Зразки документів
  Зразок нового Статуту ТОВ

   

   

   

  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  Рішенням загальних зборів учасників 

  Товариства з обмеженою відповідальністю

  «_________________________________»

  Протокол № __ від  «____» _________2019р.

   

  Учасник Товариства:

  ТОВ «__________________»

   

  __________________________

  (директор)

   

  Учасник Товариства:

   

  ________________________

   

   

   

   

   

  СТАТУТ

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «________________________________»

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. ______________

  2019 рік

   

   


   

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________________», (надалі - Товариство) засноване відповідно до законодавства України.

   

  1.2. Учасниками Товариства є:

  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________________________»

  юридична адреса: ____, Україна,  м. ____________, вул. ____________, буд._____ ,

  ідентифікаційний код __________________.

   

  2. ___________________________________, паспорт серії _____ № ______________, виданий ____________ РВ УМВС України в ______________ області, дата видачі _________р., який зареєстрований за адресою: ____, місто _________, вулиця ____________ будинок __ квартира ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________.

   

  1.3. Найменування  Товариства:

   

  Повне:

  - українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________»;

  - російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «____________»;

  - англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «____________________________________»;

   

   Скорочене: 

  - українською  мовою: ТОВ «_____________________»;

  - російською мовою: ООО «______________________»;

  - англійською мовою: _____________.

   

  1.4. Місцезнаходження Товариства:

  _____, Україна, ____________ область, місто ___________, ___________ район, вулиця ________, будинок № _______.

   


  2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

   

  2.1. Товариство було створене за рішенням Засновника (учасника) на невизначений термін і є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

  Товариство створене й веде свою діяльність відповідно  до чинного законодавства України і цього Статуту.

  2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку  зі  своїм  найменуванням, штампи, товарний знак та інші  реквізити,  визначені  чинним законодавством.

  2.3. Товариство в повному обсязі реалізує свої права,  визначені чинним законодавством. Товариство має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати у будь-якому суді, звертатися до державних органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Товариство має право укладати будь-які правочини, угоди та зовнішньоекономічні контракти.

  2.4. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку, засновувати інші юридичні особи та брати участь в об’єднаннях підприємств. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії та представництва. Створені Товариством філії, представництва, інші юридичні особи, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

  2.5. Товариство має право виступати емітентом цінних паперів, в тому числі облігацій, виписувати векселі, а також виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску (виписки).

  2.6. Засновники (учасники) не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а лише несуть ризик   збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

  2.7. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням своїх Засновників (учасників). Звернення стягнення на вклад Засновника (учасника) Товариства можливе тільки в порядку, передбаченому чинним  законодавством і цим Статутом.

  2.8. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

   

  3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


  3.1. Метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від  здійснення виробничої, науково-дослідної,  торгової,  комерційної,  зовнішньоекономічної діяльності та іншої діяльності,  яка незаборонена чинним законодавством.

  Товариство може також здійснювати діяльність, що не приносить прибуток, якщо ця діяльність корисна Засновникам (учасникам), має іншу соціальну цінність.

  3.2. Видами (предметом, сферою) діяльності Товариства є:

  -   виробництво готових текстильних виробів та інших текстильних виробів;

  -   виробництво меблів, в т.ч. для офісів та підприємств торгівлі;

  -   виробництво виробів з пластмаси, в т.ч. тари із пластмас;

  -   виробництво різноманітних металевих виробів;

  -   виробництво інших машин та устаткування загального призначення;

  -   виробництво електричних ламп, та електричного освітлювального устаткування;

  - оптова торгівля різними товарами та виробами без конкретної спеціалізації;

  - посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;

  - посередництво в торгівлі різними товарами;

  - організація перевезення вантажів;

  - спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, віднесеними до інших угрупувань;

  - інші види оптової торгівлі;

  - ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення;

  - діяльність у сфері архітектури: інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;

  - оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;

