (положеннями, інструкціями, правилами), наказами та розпорядженнями керівництва Товариства.

  Директор Філії:

  - представляє Філію у відношеннях з юридичними і фізичними особами на території України та за її межами;

  - здійснює адміністративне і господарське керівництво діяльністю Філії;

  - забезпечує виконання рішень органів управління Товариства, актів внутрішнього  регулювання діяльності Товариства;

  - відкриває поточні рахунки в банках, розпоряджається наявними на них коштами;

  - організовує ведення документообігу відповідно до стандартів Товариства;

  - у межах своїх повноважень видає накази, розпорядження;

  - у відповідності з довіреністю укладає договори і забезпечує їх виконання. Договори та інші угоди у межах поточної господарської діяльності укладаються директором Філії на підставі довіреності та в межах ліміту повноважень щодо загальної суми, зазначеної у таких договорах, відповідно до умов, визначених статутом Товариства та локальними нормативними актами Товариства;

  - для виконання філією своїх функцій та реалізації продукції представляє інтереси філії і Товариства в цілому перед іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, перед митними та іншими державними органами по справах, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю та митним оформленням експортно - імпортних вантажів філії.

  - видає довіреності будь-яким особам, в тому числі й тим, які не перебувають у трудових відносинах з філією (товариством), на вчинення юридичних дій, які цим Положенням або довіреністю віднесені до компетенції директора Філії.

  - погоджує з директором Товариства укладення договорів та інших угод, укладених на суму, яка перевищує ліміт, встановлений у довіреності;

  - розробляє, видає, підписує будь-які накази та розпоряджень з усіх кадрових та трудових питань філії, в тому числі про прийом, переведення, переміщення та звільнення з роботи працівників філії, застосування до них заходів заохочення та стягнення у встановленому законодавством порядку;

  - самостійно організовує навчання працівників філії, підвищення кваліфікації, визначати компетенцію, права, обов’язки, межі відповідальності працівників  філії;

  - розробляє, встановлює та затверджує графіки відпусток працівників філії;

  - затверджує фонд заробітної плати філії та фонд преміювання філії за звітні періоди в рамках встановленого Товариством Положення про преміювання працівників;

  - визначає особистий внесок працівників, заохочує, накладає дисциплінарні стягнення у відповідності з чинним законодавством України;

  - представляє на розгляд органів управління Товариства питання, пов'язані з діяльністю Філії, надає Товариству свої пропозиції щодо подальшого розвитку, обґрунтування нових бізнес-проектів і т. п.

  Директор Філії не вправі відмовлятися від будь-яких майнових чи немайнових прав, які належать чи можуть належати Товариству. Директор Філії не вправі здійснювати дії, які виходять за межі його повноважень чи входять до виключної компетенції органів управління Товариства згідно статуту Товариства та чинному законодавству. Юридичні дії, вчинені Директором Філії поза межами його повноважень, не породжують для Філії чи Товариства жодних прав та обов'язків.

   

  5.6. Головний бухгалтер Філії підпорядкований директору Філії, а з питань бухгалтерського обліку також головному бухгалтеру Товариства.

  5.7. Головний бухгалтер Філії здійснює безпосереднє  керівництво розрахунковими і касовими операціями Філії, відповідає за ведення бухгалтерської документації, стан бухгалтерського обліку, надання звітів про діяльність Філії Товариству та іншим органам влади та управління відповідно до вимог чинного законодавства України.

  5.8. Директор Філії звільняється від займаної посади за рішенням загальних зборів учасників Товариства, оформленим Протоколом загальних зборів.

  5.9. Керівники підрозділів (управлінь/відділів/секторів) Філії узгоджують свої рішення з директором Філії.

  5.10. У разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або усунення (відсторонення від виконання обов'язків) директора Філії виконання його обов’язків покладається на іншого працівника Філії або Товариства на підставі подання директора Філії або рішення загальних зборів учасників Товариства шляхом видання відповідного наказу директором Товариства. Для виконання обов’язків директора Філії працівнику може бути видана довіреність директором Товариства у відповідності з чинним законодавством України. Працівник, на якого покладено виконання обов’язків директора Філії, має всі повноваження директора Філії, визначені цим Положенням.

  5.11. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків Директор Філії несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Директор Філії несе персональну відповідальність за шкоду, заподіяну ним Товариству та/або Філії.

