Зразки документів
  Зразок Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю

   

   


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  Загальними зборами учасників

   ТОВ «_________________________»

   Протокол №__  от «___» ________ 2016р.

   

  Приватне акціонерне товариство  «_________________________»

  в особі директора __________________

   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю  «_________________»

  в особі директора ________________________ 

   

   

  СТАТУТ

   ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «__________________________________»

   

   

   

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___________________________», (далі за текстом Статуту - Товариство) засноване відповідно до законодавства України. 

  1.2. Учасниками Товариства є:

  1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «____________________________________________»

  Юридична адреса: ___________________________________________, зареєстроване державним реєстратором _________________ ______________, _______________року, номер запису в ЄДРПОУ ___________________, ідентифікаційний код юридичної особи ________________;

  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________________________»

  Юридична адреса: ___________________________________________, зареєстроване державним реєстратором _________________ ______________, _______________року, номер запису в ЄДРПОУ ___________________, ідентифікаційний код юридичної особи ________________;

   

  1.3. Найменування  Товариства:

  Повне:

  - українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «____________________________»;

  - російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «___________________________»;

  - англійською мовою: LIMITED  LIABILITY COMPANY «____________________________________»;

  Скорочене: 

  - українською  мовою: ТОВ «_________________________»;

  - російською мовою: ООО «__________________________»;

  - англійською мовою: LLC  «_________________________».

   

  1.4. Місцезнаходження Товариства:

  Україна, ____________ область, місто _________, ________ район, вулиця ________, будинок № ___.

   

  2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

   

  2.1. Товариство було створене за рішенням Засновника (учасника) на невизначений термін і є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

  Товариство створене й веде свою діяльність відповідно  до чинного законодавства України і цього Статуту.

  2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку  зі  своїм  найменуванням, штампи, товарний знак та інші  реквізити,  визначені  чинним законодавством.

  2.3. Товариство в повному обсязі реалізує свої права,  визначені чинним законодавством. Товариство має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати у будь-якому суді, звертатися до державних органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Товариство має право укладати будь-які правочини, у тому числі щодо майна, яке йому належить. 

  2.4. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку, засновувати інші юридичні особи та брати участь в об’єднаннях підприємств. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії та представництва. Створені Товариством філії, представництва, інші юридичні особи, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

  2.5. Товариство має право виступати емітентом цінних паперів, в тому числі облігацій, виписувати векселі, а також виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску (виписки).

  2.6. Засновники (учасники) не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а лише несуть ризик   збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

  2.7. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням своїх Засновників (учасників). Звертання стягнення на вклад Засновника (учасника) Товариства можливе тільки в порядку, передбаченому чинним  законодавством і цим Статутом.

  2.8. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

   

  3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


  3.1. Метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від  здійснення виробничої, науково-дослідної,  торгової,  комерційної  й  зовнішньоекономічної діяльності,  яка незаборонена чинним законодавством і  цим Статутом.

  Товариство може також здійснювати діяльність, що не приносить прибуток, якщо ця діяльність корисна Засновникам (учасникам) чи має іншу соціальну цінність.

  3.2. Видами (предметом, сферою) діяльності Товариства є:

  - виробництво харчових продуктів

  - виробництво напоїв

  - виробництво тютюнових виробів

  - текстильне виробництво

  - виробництво одягу

  - виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

  - оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

  - виробництво паперу та паперових виробів

  - поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

  - виробництво коксу та продуктів нафто перероблення

  - виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

  - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

  - виробництво гумових і пластмасових виробів

  - виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

  - металургійне виробництво

  - виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

  - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

  - виробництво електричного устаткування

  - виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.

  - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

  - виробництво інших транспортних засобів

  - виробництво меблів

  - виробництво різноманітних металевих виробів;

  - виробництво іншої продукції

  - ремонт і монтаж машин і устаткування

  - виробництво інших машин та устаткування загального призначення;

  - виробництво електричних ламп, та електричного освітлювального устаткування;

  - оптова торгівля різними товарами та виробами без конкретної спеціалізації;

  - посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;

  - посередництво в торгівлі різними товарами;

  - організація перевезення вантажів;

  - спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, віднесеними до інших групувань;

  - інші види оптової торгівлі;

  - ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення;

  - діяльність у сфері архітектури: інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;

  - оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;

  - спеціалізована роздрібна торгівля іншими промисловими товарами;

  - монтаж металевих конструкції;

  - монтаж, устаткування, ремонт машин загального призначення;

  - ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення;

  - посередництво в торгівлі різними товарами;

  - оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, обладнанням для розливу та охолодження пива і напоїв;

  - сервісне обслуговування та ремонт обладнання для розливу та охолодження пива і напоїв;

  - оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, обладнанням для розливу та охолодження пива і напоїв;

  - посередництво в торгівлі різними товарами;

  - сервісне обслуговування та ремонт обладнання для розливу та охолодження пива і напоїв;

  - лізинг та передача у платне та безоплатне користування будь-яких об’єктів права власності;

  - дистриб'юторська діяльність;

  - збереження майна і вантажів юридичних та фізичних осіб, у тому числі на складах тимчасового зберігання; безоплатне зберігання  речей та вантажів;

  - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

  - торгівля іншим промисловим обладнанням;

  - здійснення завантажувально-розвантажувальних робіт;

  - здавання під найму автомобілів;

  - діяльність автомобільного вантажного транспорту;

  - пусконалагоджувальні роботи по укладенню кабелів та устаткуванню електрообладнання;

  - виробництво електротехнічних виробів;

  - ремонт електромашин та електрообладнання;

  - інформаційно-аналітична служба;

  - юридичні послуги фізичним та юридичним особам;

  - наукові дослідження;

  - проектно-конструкторські роботи;

  - розробка та впровадження ноу-хау;

  - створення автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів, надання послуг автосервісу, організація СТО техніки;

  - ремонт, відновлення, реалізація i сервісне обслуговування автотранспорту;

  - виробництво технологічного обладнання для промислових підприємств;

  - роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту складного технологічного обладнання промислових підприємств та інших організацій та приватних осіб;

  - ремонт побутової техніки;

  - оптова та роздрібна торгівля медичними та ветеринарними препаратами;

  - оптова та роздрібна торгівля медичним обладнанням;

  - видавницька та поліграфічна діяльність;

  - рекламна діяльність;

  - виробництво бланків та іншої печатної продукції;

  - послуги в сфері реклами та маркетингу;

  - оптова та роздрібна торгівля освітлювальними приладами;

  - виробництво меблів та столярних виробів;

  - виробництво столярних виробів;

  - діяльність в сфері громадського харчування (створення та експлуатація у встановленому порядку кафе, барів, ресторанів i т.д.);

  - надання всіх видів фінансових послуг, у тому числі довірче управління фінансовими активами;  залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання матеріальної допомоги, надання позичок, позик і використання інших, надання гарантій та поручительств; переказ грошей; послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними паперами; факторинг;

  - безоплатне відчуження майна (дарування);

  - надання побутових послуг населенню;

  - здійснення операцій, що пов’язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

  - працевлаштування за кордон;

  Товариство може займатися також будь-якими іншими видами діяльності незабороненими законодавством України.

  3.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

  3.4. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

  - створювати філії та представництва, які діють від його імені на підставах відповідних Положень, затверджених Товариством;

  - вступати в будь-які об’єднання  юридичних осіб, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами;

  - створювати разом з фізичними та(або) юридичними особами резидентами та(або) нерезидентами України підприємства різних організаційно-правових форм, на території України та за кордоном у порядку i на умовах, встановлених діючим законодавством;

  - упроваджувати свої розробки в Україні i за кордоном через виконання господарчих договорів або продаж ліцензій;

  - вступати в цивільно-правові відносини в Україні та за кордоном з будь-якими фізичними та юридичними особами, укладати з ними господарчі договори, договори про спільну діяльність, договори підряду, договори дарування, в тому числі з іншими юридичними особами, договори пожертви, договори ренти, договори зберігання, в тому числі договори безоплатного зберігання, трудові договори i угоди, вести купівлю-продаж по договірним цінам, як по безготівковому так i по готівковому розрахунку в установленому законодавством порядку, укладати кредитні договори, в тому числі під заставу майна, договори позики, надавати фінансові послуги  та укладати  інші правочини;