  - спеціалізована роздрібна торгівля іншими промисловими товарами;

  - монтаж металевих конструкції;

  - монтаж, устаткування, ремонт машин загального призначення;

  - ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення;

  - посередництво в торгівлі різними товарами;

  - оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, обладнанням для розливу та охолодження пива і напоїв;

  -  сервісне обслуговування та ремонт обладнання для розливу та охолодження пива і напоїв;

  - оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, обладнанням для розливу та охолодження пива і напоїв;

  - посередництво в торгівлі різними товарами;

  - сервісне обслуговування та ремонт обладнання для розливу та охолодження пива і напоїв;

  -  лізинг та передача у платне та безоплатне користування будь-яких об’єктів права власності;

  - дистриб'юторська діяльність;

  - збереження майна і вантажів юридичних та фізичних осіб, у тому числі на складах тимчасового зберігання; безоплатне зберігання  речей та вантажів;

  - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

  - торгівля іншим промисловим обладнанням;

  -- здійснення завантажувально-розвантажувальних робіт;

  - здавання піднайом автомобілів;

  - діяльність автомобільного вантажного транспорту;

  - пусконалагоджувальні роботи по укладенню кабелів та устаткуванню електрообладнання;

  - виробництво електротехнічних виробів;

  - ремонт електромашин та електрообладнання;

  - інформаційно-аналітична служба;

  - юридичні послуги фізичним та юридичним особам;

  - наукові дослідження;

  - проектно-конструкторські роботи;

  - розробка та впровадження ноу-хау;

  - створення автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів, надання послуг автосервісу, організація СТО техніки;

  - ремонт, відновлення, реалізація i сервісне обслуговування автотранспорту;

  - виробництво технологічного обладнання для промислових підприємств;

  - роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту складного технологічного обладнання промислових підприємств та інших організацій та приватних осіб;

  - ремонт побутової техніки;

  - оптова та роздрібна торгівля медичними та ветеринарними препаратами;

  - оптова та роздрібна торгівля медичним обладнанням;

  - видавницька та поліграфічна діяльність;

  - рекламна діяльність;

  - виробництво бланків та іншої печатної продукції;

  - послуги в сфері реклами та маркетингу;

  - оптова та роздрібна торгівля освітлювальними приладами;

  - виробництво меблів та столярних виробів;

  - виробництво столярних виробів;

  - діяльність в сфері громадського харчування (створення та експлуатація у встановленому порядку кафе, барів, ресторанів i т.д.);

  - надання всіх видів фінансових послуг, у тому числі довірче управління фінансовими активами;  залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання матеріальної допомоги, надання безповоротної фінансової допомоги, надання повторної фінансової допомоги, надання позичок, позик і використання інших, надання гарантій та поручительств; переказ грошей; послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними паперами; факторинг;

  - безоплатне відчуження майна (дарування);

  - надання побутових послуг населенню;

  - здійснення операцій, що пов’язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

  - працевлаштування за кордон;

  Товариство може займатися також будь-якими іншими видами діяльності не забороненими законодавством України.

  3.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

  3.4. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

  - створювати філії та представництва, які діють від його імені на підставах відповідних Положень, затверджених Товариством;

  - вступати в будь-які об’єднання  юридичних осіб, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами;

  - створювати разом з фізичними та(або) юридичними особами резидентами та(або) нерезидентами України підприємства різних організаційно-правових форм, на території України та за кордоном у порядку i на умовах, встановлених діючим законодавством;

  - упроваджувати свої розробки в Україні i за кордоном через виконання господарчих договорів або продаж ліцензій;

