Зразки документів
  Зразок Скарги на рішення реєстратора щодо права власності

   

   

   

   

  ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ________________ ОБЛАСТІ

  Комісія з питань розгляду скарг

  у сфері державної реєстрації

   

  м. ________, вул. _________, буд.____

   

  СКАРЖНИК:

   

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________________» 

  Ідентифікаційний код: _________________ 

  Місцезнаходження: м. _____________,   

  вул. ________, буд. __________ , кв. ____ 

  Тел.: ___________________ 

  E-mail: _________________  

   

  ПРЕДСТАВНИК СКАРЖНИКА:

  _______________________________ 

  Паспорт: серія ___ № ___________, виданий ___________ РВ МУ ГУМВС України в ______________ області дата видачі _________ 

  E-mail: ___________________ 

  Підстава повноважень: 

  Довіреність № __ від _____________2019р. 

   

  СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ,

  ЧИЄ РІШЕННЯ ОСКАРЖУЄТЬСЯ: 

  ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР 

  _______________________________________ 

   

  РІШЕННЯ, ЯКЕ

  ОСКАРЖУ

   

  Рішення Державного реєстратора _____________ № ________ від ___________ 2019р. про відмову у реєстрації речового права 

   

   

  Будь-які судові спори з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав – ВІДСУТНІ.

   

   

  СКАРГА

  НА РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

  ПРО ВІДМОВУ У РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

   

  1. Виникнення права власності

   

  ____________ року між територіальною громадою м. ____________  __________ області в особі ______________ ради (Продавець) та ТОВ «______________» (Покупець), було укладено Договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченої приватним нотаріусом ___________________ та зареєстровано у реєстрі за № __________.

  Згідно з п. 1.1. Договору Продавець передає, а Покупець приймає у власність земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею _______ га, що розташована на території _____________ ради _____________ області за адресою м. _________, вул. _______________, буд. _____.

  Відповідно до п. 1.2. Договору цільове призначення земельної ділянки – землі іншої комерційної діяльності, що узгоджувалося з п. 1.11.6. чинного на той час Українського класифікатора цільового використання землі, затвердженого Державним комітетом України по земельним ресурсам листом № ____________ від 24.04.1998р.

  Згідно з ч. 1 ст. 126 ЗК України (у редакції від ________ 2006) право  власності  на  земельну  ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується  державними  актами. Форми державних актів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  Форма Державного акту на право власності на земельну ділянку була затверджена Постановою Кабінету міністрів України № 449 від 02.04.2002, яка на день видачі державного акту  Товариству діяла у початковій редакції.

  На виконання вказаних норм ______________ радою було видано ТОВ «________» Державний акт на право власності на земельну ділянку серії __ № ______ від _______ відповідно до затвердженої форми.

  У вказаному державному акті містився кадастровий номер ______________, за яким земельна ділянка обліковується у Державному земельному кадастрі на сьогоднішній день.

  Сьогодні вказану земельну ділянку віднесено до категорії Земель житлової та громадської забудови. У порядку ст. 20 ЗК України цільове призначення було змінено на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що узгоджується з п. 03.07 Секції «В» Класифікації видів цільового призначення земель із внесенням відповідних змін до відомостей ДЗК у встановленому чинним законодавством порядку.

  Таким чином, у ТОВ «______________»  виникло право власності на земельну ділянку відповідно до чинного на той час законодавства, а у подальшому відомості про цільове призначення земельної ділянки було змінено у встановленому законом порядку.

   

   

  2. Звернення із заявою від «___» _________ 2019 про реєстрацію права

  власності та відмова у проведенні реєстрації

   

  «___» _________ 2019 ТОВ «_______________» звернулося до Центру надання адміністративних послуг ___________________ державної адміністрації із заявою про реєстрацію права власності на зазначену вище земельну ділянку із заявою зареєстрованою о __________________ за № ____________

  За результатами розгляду заяви Державним реєстратором _______________ було ухвалено рішення № _____________ від ____________ 2019 про відмову у реєстрації речового права за вказаною вище заявою.

  Підставою для зазначених рішень стало наступне:

  «У даному випадку, згідно поданого пакету документів встановлено, що згідно державного акту серії ___ № _________ від ____________ року та договору купівлі - продажу земельної ділянки № ____ від __________ року, дана земельна ділянка з цільовим призначенням - "__________________”, що не співпадає з інформацією відображеною у відомостях з реєстру ДЗК, сформованих при прийомі даної заяви, де зазначено …………………..».