  - згідно з діючим законодавством створювати на підставі договорів з підприємствами, організаціями та іншими господарчими одиницями тимчасові творчі колективи для вирішення цільових виробничих, господарчих, науково-технічних завдань;

  - згідно з діючим законодавством здійснювати експортно-імпортні операції, прямі виробничі та науково-технічні зв’язки з підприємствами нерезидентами України, проводити товарообмінні операції;

  - організовувати культурно-видовищні заходи;

  - торгівля алкогольними напоями та лікеро-горілчаними виробами;

  - організовувати комерційні вистави, ярмарки, аукціони, торги, бізнес-шоу програми;

  - в установленому порядку відряджати, у тому числі i за кордон своїх штатних i залучених співробітників для виконання договірних i ініціативних робіт, а також для участі в будь-яких науково-технічних конференціях, симпозіумах, виставках;

  - навчати кадри i підвищувати їх кваліфікацію відповідно до своїх потреб;

  - самостійно визначати форми i системи оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність робіт, порядок надання вихідних днів i відпусток, дотримуючись діючого законодавства про працю;

  - самостійно встановлювати свій штатний розклад;

  - самостійно вдосконалювати свій господарський механізм, організаційну структуру, форми та методи проведення науково-виробничої i комерційної діяльності;

  - використовувати у своїй діяльності автотранспорт, приміщення, обладнання, інструменти працівників Товариства з наступним відшкодуванням власникам витрат по їх використанню;

  - користуватися банківським кредитом, в тім числі i під заставу майна та товарів, відкривати розрахункові та інші рахунки для зберігання грошових коштів, i здійснення усіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій в банківських установах;

  - бути учасником інших господарських товариств;

  - надавати працівникам Товариства позики;

  - самостійно проводити зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

   

  4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

   

  4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових вкладів Учасників формується  статутний капітал  Товариства в розмірі __________________ (______________________) гривень.

  4.2. Розмір часток учасників становить:

  Учасник

  Розмір частки у статутному

  капіталі %

  Вартість частки, гривні

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______________»

   

   

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________»

   

   

  4.3. Засновники (учасники) Товариства зобов’язані повністю внести свої внески не пізніше одного року після державної реєстрації Товариства. У разі невиконання цього зобов’язання у визначений строк Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні  зміни до Статуту у встановленому порядку, або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

  4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

  4.5. Рішення про зміну  розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами учасників Товариства.

  4.6. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення у порядку встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.

  4.7. Рішення Товариства про зменшення розміру статутного капіталу набирає чинності не раніше як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це в установленому порядку.

  4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками внесків у повному обсязі. Порядок внесення  додаткових внесків встановлюється законом і Статутом Товариства.

   

  5. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

  5.1. Товариство є власником:

  - майна переданого йому Засновником (учасником) Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

  - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

  - одержаних доходів;

  - іншого майна, набутого на підставах що не заборонені законом.

  5.2. Як внесок у статутний капітал Засновником (учасником) можуть бути передані Товариству гроші, цінні  папери, інші речі, або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не заборонені  чинним законодавством.

  5.3. Якщо вклад у статутний капітал Товариства  провадиться  не  в грошовій формі, то оцінка внеску провадиться на підставі рішення загальних зборів Засновників (учасників) Товариства . Якщо кількість учасників товариства буде складати більше одного, то оцінка внеску до статутного капіталу провадиться загальними зборами учасників.

  5.4. Зміна оцінки майна чи майнових прав  може бути зроблена тільки на підставі рішення загальних зборів Засновників (учасників) Товариства

  5.5. Товариство володіє, користається й розпоряджається своїм майном за своїм розсудом, роблячи будь-які дії,  які не   суперечать чинному законодавству  й цьому Статуту.

  Загальні збори учасників мають право  одностайним  рішенням установлювати види угод, що вимагають спеціального узгодження  і встановлювати правила узгодження цих угод.