  - вступати в цивільно-правові відносини в Україні та за кордоном з будь-якими фізичними та юридичними особами, укладати з ними господарчі договори, договори про спільну діяльність, договори підряду, договори дарування, безповоротної фінансової допомоги, поворотної фінансової допомоги, в тому числі з іншими юридичними особами, договори пожертви, договори ренти, договори зберігання, в тому числі договори безоплатного зберігання, трудові договори i угоди, вести купівлю-продаж по договірним цінам, як по безготівковому так i по готівковому розрахунку в установленому законодавством порядку, укладати кредитні договори, в тому числі під заставу майна, договори позики, надавати фінансові послуги  та укладати  інші правочини;

  - згідно з діючим законодавством створювати на підставі договорів з підприємствами, організаціями та іншими господарчими одиницями тимчасові творчі колективи для вирішення цільових виробничих, господарчих, науково-технічних завдань;

  - згідно з діючим законодавством здійснювати експортно-імпортні операції, прямі виробничі та науково-технічні зв’язки з підприємствами нерезидентами України, проводити товарообмінні операції;

  - організовувати культурно-видовищні заходи;

  - торгівля алкогольними напоями та лікеро-горілчаними виробами;

  - організовувати комерційні вистави, ярмарки, аукціони, торги, бізнес-шоу програми;

  - в установленому порядку відряджати, у тому числі i за кордон своїх штатних i залучених співробітників для виконання договірних i ініціативних робіт, а також для участі в будь-яких науково-технічних конференціях, симпозіумах, виставках;

  - навчати кадри i підвищувати їх кваліфікацію відповідно до своїх потреб;

  - самостійно визначати форми i системи оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність робіт, порядок надання вихідних днів i відпусток, дотримуючись діючого законодавства про працю;

  - самостійно встановлювати свій штатний розклад;

  - самостійно вдосконалювати свій господарський механізм, організаційну структуру, форми та методи проведення науково-виробничої i комерційної діяльності;

  - використовувати у своїй діяльності автотранспорт, приміщення, обладнання, інструменти працівників Товариства з наступним відшкодуванням власникам витрат по їх використанню;

  - користуватися банківським кредитом, в тім числі i під заставу майна та товарів, відкривати розрахункові та інші рахунки для зберігання грошових коштів, i здійснення усіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій в банківських установах;

  - бути учасником інших господарських товариств;

  - надавати працівникам Товариства позики;

  - самостійно проводити зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

   

   

  4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

   

           4.1. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

  4.2. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників сформований статутний капітал  Товариства в розмірі ________________ гривень (_________________________)

  4.3. Розмір часток учасників становить:

   

  Учасник                                                               

  Розмір частки у статутному

  капіталі %

  Номінальна вартість частки, гривні 

  Товариство з обмеженою відповідальністю « _____________»

   

   

  60

   

   

   

   

  40

   

   

  4.4. Учасники Товариства вправі робити вклади до статутного фонду (капіталу) Товариства у формі будинків, споруд, обладнання, та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також інших майнових прав (включаючи майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності), коштів, в тому числі в іноземній валюті.

  4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

  4.6. Рішення про зміну  розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами учасників Товариства.

  4.7. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення у порядку встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.

  4.8. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

  4.9. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

  4.10. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

  4.11. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

  4.12. Додаткові вклади можуть вноситися у не грошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

  4.13. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства. Правонаступники такого учасника повинні пред’явити Товариству відповідні документи, які засвідчують факт правонаступництва. 

  4.14. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

  4.15. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

   

  5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

  5.1. Товариство є власником:

  -          майна переданого йому Засновником (учасником) Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

  -          продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

  -          одержаних доходів;

  -          іншого майна, набутого на підставах що не заборонені законом.

  5.2. Як внесок у статутний капітал Засновником (учасником) можуть бути передані Товариству гроші, цінні  папери, інші речі, або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не заборонені  чинним законодавством.

  5.3. Якщо вклад у статутний капітал Товариства  провадиться  не  в грошовій формі, то оцінка внеску провадиться на підставі рішення загальних зборів Засновників (учасників) Товариства.

