Зразки документів
  Зразок Протоколу загальних зборів учасників товариства з питань отримання кредиту в банку

   

   

  ПРОТОКОЛ

  Загальних зборів учасників

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «___________________________________________»

   

   м. _________________                                                                                                                                            «__» _____________ 2016р.

   

  Були присутні учасники Товариства:

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

  2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

   

  Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.

  Запрошені:

  1. Директор ТОВ «_____________________» ____________________________ з правом дорадчого голосу.

  До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,  а секретарем зборів _____________________.

  За пропозицію _______________ учасники проголосував одностайно. Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.

   

  Голова зборів: ______________________

  Секретар зборів: ____________________ 

   

  Порядок денний:

   

  1. 1. Розгляд питання про отримання ТОВ «_________________» у ПАТ «_____________» кредитних коштів у вигляді кредитної лінії з лімітом заборгованості ________________ (________________) гривень строком до ______________ року зі сплатою ___ % річних за користування кредитними коштами.
  2. 2. Розгляд питання про схвалення порядку та виду забезпечення виконання ТОВ «_______________» зобов’язань перед ПАТ «__________________» за кредитним договором.
  3. 3. Про уповноваження директора ТОВ «_________________» ________________ підписувати кредитний договір, відповідний договір застави, інші необхідні документи з ПАТ «__________________», а також виконувати всі дії, необхідні для отримання кредитної лінії.

   

  СЛУХАЛИ:

  Питання № 1.  Розгляд питання про отримання ТОВ «_________________» у ПАТ «_____________» кредитних коштів у вигляді кредитної лінії з лімітом заборгованості ________________ (________________) гривень строком до ______________ року зі сплатою ___ % річних за користування кредитними коштами.

   

  По першому питанню порядку денного виступив директор ТОВ «__________________» __________________, який ознайомив учасника Товариства з необхідністю відкриття кредитної лінії для поповнення обігових коштів, необхідних для виробництва і реалізації продукції. Виступаючий запропонував звернутися до Публічного акціонерного товариства «_____________________» з питанням відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості __________________грн. (__________________) гривень строком до _____________ року зі сплатою ___ % річних за користування кредитними коштами.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Звернутися до ПАТ «________________________» з клопотанням про відкриття відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів з лімітом заборгованості ______________ (_______________) гривень строком до ____________ року зі сплатою ____ % річних за користування кредитними коштами.

   

  Питання № 2. Розгляд питання про схвалення порядку та виду забезпечення виконання ТОВ «_______________» зобов’язань перед ПАТ «__________________» за кредитним договором.

   

  По другому питанню порядку денного виступив директор Товариства _________________________, який повідомив про необхідність забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «_________________________» перед ПАТ  «__________________» за кредитним договором з лімітом заборгованості ______________грн. (___________________) гривень строком до ______________ року зі сплатою ___ % річних за користування кредитними коштами, в зв’язку з чим запропонував передати в заставу Банку майно товариства: ____________________. Також було запропоновано звернутись до Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» (код ЄДРПОУ ________________) з проханням виступити майновим поручителем.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Передати в заставу ПАТ «______________» наступне майно товариства ___________________ в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань та звернутись до Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» (код ЄДРПОУ ________________) з проханням виступити майновим поручителем для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «___________» перед ПАТ «______________» за кредитним договором з лімітом заборгованості ______________грн (______________) гривень строком до __________ року зі сплатою ___ % річних за користування кредитними коштами.

   

  Питання № 3. Про уповноваження директора ТОВ «_________________» ________________ підписувати кредитний договір, відповідний договір застави, інші необхідні документи з ПАТ «__________________», а також виконувати всі дії, необхідні для отримання кредитної лінії.

   

  По третьому питанню порядку денного виступив ________________________, який для вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з реалізацією вище схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, запропонував надати директору ТОВ «___________________» ______________________ право укласти і підписати кредитний договір, відповідний Договір застави, інші необхідні документи з ПАТ «____________», а також виконувати всі дії, необхідні для отримання кредитної лінії.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Уповноважити директора ТОВ «________________________» __________________ укласти і підписати кредитний договір, відповідний договір застави, інші необхідні документи з ПАТ «________________», а також виконувати всі дії, необхідні для отримання кредитної лінії. Визначення інших умов Кредитного Договору та Договору застави, не згаданих на цих зборах учасників, залишити на самостійний розсуд директора ТОВ «____________________» ______________________.

   

  У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників ТОВ «________________» оголошуються закритими.

   

   

  Голова зборів                                       _______________       

   

   

  Секретар зборів                                    _______________