  5.12. Директор Філії та головний бухгалтер Філії несуть відповідальність згідно з чиним законодавством України за правильність та достовірність бухгалтерського та податкового обліку та звітності, а також за їх своєчасне подання.

   

  6.СТРУКТУРА ФІЛІЇ

  6.1. Структура Філії визначається у штатному розкладі, який затверджується директором Товариства.

  6.2. Заробітна плата працівникам Філії виплачується в межах фонду заробітної плати, визначеного штатним розкладом Філії.

  6.3. Працівники Філії призначаються на посаду та звільняються з посади за наказом директора Філії.

  6.4. Працівники Філії користуються правами і несуть обов’язки, передбачені Кодексом Законів про працю України, а також встановленими для працівників Товариства локальними нормативними актами Товариства.

  6.5. Працівники Філії виконують свої обов’язки у відповідності до актів внутрішнього регулювання діяльності Товариства, положень про структурні підрозділи Філії та посадових інструкцій, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

   

  7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ФІЛІЇ

  7.1. Філія організовує облік і звітність у відповідності з вимогами чинного законодавства України, подає Товариству та відповідним органам державної влади і місцевого самоврядування звітність і інформацію в встановлених ним обсягах і формах. Для цього Філії делегується право зареєструватися в податкових органах за своїм місцезнаходженням в якості платника податків та вести відповідний бухгалтерській та податковий облік.

  Результати діяльності Філії відображаються у щоденних, щомісячних, квартальних і річних балансах і звітах про прибуток і його розподіл, а також у річному фінансовому звіті. Баланс Філії включається до балансу та звіту про прибутки та збитки Товариства.

  7.2. Фінансовий рік Філії починається 01 січня і закінчується 31 грудня календарного року.

  7.3. Ревізія діяльності Філії здійснюється у відповідності з планом та позапланово, згідно з рішенням органів управління Товариства.

  7.4. Перевірка діяльності Філії здійснюється Товариством, аудиторськими службами та іншими уповноваженими державними органами у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  7.5. За результатами поточної діяльності Філії робота Філії визнається директором Товариства задовільною або незадовільною.

  7.6. У випадку виявлення фактів нецільового витрачання коштів, розтрати, привласнення, знищення, пошкодження переданого Філіям майна та товарно-матеріальних цінностей директор Товариства або учасники товариства вправі призначити проведення внутрішнього службового розслідування, за результатами якого винні особи притягаються до відповідальності. На період проведення службового розслідування, а також в інших випадках, директор Товариства (на підставі відповідного рішення загальних зборів учасників (засновників) Товариства) може прийняти рішення про тимчасове усунення директора Філії від виконання (здійснення) ним своїх обов’язків (повноважень), прийнявши одночасно рішення про призначення виконуючого обов’язки директора Філії з числа працівників Товариства та видавши йому довіреність, якою визначається обсяг його повноважень.

   

  8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

   8.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються і затверджуються загальними зборами учасників (засновників) Товариства. 

  8.2. У випадках, передбачених законом, відомості про зміни вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

   

  9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЯ) ФІЛІЇ

  9.1. Діяльність Філії припиняється шляхом її ліквідації за рішенням загальних зборів Товариства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

  9.2. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідації Філії, загальними зборами учасників (засновників) Товариства створюється ліквідаційна комісія, яка оцінює майно Філії, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає баланс (передавальний або ліквідаційний) та подає його на затвердження загальним зборам учасників (засновників) Товариства. 

  9.3. При ліквідації Філії її майно та кошти після розрахунків по оплаті праці працівників Філії, повернення заборгованості до бюджету, виконання зобов'язань перед кредиторами, передаються Товариству. Всю відповідальність за діяльність Філії з моменту її створення до моменту ліквідації несе Товариство.

  9.4 Припинення діяльності Філії вважається завершеним з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у встановленому законом порядку.

   

  10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  10.1. Відносини, неврегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України, статутом Товариства, а також актами внутрішнього регулювання діяльності Товариства, наказами та розпорядженнями керівництва Товариства в межах компетенції, визначеної статутом Товариства.

  10.2. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства. У випадку виникнення розбіжностей між цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства (положеннями, інструкціями, правилами, порядками тощо), затвердженими (прийнятими) компетентними органами управління Товариства, повинні застосовуватися такі внутрішні документи Товариства, які більш детально регулюють певну сферу діяльності Товариства.