  5.4. Зміна оцінки майна чи майнових прав  може бути зроблена тільки на підставі рішення загальних зборів Засновників (учасників) Товариства

  5.5. Товариство володіє, користається й розпоряджається своїм майном за своїм розсудом, роблячи будь-які дії,  які не   суперечать чинному законодавству  й цьому Статуту.

  Загальні збори учасників мають право  одностайним  рішенням установлювати види угод, що вимагають спеціального узгодження  і встановлювати правила узгодження цих угод.

   

                                                        

  6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

  ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

   

  6.1 Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

  6.2. Учасники товариства мають право:

  -                брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом, крім випадків, встановлених законом, у тому числі брати участь і голосувати на Загальних зборах учасників Товариства  особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів учасників відповідно до цього Статуту;

  -                обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;

  -                брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати дивіденди, частку прибутку пропорційно до частки кожного з учасників;

  -                отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;

  -                здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства,  що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;

  -                 учасники Товариства мають переважне право на придбання частки(її частини) учасника, який її відступив пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі;

  -                у разі ліквідації Товариства учасники мають право отримати частину вартості майна Товариства.

  -                учасники можуть мати інші права передбачені чинним законодавством.

  6.3. Учасники Товариства зобов’язані:

  -                додержуватись установчого документа Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариством;

  -                виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю;

  -                не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

  -                брати участь в Загальних зборах учасників Товариства;

  -                виконувати інші обов’язки якщо це передбачено чинним законодавством, чи локальними актами Товариства.

  6.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

  6.5. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

  6.6.  Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

  6.7. Якщо учасник Товариства не внесе вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

  1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

  2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

  3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

  4) про ліквідацію товариства.

  6.8. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення

  6.9. Якщо внесок до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учаснику без виплати винагороди.

  6.10. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, у тому числі якщо повністю не сформовано його внесок у статутний капітал у визначений строк, або який перешкоджає своїми діяннями досягненню цілей товариства, у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, без правонаступництва, може бути виключено з Товариства на основі рішення Загальних зборів учасників Товариства.

  6.11. При реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю). Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов’язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

  6.12. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

  6.13. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

  6.14. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

  6.15 Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

  6.16.  Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

  6.17. Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

  6.18. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

  6.19. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.

  6.20. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

   

   

   7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ.

  ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ.

   

  7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по цінним паперам, а також сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства або відповідно до рішення учасників направляється на виплату дивідендів.

  7.2. Розподіл чистого прибутку проводиться Загальними зборами учасників Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства.

  7.3. Порядок покриття збитків визначаються Загальними зборами учасників Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

  7.4. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства Товариство може створювати: резервний фонд; фонд сплати дивідендів; інші фонди.

  7.5. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

  7.6. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

  7.7. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

  7.8. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.

  7.9. Товариство може прийняти рішення щодо обмеження виплати дивідендів відповідно до рішення Загальних зборів учасників.

  7.10 За рішенням Загальних зборів учасників Товариством може бути прийнятий порядок виплати дивідендів, що не суперечать діючому законодавству.

  7.11. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не внес свій вклад.

   

  8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

   8.1. Управління Товариством здійснюють:

  - Загальні збори учасників Товариства (вищий орган);

  - Наглядова рада Товариства;

  - Директор Товариства (виконавчий орган).

   

  Загальні збори учасників Товариства.

   

  8.2. Загальні збори учасників Товариства (надалі Загальні  збори) є вищим органом Товариства.

