Зразки документів
  Зразок Протоколу Наглядової Ради товариства щодо узгодження суми правочину

   

   

  ПРОТОКОЛ 

  засідання Наглядової Ради

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «______________________________________»

   

  м. _______________                                                                                                                                              «___» _________ 2016р.

   

  Були присутні члени Наглядової ради Товариства:

  1. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________), який є Головою Наглядової ради товариства.

  2. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________);

  3. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________);

   

  Всього були присутні 3 члена Наглядової Ради товариства, засідання є правомочним.

  Запрошені:

  1. Директор ТОВ «___________________» ___________________________ з правом дорадчого голосу.

   

  Порядок денний:

  1. 1. Погодження Наглядовою радою Товариства вчинення та підписання ТОВ «___________________»  господарського договору загальною сумою понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та уповноваження Директора TOB «__________________________» _________________ на підписання відповідного договору з Публічним акціонерним товариством «____________________» (код ЄДРПОУ ______________). 

   

  СЛУХАЛИ:

  Питання № 1. Погодження Наглядовою радою Товариства вчинення та підписання ТОВ «___________________»  господарського договору загальною сумою понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та уповноваження Директора TOB «__________________________» _________________ на підписання відповідного договору з Публічним акціонерним товариством «____________________» (код ЄДРПОУ ______________).

   

  По першому питанню порядку денного виступив Директор TOB «______________________» ________________, який ознайомив членів Наглядової ради Товариства з необхідністю укладання Договору поставки товару загальна вартість якого за Договором перевищує встановлену учасниками Товариства граничну суму правочину. Виступаючий ознайомив членів Наглядової Ради з умовами Договору, контрагентом, продукцією та звернувся із проханням погодити правочин з Публічним акціонерним товариством «_______________________» (код ЄДРПОУ __________) на поставку товарів в асортименті, згідно Специфікацій до Договору та товарних накладних загальною вартістю до 2 600 000,00 грн. (два мільйона шістсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ;

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Надати згоду та уповноважити Директора ТОВ «__________________» ______________________ на укладання правочину та підписання договору з Публічним акціонерним товариством «_______________» (код ЄДРПОУ _____________) на поставку товарів в асортименті згідно Специфікацій до Договору та товарних накладних загальною вартістю до 2 600 000,00 грн. (два мільйона шістсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

   

    

  Голова Наглядової Ради             _______________               

   

  Член Наглядової Ради                _______________                

   

  Член Наглядової Ради                _______________