   

                                                        6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

   

   6.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

  6.2. Учасники товариства мають право:

  - брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом, крім випадків, встановлених законом, у тому числі брати участь і голосувати на Загальних зборах учасників Товариства  особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів учасників відповідно до цього Статуту;

  - обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;

  - брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку пропорційно до частки кожного з учасників;

  - отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;

  - здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства,  що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;

  - учасники Товариства мають переважне право на придбання частки(її частини) учасника, який її відступив пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі;

  - у разі ліквідації Товариства учасники мають право отримати частину вартості майна Товариства.

  - учасники можуть мати інші права передбачені чинним законодавством.

  6.3. Учасники Товариства зобов’язані:

  - додержуватись установчого документа Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариством;

  - виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю;

  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

  - брати участь в Загальних зборах учасників Товариства;

  - виконувати інші обов’язки якщо це передбачено чинним законодавством, чи локальними актами Товариства.

  6.4. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про свій вихід Товариство не пізніше ніж за один місяць до виходу.

  6.5. Учасник, який виходить із Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

  Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

  6.6. За домовленістю між учасником і Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

  6.7. Якщо внесок до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учаснику без виплати винагороди.

  6.8. Учасника Товариства який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, у тому числі якщо повністю не сформовано його внесок у статутний капітал у визначений строк, або який перешкоджає своїми діяннями досягненню цілей товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення Загальних зборів учасників Товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

  6.9. При реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього Товариства.

  При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

   

  7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

   

  7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

  7.2. Розподіл чистого прибутку проводиться Загальними зборами учасників Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства до 01 квітня наступного за звітним року.

  7.3. Порядок покриття збитків визначаються Загальними зборами учасників Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

  7.4. Товариство створює:

  - резервний фонд;

  - фонд сплати дивідендів;

  - інші фонди.

  7.5. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 % статутного капіталу Товариства. Він використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків,  позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами учасників Товариства.

  7.6. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Загальними зборами учасників Товариства за поданням Директора Товариства. Кошти фонду сплачуються учасникам пропорційно до загальної вартості належних їм часток. Сплата дивідендів здійснюється щорічно до 01 липня наступного за звітним роком шляхом перерахування на рахунок учасника, або іншим чином за рішенням Загальних зборів учасників товариства.

  7.7. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

   

  8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

   

  8.1. Керівництво Товариством здійснюють:

  - Загальні збори учасників Товариства (вищий орган);

  - Директор Товариства.

  8.2. Органом контролю Товариства є  ревізійна  комісія, кількісний склад і порядок діяльності якої визначається зборами учасників.

   

  Загальні збори учасників Товариства

  8.3. Загальні збори учасників, (надалі Загальні  збори), є вищим органом Товариства.

  8.3.1. До компетенції Загальних зборів відносяться:

  а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

  б) внесення змін до Статуту Товариства;

  в)  створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, затвердження їх положень;

  г) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

  д) затвердження правил процедури проведення загальних зборів, положень про виконавчий орган та контролюючий орган;

  є) визначення умов оплати праці директора Товариства, керівників його філій та представництв;

  ж) прийняття рішення про ліквідацію й реорганізацію Товариства, призначення  ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

  з) встановлення видів угод, що вимагають спеціального узгодження із Загальними зборами учасників Товариства, та правил  укладання таких угод;

  і) обрання та відкликання Директора Товариства;

  ї) надання повноважень будь-яким особам, в тому числі й тим, які не перебувають у трудових відносинах з Товариством, на укладення угод та вчинення будь-яких інших юридичних дій від імені Товариства без довіреності;

  й) обрання та відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства;

  к) визначення форм контролю за діяльністю директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

  л) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

  м) прийняття рішення про участь Товариства в створенні інших підприємств, їх об’єднань, у тому числі на базі майна Товариства, та порядок управління корпоративними правами Товариства, в підприємствах, створених за участю Товариства ;

  н) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

  о) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

  п) прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариством;

  р) виключення учасника з Товариства.

  с) вирішення питань щодо участі Товариства в інших господарських товариствах та визначення розміру внеску з боку Товариства до статутного капіталу;

  т) вирішення питань щодо участі Товариства в об’єднаннях юридичних осіб;

  у) вирішення питань щодо безоплатного відчуження (дарування) майна Товариства;

  ф) зміна розміру статутного капіталу Товариства.