  8.3. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

  8.3.1. До  компетенції Загальних зборів відносяться:

  а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

  б) внесення змін до Статуту Товариства;

  в)  створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, затвердження їх положень;

  г) створення органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

  д) обрання та припинення повноважень директора Товариства;

  е) обрання, відсторонення та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

  є) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

  ж) надання повноважень будь-яким особам, в тому числі й тим, які не перебувають у трудових відносинах з Товариством, на укладення угод, підписання документів та вчинення будь-яких інших юридичних дій від імені Товариства без довіреності;

  з) встановлення видів угод, що вимагають спеціального узгодження із Загальними зборами учасників Товариства, та правил  укладання таких угод;

  и) визначення умов оплати праці директора Товариства, керівників його філій та представництв;

  ї) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

  ї) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

  й) прийняття рішення про участь Товариства в створенні інших підприємств, їх об’єднань, у тому числі на базі майна Товариства, та порядок управління корпоративними правами Товариства, в підприємствах, створених за участю Товариства;

  к) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

  л) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

  м) прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариством;

  н) виключення учасника з Товариства.

  о) вирішення питань щодо участі Товариства в інших господарських товариствах та визначення розміру внеску з боку Товариства до статутного капіталу;

  п) вирішення питань щодо безоплатного відчуження (дарування) майна Товариства;

  р) зміна розміру статутного капіталу Товариства.

  8.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства відноситься розгляд і прийняття рішень визначених в пункті 8.3.1., п. 8.4.13, п. 8.4.14 цього Статуту

  8.3.3. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

   

  Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

   

  8.3.4. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, включаючи заочне голосування та голосування шляхом опитування.

  8.3.5. Рішення з питань, передбачених пп. «б», «є», «й», «р» пункту 8.3.1. цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

  8.3.6. Рішення загальних зборів учасників щодо

  - затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;

  - перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом;

  - створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

  - прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника

  приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

  8.3.7. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

  8.3.8. Голосування учасника Товариства проти будь-яких пропозицій не може бути розцінене як не виконання або неналежним чином виконання ним своїх обов’язків, або перешкоджання своїми діями  досягненню  цілей  Товариства.

  8.3.9. Рішення прийняті на Загальних зборах учасників Товариства, є обов’язковими  для всіх учасників.

  8.3.10. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим Рішенням такого учасника. До товариства з одним учасником не застосовуються положення Статуту та Закону стосовно порядку скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства

   

   

  Порядок скликання та проведення загальних зборів учасників товариства

   

  8.3.11. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом або цим Статутом, а також: з ініціативи директора товариства; на вимогу Наглядової Ради товариства; на вимогу Учасника або Учасників товариства.

  8.3.12. Загальні збори учасників скликаються директором товариством обов’язково якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, і які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

  8.3.13. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

  8.3.14. У разі порушення обов’язку, передбаченого п.8.3.12 Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Директор, якщо доведе, що не знав і не мав знати про зниження вартості чистих активів товариства або здійснив дії щодо скликання загальних зборів учасників у зв’язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов’язку.

  8.3.15. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається директору товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного, який зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

  8.3.16. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасника або учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать такому учаснику (учасникам).

  8.3.17. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, директор товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

  8.3.18. У разі якщо протягом 5 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасника (учасників) товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

  8.3.19. Загальні збори учасників скликаються директором товариства, або іншою особою, яка має право ініціювати скликання загальних зборів, у випадку передбаченого п.8.3.18 Статуту

  8.3.20. Скликання загальних зборів учасників товариства здійснюється шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства, яке учасник товариства повинен отримати не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

  8.3.21. Повідомлення про скликання надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або кур’єрською доставкою на адресу місцезнаходження учасника або засобами електронного зв’язку, включаючи електронну пошту та телефонний зв'язок.

  8.3.22. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Директор товариства або інша особа, яка має право ініціювати скликання загальних зборів, приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. Учасників товариства про внесення змін до порядку денного повідомляють не менше ніж за 5 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

  8.3.23. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

  8.3.24. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників на підставі оригіналу довіреності.

  8.3.25. Загальні збори учасників проводяться, як правило, за місцезнаходженням товариства, але учасники Товариства можуть провести загальні збори в іншому місці (конференц-зал, кабінет проведення засідань, інше зручне приміщення, яке знаходиться у володінні чи користуванні одного з учасників) або можуть проводитися у режимі відео конференції. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

  8.3.26. Прийняті рішення загальних зборів учасників оформлюється Протоколом загальних зборів учасників, який підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа (особи).