   

   

  3. Порушення, допущені державним реєстратором ___________________

  З аналізу наведених у рішенні мотивів випливає, що, відмовляючи у державній реєстрації, державний реєстратор посилався на дві обставини.

   

  3.1. Перша обставина: невідповідність цільового призначення земельної ділянки, вказаного у державному акті – цільовому призначенню, вказаному у відомостях ДЗК

   

  Розглядати цю обставину як перешкоду для державної реєстрації неможливо. Так, відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відмова в державній реєстрації прав з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, не застосовується у разі невідповідності відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі відомостям, що містяться в документі, який посвідчує речове право на неї, якщо така невідповідність виникла внаслідок внесення змін або виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру про земельну ділянку після оформлення документа, що є підставою для виникнення відповідного речового права на земельну ділянку. У такому разі пріоритет мають відомості Державного земельного кадастру.

  Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Таким чином, відмова державного реєстратора у державній реєстрації права власності є неправомірною в силу прямого припису Закону.

   

   

  3.2. Друга обставина: за відомостями ДЗК цільове призначення земельної ділянки не відповідає категорії земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення.

   

  Відповідно до відомостей ДЗК про земельну ділянку за кадастровим номером ______________ у рядку «Цільове призначення» вказано «_____________________». У рядку «Категорія земель» зазначено «__________________________».

  Державний реєстратор помилково вказала, що категорія земельної ділянки позначено кодом «02», оскільки категорії земельних ділянок встановлені ст. 19 ЗК України і співпадають із назвами Секцій. Таким чином, Категорія «Землі житлової та громадської забудови відповідають Секції «В» класифікації, а підрозділи «02» та «03», до якої належить і код 03.07., відноситься до Секції «В».

  Класифікація земельних ділянок за цільовим призначенням закріплена у ст. 19 Земельного кодексу України та у Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженій Наказом Держкомзему № 548 від 23.07.2010.

  Як вбачається із класифікатора, класифікація земель за цільовим призначенням має три рівні.

  Перший рівень класифікації – Секції, які повністю відповідають категоріям земель, встановлених ст. 19 ЗК України.

  Земельна ділянка, що реєструється, належить до Категорії «Землі житлової та громадської забудови», що відповідає секції «В» Класифікації.

  Другий рівень класифікації – Розділи.

  Секцію «В» розбито на 2 розділи:

  02 – Землі житлової забудови

  03 – Землі громадської забудови

  Третій рівень класифікації – Підрозділи.

  Підрозділи відповідають цільовому призначенню.

  Так, земельна ділянка, що реєструється, має цільове призначення __________________.

  Таким чином, цільове призначення (підрозділ) «__________________» належить до Розділу 03 «Землі громадської забудови», який, у свою чергу, належить до секції (категорії) «В».

  За таких обставин, підстав для висновку про невідповідність між цільовим призначенням земельної ділянки та категорією земель немає, оскільки цільове призначення (підрозділ)  «____________________» належить до секції «В» класифікації (категорії «Землі житлової та громадської забудови»).

  Оскільки обставини, на які посилалася державний реєстратор не становлять підставу для відмови, не відповідають дійсності, то рішення № ________ від __________2019, ухвалене державним реєстратором ___________________________, підлягає скасуванню.

   

  4. Вимоги Скаржника

  Виходячи із викладеного, на підставі ст. 19, 41 Конституції України, ст. 37, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1128 від 25.12.2015, Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої Наказом Держкомзему № 548 від 23.07.2010, - 

   

  Просимо:

   

  Скасувати рішення державного реєстратора __________________ № _________ від _____________ 2019р. про відмову у державній реєстрації права власності та прийняти рішення про проведення державної реєстрації права власності ТОВ «________________» на земельну ділянку за кадастровим номером ______________________

   

  Додатки:

  1. Копія державного Акту серії __ № ______ від _________;

  2. Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом ___________________ та зареєстрованого у реєстрі за № _________

  3. Копія Акту приймання-передачі земельної ділянки;

  4. Копія рішення державного реєстратора _____________ № ______ від ________2019 про відмову у реєстрації права власності.

  5. Копія довіреності № __ від ____________2019;

  6. Копія Опису документів, поданих при реєстрації статуту ТОВ «____________» з кодом доступу _____________;

  7. Копія витягу з Державного земельного кадастру за земельною ділянкою за кадастровим № ___________________.

   

  Дата складання скарги:

   

  Директор

  ТОВ « _________________»