Зразки документів
  Зразок Договору купівлі-продажу БУ обладнання

   


  Договір купівлі-продажу № __

   

  м. _____________                                                                                                                                            

   

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________________», в особі директора ____________, який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Продавець», з однієї сторони, та

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________________», в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту далі за текстом «Покупець», з другої сторони, в подальшому іменовані Сторони, уклали цей господарський договір купівлі-продажу (далі по тексту – договір) про наступне:

   

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. На умовах визначених в даному Договорі та всіх додатках до нього Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві комплект обладнання для виробництва ______________ в комплектації та з технічними характеристиками, зазначеними в Специфікації № 1 до Договору (надалі іменується «Обладнання»), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити таке обладнання.

  1.2. Найменування окремих вузлів та комплектуючих, їх кількість та вартість, що підлягає поставці, визначається в Специфікації, що є Додатком № 1 до цього Договору

  1.3. Якість обладнання, що поставляється за цим Договором, відповідає діючим технічним стандартам в країні виробника та технічній документації виробника, є імпортним та бувшим у використанні.

  1.4. Продавець гарантує, що обладнання повністю працездатне, справне,  іншим особам не продане, не подароване, не закладене, судові спори щодо обладнання не ведуться, будь-якими правами третіх осіб обладнання не обмежене.

   

  2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ

  2.1. Поставка обладнання за цим Договором здійснюється у такі строки – протягом ___ (________________) днів з моменту перерахування Покупцем Продавцю першої частини попередньої оплати.

  2.2. Місце здійснення поставки обладнання Продавцем: _______________________

  2.3. Доставка обладнання здійснюється перевізником за рахунок Продавця.   

  2.4. Розвантаження обладнання на території Покупця здійснюється Продавцем або за його рахунок та під його відповідальність.                                                                                    

  2.5. Обладнання доставляється та передається в тарі і упаковці, що відповідає стандартам, яка забезпечує його належне зберігання під час його транспортування, а також вивантаження з автотранспортного засобу. Вартість тари і упаковки входить в ціну обладнання. Пакувальні матеріали та/або тара не повертається та утилізуються за рахунок Покупця.

  2.6. Право власності на поставлене Покупцеві обладнання, ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання в експлуатацію. 

  2.7. Разом з Обладнанням Продавець передає Покупцю оригінали наступних супровідних документів: рахунок-фактуру; видаткову накладну; податкову накладну (в електронній формі); документи, що підтверджують якість Обладнання, наявну технічну документацію з інструкцією по експлуатації.

  2.8.      Після доставки обладнання Продавець зобов’язується провести на території Покупця монтажні та пуско-налагоджувальних роботи з виготовленням з матеріалів Покупця тестових зразків готових виробів, а також провести первинне навчання персоналу Покупця по користуванню обладнанням.

  2.9. Монтаж, наладка і запуск обладнання в експлуатацію, навчання персоналу Покупця, виготовлення тестових зразків здійснюється Продавцем не пізніше ___ (__________) робочих днів з моменту повідомлення Покупцем Продавця про готовність до таких робіт (підготовлене приміщення, водо та електропостачання, матеріали).

  2.10. Приймально-здавальні випробування проводяться на обладнанні поставленому Продавцем в присутності фахівців Покупця.

  2.11. Після успішного виконання Продавцем всіх обов’язків вказаних в п.2.8 Договору і запуску обладнання в експлуатацію Сторони підписують відповідний Акт приймання-передачі обладнання в експлуатацію. 

   

  3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  3.1. Загальна ціна обладнання, що поставляється за цим Договором, складає _______________________ грн. у тому числі ПДВ 20%.  

  3.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються поетапно, в національній валюті України українській гривні, наступним шляхом:

  1 етап - передоплата в розмірі _______________грн. згідно рахунку-фактури на протязі 3-х банківських днів з моменту його отримання;

  2 етап - __________ грн. на протязі 7-х банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання в експлуатацію. 

  3.3. У загальну вартість обладнання, вказану в п.3.1 Договору, включена доставка обладнання на територію Покупця, проведення монтажних, пуско-налагоджувальних робіт Продавцем, проведення випробувань та тестових зразків, первинне навчання персоналу Покупця. Витрати на проїзд, проживання та харчування персоналу Продавця (або залучених ним третіх осіб) на час проведення пуско-налагоджувальних ті інших робіт Покупець несе самостійно.

   

  4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

  4.1. Продавець гарантує належну якість поставленого за цим Договором обладнання, його працездатний технічний стан, забезпеченість користувача документацією, яка надається виробником обладнання.

   

  5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

  5.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 5.1.2 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

  5.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

  5.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

  5.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку обладнання, деталей, комплектуючих потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

  5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

  5.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

  5.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

  5.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5.3 цього Договору та п.5.8. Договору.

  5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом двох місяців і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

  5.8. У випадку, якщо тривалість дії форс-мажорних обставин перевищить 60 календарних днів, Покупець має право розірвати цей Договір, а Продавець зобов'язаний повернути усі кошти, які отримав від Покупця протягом 7 календарних днів з моменту розірвання цього договору.

   5.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

   

  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

  6.1. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

  6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

  6.1.2. Сторони Договору є юридичними особами, тому відповідальність однієї із Сторін за невиконання зобов'язань за цим Договором настає без будь-яких обмежень, а не тільки при наявності обману (умислу) або проступку (необережності чи недбалості).

  6.2. Продавець несе наступну відповідальність:

  - за прострочення поставки обладнання або порушення строків наладки та запуску обладнання в експлуатацію або усунення недоліків до п’яти календарних днів Продавець виплачує Покупцеві за вимогою останнього штраф у розмірі 2% від вартості Обладнання

  6.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

  6.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

  6.5. У разі порушення Продавцем строків поставки обладнання або запуску в експлуатацію понад 20 (двадцять) календарних днів, Покупець має право відмовитися від обладнання та вимагати повернення коштів, сплачених Покупцем в якості попередньої оплати.

  6.6. У разі поставки Продавцем обладнання неналежної якості або у пошкодженому та/або несправному, та/або некомплектному стані, Продавець зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення Покупця усунути дефекти / невідповідності / некомплектність обладнання за власний рахунок.

  6.7. За порушення Продавцем порядку виписки податкової накладної чи порушення термінів її реєстрації понад 20 днів в Єдиному реєстрі податкових накладних, Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі суми ПДВ по кожній зареєстрованій з простроченням податковій накладній, а також по кожній незареєстрованій в Єдиному реєстрі податкових накладних податковій накладній чи податковій накладній, складеній з порушенням порядку її заповнення.

  6.8. У разі порушення строків оплати за обладнання Покупець сплачує Продавцю за вимогою останнього неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен календарний день прострочення від недоплаченої суми до моменту погашення заборгованості.

   

  7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

   

  8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  8.1. Цей Договір вступає в силу з дати, вказаної у заголовку Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

  8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, взятих на себе за даним Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  8.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  8.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

  8.6. На момент укладення цього Договору Покупець і Продавець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах, є платниками ПДВ.

  8.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами

  8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

  8.9. При укладанні, оформленні, передачі та виконанні цього договору Сторони допускають використання факсимільного зв'язку, електронної пошти; документи, передані з використанням такого зв'язку, матимуть юридичну силу до обміну оригіналами цих документів.

   

  9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

  ПРОДАВЕЦЬ:

  ПОКУПЕЦЬ:

  ТОВ «___________________»

  ТОВ «___________________»


  Директор                                 

   

  ____________________

   

   Директор                                 

   

  ____________________