  8.3.27. Якщо Товариство має одного учасника, то рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника без додержання вимог щодо скликання, проведення, голосування та прийняття рішень.

  8.3.28. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство.

   

   

  Заочне голосування та рішення прийняте шляхом опитування

   

  8.3.29. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

  8.3.30. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

  8.3.31. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, крім рішення про:

  - обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, Директора, Директора філії Товариства;

  - внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

  - злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

  - ліквідацію товариства;

  - визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених Законом;

  - виключення учасника з товариства.

  8.3.32 Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або директор, Наглядова рада Товариства.

  8.3.33 Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, електронної пошти.

  8.3.34. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 10 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, електронної пошти.

  8.3.35. Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому Статутом для надіслання повідомлень, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає директору товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа (протоколу), підписаного всіма учасниками товариства.

  8.3.36. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

  8.3.37. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

   

  Директор Товариства


  8.4. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства.

  8.4.1. До компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової ради Товариства.

  8.4.2. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства та організовує виконання їхніх рішень.

  8.4.3. Директор діє від імені Товариства без довіреності в межах, що установлені Законом та цим Статутом

  8.4.4. Директор Товариства:

  -  організує виконання рішень Зборів учасників;

  -  розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства;

  -  обґрунтовує порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;

  - розробляє пропозиції про внесення змін в Статуту та в інші внутрішні документи Товариства, які затверджуються загальними зборами учасників Товариства;

  - подає на затвердження зборів учасників річного звіту і балансу;

  - затверджує розпорядчі акти та положення, які визначають відносини між структурними підрозділами Товариства;

  - розпоряджається майном та коштами Товариства, в тому числі прийняття рішень про відчуження майна, передачу його в заставу, його міну або безоплатну передачу, про заставу майнових прав, належних Товариству, тощо;

  - укладає та підписує будь-які зовнішньоекономічні контракти та угоди;

  - видає довіреності будь-яким особам, в тому числі й тим, які не перебувають у трудових відносинах з Товариством, на укладення угод та вчинення інших юридичних дій, які цим Статутом або рішенням зборів учасників віднесені до компетенції директора Товариства;

  - укладає та підписує будь-які інвестиційні договори (контракти) та договори спільної діяльності;

  - приймає на роботу та звільнює працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

  - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші локальні нормативні акти, за виключенням тих, затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства;

  - видає накази, що є обов’язковими для всіх працівників Товариства;

  - відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах з правом розпорядчого підпису;

  -  підписує розрахункові документи;

  -  підписує від імені Товариства податкові декларації, звіти та інші податкові документи;

  - здійснює необхідні дії та підписує необхідні документи щодо митного оформлення різного роду вантажів та оформлення проїзних документів будь-яких осіб Товариства;

  - несе відповідальність за результати  фінансово-господарської діяльності Товариства;

  - представляє Товариство в судових інстанціях та при розгляді будь-яких спорів з третіми особами;

  -  вирішує будь-які інші питання діяльності Товариства.

  8.4.5. Директор Товариства укладає правочини та вчиняє юридичні дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.

  8.4.6. Директор має право на вчинення/укладання/підписання цивільно-правових (господарсько-правових) Договорів, а також зовнішньоекономічних контрактів в іноземній валюті (з усіма додатками, специфікаціями, рахунками-фактурами, видатковими накладними, інвойсами і т. п. документами до правочину) загальною сумою понад 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень. (еквівалент в іноземній валюті) лише у разі наявності згоди Наглядової ради Товариства.

  8.4.7. На період відсутності директора (у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, тощо) директор призначає тимчасово виконуючого обов’язки, який на підставі відповідного наказу директора тимчасово виконує обов’язки директора із повноваженнями та обмеженнями згідно даного Статуту.