  8.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства відноситься розгляд і прийняття рішень визначених пп. «а», «б», «в», «д», «ж», «і», «ї», «й», «к», «л», «м», «н», «о», «р», «с», «ф» пункту 8.3.1., п. 8.4.6.1.  цього Статуту

  Загальні збори мають право приймати рішення  з будь-яких питань діяльності Товариства.

  8.3.3. З питань, зазначених у пунктах «а», «б», «р» п. 8.3.1. даного Статуту рішення Загальних зборів учасників Товариства вважається прийнятими, якщо за нього проголосують учасники, які володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників Товариства.

  8.3.4. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів Учасників Товариства.

  Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

  8.3.5. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються директором Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, в будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому. Зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

  8.3.6. Учасники Товариства які володіють у сукупності більш як 10 % голосів, мають право  вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь який час і з будь якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори Учасників.

  8.3.7. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу може Директор  які не є Учасником Товариства.

  8.3.8. Учасники Загальних зборів які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник.  Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

  8.3.9. Будь-хто з Учасників має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників  за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 10 днів до початку Зборів  учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами , внесеними до порядку денного Загальних зборів. З питань, не внесених до порядку денного, рішення можуть розглядатися і прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

  8.3.10. У випадку затвердження Загальними зборами учасників відповідних процедурних правил, допускається прийняття рішення методом опитування, за процедурою встановленою діючим законодавством, головою Загальних зборів учасників Товариства. У цьому разі проект рішення або питання  для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.

  8.3.11. Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються письмово. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до скликання Загальних зборів.

  8.3.12. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % (відсотками) голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 50 %, скликаються повторні збори не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання перших зборів.

  8.3.13. Голосування учасника Товариства проти будь-яких пропозицій не може бути розцінене як не виконання або неналежним чином виконання ним своїх обов’язків, або перешкоджання своїми діями  досягненню  цілей  Товариства.

  8.3.14. Рішення прийняті на Загальних зборах учасників Товариства, є обов’язковими  для всіх учасників.

  8.3.15. У випадку, якщо засновником (учасником) Товариства являється одна особа, рішення, віднесені до компетенції Загальних зборів учасників відповідно до п. 8.3. цього Статуту, приймаються одноособово цим засновником (учасником) та оформлюються у вигляді рішення засновника (учасника).

   

  8.4. Директор товариства

  8.4.1. Директор є виконавчим органом Товариства.

  8.4.2. Директор вирішує всі поточні питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

  8.4.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства.

  8.4.4. Директор діє від імені Товариства в межах, що установлені Законом та Статутом.

  8.4.5. Директор Товариства:

  - організує виконання рішень Зборів Учасників;

  - розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства;

  - обґрунтовує порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;

  - розробляє пропозиції про внесення змін в Статуту та в інші внутрішні документи Товариства, які затверджуються загальними зборами учасників Товариства;

  - подає на затвердження зборів учасників річного звіту і балансу;

  - затверджує акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;

  - розпоряджається майном та коштами Товариства, в тому числі прийняття рішень про відчуження майна, передачу його в заставу, його міну або безоплатну передачу, про заставу майнових прав, належних Товариству;

  - укладає та підписує будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти) та угоди;

  - без доручення представляє Товариство;

  - видає довіреності будь-яким особам, в тому числі й тим, які не перебувають у трудових відносинах з Товариством, на укладення угод та вчинення інших юридичних дій, які цим Статутом або рішенням зборів учасників віднесені до компетенції директора;

  - укладає та підписує будь-які інвестиційні договори (контракти);

  - приймає на роботу та звільнює працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

  - затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку та інші локальні нормативні акти, за виключенням тих, затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства;

  - в межах своєї компетенції видає накази, що є обов’язковими для всіх працівників Товариства;

  - відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах з правом розпорядчого підпису;

  - підписує розрахункові документи;

  - підписує від імені Товариства податкові декларації, звіти та інші податкові  документи;

  - здійснює необхідні дії та підписує необхідні документи щодо митного оформлення різного роду вантажів та оформлення проїзних документів будь-яких осіб Товариства;

  - несе персональну відповідальність за результати  фінансово-господарської діяльності Товариства;

  - вирішує  інші питання діяльності Товариства.

