Зразки документів
  Зразок Позовної Заяви про стягнення заборгованості за поставлений Товар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Господарський суд ____________

  Місцезнаходження: _____, м._______, вул.____________, буд. ___

   

   

   

   

  Позивач: 

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  __________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

   

   

  Відповідач:

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  ___________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

  ПОЗОВНА  ЗАЯВА

              про стягнення заборгованості за поставлений Товар

   

       Ціна позову: _____________ грн.    

     Судовий збір: _____________ грн.

   

  Між Товариством з обмеженою відповідальністю «___________________» (Постачальником за Договором, далі по тексту - Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «___________________» - (Замовником за Договором, далі по тексту - Відповідач) був укладений Договір поставки № ___ від __________р., згідно умов якого Позивач зобов’язувався здійснити поставку Товару, а саме ____________________, а Відповідач зобов’язувався сплатити грошові кошти за поставлений Товар на умовах передбачених в Договорі та Специфікації до нього.

  В Додатку № 1 до Договору поставки № ____ від __________р. Сторони узгодили асортименту, кількість та вартість Товару. Загальна вартість поставленого Товару склала _________________ грн.

  «____» _________року ТОВ «_______________» здійснило поставку Товару по Договору № ___ від _______________р., за адресою: м. ___________, вул. _______________, про що свідчить підписана представниками Сторін видаткова накладна № ____________ від _______________р.

  Свої зобов’язання з виготовлення та поставки Товару на адресу Відповідача наше товариство виконало в повному обсязі.

  В п.____ Договору передбачено, що Відповідач зобов’язується провести розрахунки за наданий товар згідно накладної на умовах відстрочки платежу на термін до 3-х календарних днів після здійснення поставки шляхом перерахування суми на розрахунковий рахунок Позивача.

  Останній строк належної оплати Товару сплинув ___________р. Свої зобов’язання з оплати Товару Товариством з обмеженою відповідальністю «___________________» не виконало. Заборгованість за Договором № ___ від ___________р. складає ______________________ грн. з ПДВ.

  Прострочення з оплати Товару на дату підписання цієї позовної заяви складає ____ календарних дня.

  У відповідності зі статтями 526, 530 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) зобов'язання має бути виконане належним чином і в установлений строк. Крім того, згідно зі ст. 525 ЦК України одностороння відмова від виконання зобов'язань є неприйнятним. Відповідач порушив вимоги зазначених правових норм.

  Згідно п. ___ Договору № _____ від ___________р. передбачена відповідальність Відповідача за затримку оплати товару, а саме Відповідач сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, яка діяла протягом періоду за який стягується пеня, від суми несплаченого товару за кожний день затримки. У разі несплати суми поставленого Товару більш ніж 20 календарних днів Відповідач повинен сплатити штраф у розмірі 10% від вартості поставленого Товару.

  Загальна вартість поставленого Товару склала ________________ грн.  Таким чином неустойка (пеня) за несплату вартості Товару за період з ___________р. - по ______________р. складає _______________ грн., штраф за порушення строків оплати Товару складає ___________грн.

  Розрахунок штрафу: _____________ грн. х 10% = ___________ грн.

  Розрахунок пені: в окремому Додатку до позовної заяви.

  Таким чином Відповідач має заборгованість перед Позивачем з оплати поставленого Товару в розмірі ______________________ грн. (______________________ грн. 00 коп.) За стягненням цієї суми заборгованості, пені в розмірі ____________ грн. та штрафу в розмірі _________ грн. в наслідок порушення строків оплати Товару Позивач звертається до господарського суду щодо захисту своїх прав та інтересів.

  Стаття 193 Господарського кодексу України визначає, що суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів,  договору, а за відсутності   конкретних   вимог  щодо  виконання  зобов'язання  відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

  Відповідно до статті 222 Господарського кодексу України Позивач направив Відповідачу претензію вих. № ____ від _______________р., в якій вказав на порушення Відповідачем умов Договорів, вказав суму заборгованості та розмір штрафів за прострочення оплати Товару.

  На претензію Позивача Відповідач надав відповідь вих. № ____ від _____________р., якою  визнав факт господарських правовідносин з Позивачем, факт поставки та отримання Товару та суму кредиторської заборгованості в повному обсязі, наголосив на важку фінансова ситуацію та зазначив що погашення заборгованості відбудеться у _________ місяці _____року. Але на дату подання позовної заяви вартість отриманого Товару за Договором так і не була перерахована Позивачу.

  Позивач не погоджується з позицією Відповідача щодо наявності заборгованості протягом тривалого періоду і вимушений звернутися до Господарського суду про стягнення з Відповідача сум заборгованості за Договором № ____ від ____________р.

  На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 11, 509, 510, 610, 611 Цивільного кодексу України, ст. 42, 193, 216, 218, 222 Господарського кодексу України, ст. 1, 2, 12, 49, 54-57, 58 Господарського процесуального кодексу України

   

  ПРОШУ СУД:

  1. Прийняти позовну  заяву та порушити провадження у справі.

  2. Стягнути з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» (код ЄДРПОУ ___________) на користь Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» (код ЄДРПОУ __________) суму боргу в розмірі _____________ грн. (______________________грн. ___ коп.) за отриманий Товар згідно Договору № __ від _______р.

  3. Стягнути з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» (код ЄДРПОУ ___________) на користь Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» (код ЄДРПОУ __________) пеню в розмірі ____________ грн. та штраф в розмірі ____________ грн., за порушення умов проведення розрахунків за Договором № ____ від ____________р.

  4. Стягнути з Відповідача судовий збір.

   

  Додатки до позовної заяви:

  1. Оригінал платіжного доручення про сплату судового збору.

  2. Докази відправлення копії позовної заяви та доданих матеріалів Відповідачу (оригінал квитанції та опис вкладення).

  3. Копія договору № ____ від _____________р. з додатками

  4. Копія видаткової накладної № ________ від ___________р.

  5. Копія довіреності № ____ від _________р. на отримання ТМЦ.

  6. Розрахунок пені за Договором № ____ від ___________р.  

  7. Копія претензії до Відповідача № ___ від ____________р.

  8. Копія відповіді Відповідача на претензію № ____ від ___________р.

  9. Копія Витягу з ЄДРПОУ щодо Позивача – ТОВ «______________».

   

   

   

  Директор

  ТОВ «___________________»