  8.4.8. Повноваження та обов’язки інших працівників  визначаються згідно з їх посадовими інструкціями та наказами Товариства.

  8.4.9. Повноваження директора можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. З директором може бути укладений трудовий контракт. Рішення про укладення трудового контракту приймається під час прийняття директора на посаду.

  8.4.10. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства не допускаючи конфлікт інтересів. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов’язком директора діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. Афілійованими особами є юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи, члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини), фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

  8.4.11. Отримання директором або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов’язані з виконанням директором його повноважень, є конфліктом інтересів.

  8.4.12. При обранні на посаду директор товариства зобов’язаний подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб директор у п’ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов’язаний повідомити про це Товариство.

   

  Значні правочини

   

  8.4.13. Правочини щодо придбання, відчуження, іпотеки нерухомості, укладання кредитних договорів, поруки, застави майна, отримання грошової позики зі сплатою процентів за користування є значними правочинами, які укладаються Товариством після надання згоди загальними зборами учасників Товариства.

  8.4.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

  8.4.15. Директор товариства, винний у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідає за збитки, заподіяні Товариству.

  8.4.16. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства у разі подальшого схвалення правочину Загальними зборами учасників Товариства.

  8.4.17. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, вказаному у п.8.4.16. Статуту створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства з моменту вчинення цього правочину.

  8.4.18. Даним Статутом не встановлено порядку надання згоди стосовно правочинів із заінтересованістю.

   

  Наглядова рада Товариства

   

  8.4.19. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав учасників Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом. Наглядова рада контролює та регулює діяльність Товариства та виконавчого органу  Товариства - Директора.

  8.4.20. Повноваження Наглядової ради Товариства:

  8.4.20.1. Наглядова рада погоджує та уповноважує директора Товариства на вчинення/укладання/підписання цивільно-правових (господарсько-правових) договорів, а також зовнішньоекономічних контрактів в іноземній валюті (з усіма додатками, специфікаціями, рахунками-фактурами, видатковими накладними, інвойсами і т.п. документами до правочину) загальною сумою понад 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень (еквівалент в іноземній валюті);

  8.4.20.2. Надає згоду на укладення правочинів щодо придбання, відчуження автотранспорту;

  8.4.20.3. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

  8.4.20.4. Прийняти рішення про тимчасове відсторонення директора Товариства від виконання своїх повноважень з призначенням особи тимчасово виконуючої функції директора. Винести на розгляд Загальних зборів Товариства питання про припинення повноважень директора.

  8.4.20.5. Представляє товариство у взаємовідносинах із будь-якими третіми особами та іноземними суб’єктами з метою розвитку діяльності Товариства.

  8.4.21.  Питання, що належать до компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів учасників Товариства.

  8.4.22. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, які обираються учасниками Товариства на Загальних зборах учасників Товариства. Кількісний склад Наглядової ради відповідним Рішенням Загальних зборів учасників може бути змінений в сторону збільшення кількості членів Наглядової Ради.

  8.4.23. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 5 (п’ять)  років.

  8.4.24. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

  8.4.25. Наглядову раду Товариства очолює Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами учасників.

  8.4.26. Представник учасника Товариства, який має більше, ніж 10 (десять) відсотків голосів Товариства,  має право бути обраним до складу Наглядової ради Товариства та обов’язково обирається Загальними зборами учасників до складу Наглядової ради Товариства.

  8.4.27. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами учасників. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

  8.4.28.  До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

  8.4.29. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради необмежений доступ до інформації та документів, які необхідні їм для виконання своїх повноважень.

  8.4.30. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради можуть скликатися також директором Товариства для затвердження рішень, передбачених Статутом, для належного виконання ним функцій виконавчого органу.