  8.4.6. директор Товариства вправі укладає правочини та вчиняти юридичні дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.

  8.4.6.1. Укладання Товариством правочинів щодо  придбання, відчуження нерухомості та автотранспорту  можливе лише після надання дозволу на укладання таких правочинів загальними зборами учасників Товариства.

  8.4.7. директор призначає свого заступника, який без довіреності  виконує обов’язки директора в період відсутності директора (у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо). Інші повноваження  заступника директора та повноваження інших працівників  визначаються згідно з їх посадовими інструкціями.

  8.4.8. директор не може бути одночасно головою Загальних зборів учасників Товариства.

   

  8.5. Ревізійна комісія

  8.5.1. За рішенням загальних зборів учасників  у Товаристві може бути створена Ревізійна комісія для здійснення контролю за діяльністю директора та інших посадових осіб Товариства.

  8.5.2. Перевірка діяльності директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, з власної ініціативи чи за дорученням учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

  8.5.3. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства.

  8.5.4. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

  8.5.5. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

   

  9. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

   

  9.1. Для вирішення статутних завдань Товариство має право:

  - самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, та із необхідності виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення його прибутку;

  - самостійно використовувати прибуток Товариства; 

  - самостійно встановлювати форми, систему і розміру оплати праці, а також інші види доходів працівників;

  - будувати свої відносини з іншими фізичними та юридичними особами у всіх сферах господарської діяльності.

  - самостійно реалізовувати свою продукцію на території України та за її межами в порядку передбаченому чинним законодавством за цінами і тарифами, котрі установлюються самостійно або на договірній основі, а в випадках передбачених законодавчими актами України, за державними цінами і тарифами. В розрахунках з зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни;

  - самостійно здійснювати матеріально технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих договорів (контрактів), або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав;

  - продавати і передавати  іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду  належне Товариству обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

  - здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями  в безготівковому чи готівковому порядку через установи банків, у відповідності з правилами виконання розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України;

  9.2. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності із законодавством України та міжнародними угодами за участю України.

  9.3. Товариство вправі:

  - відкривати в межах та за межами України свої філії, представництва інші відокремлені підрозділи;

  - приймати участь у створенні товариств з іноземними інвестиціями на Україні та за її межами;

  - укладати зовнішньоекономічні угоди;

  - здійснювати інші види зовнішньоекономічної діяльності.

   

  10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

   

  10.1. Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу та обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

  10.2. Зміст комерційної таємниці, порядок її захисту та відповідальність за її розголошення визначається директором Товариства.

  10.3. Товариство має право не надавати стороннім юридичним та фізичним особам інформацію, що є комерційною таємницею (окрім випадків, що встановлені законодавством України). 

   

  11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

   

  11.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та подає статистичну звітність у встановленому законодавством порядку та обсязі.

  11.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно  до календарних.

  11.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

   

  12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

   

  12.1. Припинення діяльності Товариства провадиться у формі його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

  Ліквідація провадиться за рішенням Загальних зборів, або за рішенням суду   господарського суду, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

  Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) провадиться по  одностайному рішенню Загальних зборів учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

  12.2. Порядок ліквідації (реорганізації) Товариства, роботи ліквідаційної комісії, задоволення претензій кредиторів,  визначається чинним законодавством і Загальними зборами  учасників Товариства.

  12.3. З дня призначення ліквідаційної комісії їй передаються повноваження з управління справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредиторами своїх претензій до нього ліквідаційна комісія публікує оголошення в одному з офіційних вигадників в триденний строк  з моменту її призначення.

  12.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам учасників Товариства  або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

  12.5. Після виплати платежів, визначених чинним  законодавством,  майно (грошові кошти від реалізації майна), що залишилося,  розподіляється між учасниками пропорційно вартості їхніх часток у статутному капіталі Товариства.

  12.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.