Зразки документів
  Зразок Договору поруки

   

   


  Договір поруки 

   м. _________________                                                                                                                 "_____" __________________ 2019р.                                        

  ПОРУЧИТЕЛЬ –________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________, паспорт ___ ___________, виданий _______________________  в _____________________ області ________________р., яка зареєстрована за адресою: м. ________, вул. __________ буд.___, кв.____ з однієї Сторони;

  КРЕДИТОР - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________________» від імені якого на підставі Статуту діє директор _______________________, з другої Сторони, надалі у тексті Поручитель та Кредитор спільно іменуються – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

   

  Визначення термінів

  Для цілей цього Договору наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "_______________", ідентифікаційний код __________ 

  Основна Угода – Договір № ____  від ____________2019 року, з усіма діючими та такими, що можуть бути внесені у майбутньому змінами та доповненнями до нього.

  Договір – цей Договір з усіма діючими та майбутніми змінами та/або доповненнями до нього.

  Заборгованість Боржника – сума усіх грошових зобов’язань Боржника, строк виконання яких настав, але які на певну дату є невиконаними чи неналежно виконаними, а також зобов’язання пов’язані з порушенням Основної Угоди (сплатити неустойку, компенсацію, відшкодувати збитки, тощо).

  Зобов’язання Боржника - усі існуючі та майбутні грошові зобов’язання Боржника перед Кредитором, термін виконання яких настав або настане у майбутньому, враховуючи зобов’язання пов’язані з порушенням Основної Угоди.

  Вимоги Кредитора - усі права вимоги Кредитора щодо виконання зобов’язань Боржника та зобов’язань Поручителя за Договором.

  Вживаючи зазначені терміни у однині або множині, Сторони розумітимуть, як усю сукупність понять та їх складових, що описуються цим терміном так і їх частину та/або кожне з них зокрема, якщо інше прямо не випливатиме з контексту.

  1. Предмет Договору

  1.1. На підставі цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання усіх зобов’язань Боржника у їх повному обсязі як солідарний Боржник.

  1.2. Розмір зобов’язань Боржника визначається відповідно до Основної Угоди.

  1.3. Порука у повному обсязі поширюється на зобов’язання Боржника із врахуванням Основної Угоди, а також змін та/або доповнень до неї з моменту набрання ними чинності.

  Поручитель погоджується, що усі інші зміни    до Основної Угоди не є такими, що збільшують обсяг його відповідальності, а тому порукою будуть забезпечуватися зобов’язання Боржника з врахуванням таких змін без необхідності їх попереднього чи наступного ознайомлення чи погодження із Поручителем.

   

  2. Порядок та Умови виконання зобов’язань Поручителя

  2.1 Поручитель вправі у день настання строку виконання зобов’язання Боржника здійснити його належне виконання за Боржника повністю або частково.

  2.2. Поручитель вправі достроково виконати зобов’язання за Боржника. При цьому Поручитель несе усі ризики та відповідальність перед Боржником щодо наслідків дострокового погашення, а також зобов’язується нести усі витрати пов’язані із достроковим виконанням.

  2.3. Поручитель зобов’язаний належно повністю виконати зобов’язання Боржника у випадку та з моменту виникнення заборгованості Боржника у зв’язку із порушенням умов Основної Угоди чи неможливістю виконання ним його зобов’язань (ліквідація, відсутність коштів, банкрутство, інші боргові чи кредитні зобов’язання, тощо).

  Кредитор може вимагати від Поручителя дострокового виконання усіх зобов’язань Боржника за наявності підстав для дострокового виконання, які встановлені умовами Основної Угоди.                                                                                             

  2.4. Поручитель зобов’язується не рідше ніж щомісячно протягом усього часу дії Договору отримувати від Боржника чи Кредитора інформацію щодо стану виконання зобов’язань.

  2.5. Достатнім документом про наявність заборгованості у Боржника є довідка Кредитора, яка видається Поручителю на його вимогу.

  2.6. Моментом виконання забезпечених Договором зобов’язань є дата зарахування відповідної суми коштів на банківський рахунок Кредитора чи дата внесення готівки до каси Кредитора.

  2.7. Для забезпечення виконання Поручителем забезпеченого цією порукою зобов’язання основної Угоди Поручитель може надати в заставу майно, яке належить йому на праві власності.

