Зразки документів
  Зразок Протоколу загальних зборів учасників про створення товариства

   

   

  Протокол № 1
  Загальних зборів Учасників
  Товариства з обмеженою відповідальністю «____________»


  м. ______________                                                                                                                                                 «____» ___________ 2016р.

  На зборах учасників присутній: Засновник та єдиний Учасник ТОВ «_________________» (далі за текстом – Товариство) громадянин України ... ... ... (паспорт ... ... ...., реєстраційний номер облікової картки платника податків: ...), що проживає за адресою: …., м. ………….., вул. ... ... ..., якому належить 100% голосів на цих зборах.
  На зборах присутні учасники Товариства, загальна кількість голосів яких становить 100%, а отже ці збори правомочні приймати будь-які рішення.
  Повноваження голови на цих зборах виконує засновник та єдиний учасник Товариства ... ... ... .

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
  1. Створення Товариство з обмеженою відповідальністю «………………………………...» та визначення його місцезнаходження.
  2. Формування Статутного капіталу Товариства та Резервного фонду
  3. Про органи управління Товариства.
  4. Затвердження Статуту Товариства.
  5. Призначення відповідального за державну реєстрацію Товариства.

  Слухали: по всіх питаннях порядку денного ... ... ....

  Вирішили:

  1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «………………………..» з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством України. Встановити повне найменування Товариства:
  - українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «……………...»;
  - англійською мовою – «......................» Limited liability company;
  Встановити скорочення найменування Товариства:
  - українською мовою – ТОВ «………..»;
  - англійською мовою – «………...» LLC.

  1.1. Визначити основними видами діяльності Товариства:
  - діяльність у сфері реклами .....;
  - ...
  - ....
  Визначити, що Товариство має право здійснювати також іншу виробничу та комерційну діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

  1.3. Встановити місце знаходження Товариства за адресою: ..., м. ……, вул. ... ....

  2. Статутний капітал Товариства складає __________ грн. (______________ грн. 00 коп.), що становить 100% Статутного капіталу, і вноситься грошовими внесками. Єдина частка Статутного капіталу належить єдиному учасникові Товариства ... Статутний капітал має бути внесено до ....... року.
  Для покриття збитків Товариства створюється Резервний фонд у розмірі не менш як 25 відсотків статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства до досягнення зазначеного розміру.

  3.1. Вищим органом Товариства є загальні збори. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного зборів.
  Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.
  Рішення з питань визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, а також щодо виключення учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.
  Рішення з інших питань приймається простою більшістю голосів, присутніх на загальних зборах.
  До компетенції загальних зборів належать:
  1) визначення:
  - основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
  - організаційної структури Товариства;
  - умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;
  2) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
  3) утворення та відкликання виконавчого органу і ревізійної комісії;
  4) затвердження:
  - річних результатів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств;
  - звітів і висновків ревізійної комісії;
  - порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;
  - порядку та строку виплати частки прибутку;
  - положення про загальні збори, виконавчий орган, ревізійну комісію та інших внутрішніх документів Товариства;
  5) утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, затвердження їх положень і статутів;
  6) прийняття рішення про:
  - притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
  - вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - припинення Товариства, утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження ліквідаційного або розподільного балансу (передавального акту);
  7) установлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових вкладів;
  8) вирішення питань щодо зміни складу учасників Товариства, виключення учасника з Товариства;
  9) вирішення питання про придбання Товариством частки його учасника;
  10) вирішення питань щодо зміни місцезнаходження та/або найменування Товариства;
  11) вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із законом, цим Статутом або положенням про загальні збори.

  3.2. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноособовий орган).
  Директор здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства.
  Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
  Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції директора.
  Директор підзвітний загальним зборам і організовує виконання їх рішень.
  Директор має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.

  3.3. Призначити ... ... ... директором Товариства з ................... 20…року.

  4. В якості cтатуту товариства вибрати Модельний Статут, затверджений Постановою КМУ від 16.11.2011р. № 1182.

  5. Призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства згідно чинного законодавства України – ... ... ....
  Голова установчих зборів ______________________________


                              Учасник ______________________________