  8.4.31. Будь-які рішення на засіданнях Наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них одностайно проголосували всі члени Наглядової ради. Рішення з прийнятих питань порядку денного оформлюється Протоколом засідання Наглядової ради, який підписується усіма членами Наглядової ради. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової ради у визначеному місці, то члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, повинні отримати протокол засідання сучасними електронними засобами зв'язку, підписати їх, або викласти свою окрему думку та передати Товариству протокол засідання Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради з усіма додатками зберігаються в юридичному відділі Товариства.

  8.4.32. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь директор Товариства та/або інші посадові особи Товариства.

  8.4.33. Наглядова рада має право:

  • Отримувати повну інформацію про діяльність Товариства;
  • Отримувати будь-яку документацію, яка знаходиться в розпорядженні Товариства;
  • Залучати аудиторів (аудиторські фірми) для проведення спеціальної перевірки здійснення господарських операцій Товариства.
  • Отримувати звіт виконавчого органу щодо діяльності Товариства.
  • Ініціювати проведення загальних зборів
  • інші права передбачені цим Статутом або чинним законодавством.

   

   

  9. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

  ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

   

  9.1. Для вирішення статутних завдань Товариство має право:

  -                самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, та із необхідності виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення його прибутку;

  -                самостійно використовувати прибуток Товариства; 

  -                самостійно встановлювати форми, систему і розміру оплати праці, а також інші види доходів працівників;

  -                будувати свої відносини з іншими фізичними та юридичними особами у всіх сферах господарської діяльності.

  -                самостійно реалізовувати свою продукцію на території України та за її межами в порядку передбаченому чинним законодавством за цінами і тарифами, котрі установлюються самостійно або на договірній основі, а в випадках передбачених законодавчими актами України, за державними цінами і тарифами. В розрахунках з зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни;

  -   самостійно здійснювати матеріально технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих договорів (контрактів), або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав;

  -                продавати і передавати  іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду  належне Товариству обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

  -                здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями  в безготівковому чи готівковому порядку через установи банків, у відповідності з правилами виконання розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України;

  9.2. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності із законодавством України та міжнародними угодами за участю України.

  9.3. Товариство вправі:

  -                відкривати в межах та за межами України свої філії, представництва інші відокремлені підрозділи;

  -                приймати участь у створенні товариств з іноземними інвестиціями на Україні та за її межами;

  -                укладати зовнішньоекономічні угоди;

  -                здійснювати інші види господарської діяльності.

   

    10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ


  10.1 Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу та обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

  10.2.             Зміст комерційної таємниці, порядок її захисту та відповідальність за її розголошення визначається директором Товариства.

  10.3.             Товариство має право не надавати стороннім юридичним та фізичним особам інформацію, що є комерційною таємницею (окрім випадків, що встановлені законодавством України).

   

  11.        ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ


  11.1.             Товариство веде бухгалтерський, податковий облік результатів своєї діяльності та подає статистичну звітність у встановленому законодавством порядку та обсязі.

  11.2.             Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

  11.3.             Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

   

  12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


  12.1.  Припинення діяльності Товариства провадиться у формі його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

  Ліквідація провадиться за рішенням Загальних зборів, або за рішенням суду, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

  Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) провадиться по рішенню Загальних зборів учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

  12.2. Порядок ліквідації (реорганізації) Товариства, роботи ліквідатора, ліквідаційної комісії, задоволення претензій кредиторів,  визначається чинним законодавством і Загальними зборами  учасників Товариства.

  12.3. З дня призначення ліквідаційної комісії або ліквідатора йому передаються повноваження з управління справами Товариства, який становиться його виконавчим органом. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредиторами своїх претензій до нього ліквідаційна комісія публікує оголошення в одному з офіційних видань. Строк за явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

  12.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам учасників Товариства  або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

  12.5. Після виплати платежів, визначених чинним  законодавством,  майно (грошові кошти від реалізації майна), що залишилося,  розподіляється між учасниками пропорційно вартості їхніх часток у статутному капіталі Товариства.

  12.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.