  2.8. Поручитель зобов’язаний надавати Кредиторові визначені ним достовірні інформацію і/чи документи у встановлені Кредитором обсязі, формі та строк щодо фінансового стану Поручителя. Поручитель протягом дії Договору не вправі вчиняти дії, внаслідок яких фінансовий чи майновий стан Поручителя погіршиться до рівня, що унеможливить чи утруднить виконання ним своїх обов’язків за Договором.

  2.9. Якщо Кредитор надіслав Поручителю вимогу про погашення заборгованості Боржника і протягом 5-ти банківських днів з моменту її відправлення Поручитель не виконає цю вимогу, Поручитель сплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми заборгованості Боржника за Основною Угодою за кожний день існування заборгованості, починаючи з шостого банківського дня з дати відправлення Поручителю вказаної вимоги.

   

  3. Строк дії та інші умови

  3.1. Порука діє з моменту  укладення Договору протягом усього часу дії, встановленого Основною Угодою та в любому випадку до моменту повного належного виконання зобов’язань Боржника. Непред’явлення Кредитором вимоги про погашення Поручителем заборгованості Боржника не тягне за собою припинення поруки.

  Кредитор вправі пред’явити вимогу Поручителю про погашення заборгованості Боржника протягом 3 років з моменту виникнення існуючої на момент такої вимоги заборгованості Боржника.

  3.2. Договір вступає в силу з моменту його укладення та діє до моменту належного виконання усіх зобов`язань Боржника за Основною Угодою та Поручителя за Договором.

  3.3. Усі повідомлення Сторін вважатимуться отриманими адресатом, якщо вони були відправлені на вказану у Договорі адресу або іншу адресу, про яку відправник був попередньо письмово повідомлений і якщо з моменту відправлення минуло 5 (п’ять) календарних днів. Сторони зобов’язані вживати необхідних та достатніх заходів для своєчасного отримання повідомлень одна одної та не вчиняти дій, які можуть призвести до затягування, утруднення чи неможливості їх отримання. Ризик настання негативних наслідків у зв’язку із неотриманням письмового повідомлення, що зумовлені зміною адресатом адреси, про що відправник не був своєчасно і належно повідомлений чи невжиттям адресатом відповідних дій та/або заходів, необхідних для отримання повідомлення, несе адресат.

  3.4. До усіх вимог, що випливають з Договору, встановлюється позовна давність у 5 років, включаючи вимоги, щодо яких законодавством встановлена спеціальна чи обмежена позовна давність.

  3.5. Сторони домовилися, що:

  3.5.1. при тлумаченні умов Договору і регламентуванні відносин, не визначених чи недостатньо врегульованих Договором, Сторони будуть керуватися умовами Основної Угоди та законодавством України;

  3.5.2. посилання в Договорі на умови інших договорів чи документів є достатнім для того, щоб вважати умови таких договорів чи документів умовами Договору;

  3.5.3. істотними умовами Договору є лише ті умови, які прямо визначені такими законодавством. Усі інші умови Договору не є істотними і Сторони підтверджують, що визнання їх недійсними (неукладеними) не означає не досягнення згоди з усіх істотних умов Договору і не може бути підставою для визнання усього Договору недійсним (неукладеним);

  3.5.6. наявність помилок в Договорі не може бути підставою для заперечення дійсності Договору.

   

  Реквізити та підписи Сторін

  КРЕДИТОР

  ПОРУЧИТЕЛЬ

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «_____________________»

   

   

   

   

   

   

   

  ____________________

   (М.П.)

   

   

  РНОКПП: _________________

  Паспорт Серія ___  №  ______________, виданий __________________________ області  _________р.

  Зареєстроване місце проживання:

  м. ___________, вул. _____________ буд. ___, кв. ____

   

   

           /________________________________________________/

                          ПІП від руки  Поручителя

   

  Цим підписом Поручитель підтверджує та гарантує, що:

  -          перед підписанням Договору, у визначені ним спосіб та обсязі належно ознайомився з усіма умовами цього Договору та Основною Угодою, їх повністю і однаково із Кредитором розуміє, вважає справедливими, адекватними, розумними, усвідомлює їх наслідки, обсяг своєї відповідальності та жодних заперечень не має;

  -          має повне, нічим не обмежене право укласти і виконати Договір, його укладення та виконання не буде мати для Поручителя тяжких наслідків і не порушить жодних прав чи інтересів третіх осіб;

  -          Договір підписано Поручителем добровільно, не під впливом помилки, тиску чи тяжких обставин, Договір відповідає його внутрішній волі та намірам безумовного та реального виконання взятих на себе зобов`язань.