Зразки документів
  Зразок Договору поворотної фінансової допомоги

   

   

  ДОГОВІР ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ № ___

   

               м. ______________                                                                                                                    «___» _________2020

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________» (далі – «Позикодавець»),  в особі директора ________________, діючого на підставі Статуту, з однієї Сторони, і

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» (далі – «Позичальник»), в особі директора ___________________, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, уклали цей договір поворотної фінансової допомоги (далі - Договір) про нижченаведене: 

   

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. За цим договором Позикодавець зобов’язується передати на строк Позичальнику грошові кошти в розмірі, установленому Договором, за заявками останнього, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошових коштів (далі - Кошти).

   

  2. СУМА ДОГОВОРУ

  2.1. Загальна орієнтована сума даного Договору становить ___________________ гривень (___________________________грн. 00 коп.). ПДВ за даною операцією не передбачено. Сума договору складається з сум всіх наданих Позичальнику траншів.

  2.2. За цим Договором проценти Позичальником не нараховуються та не сплачуються.

   

  3. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОШТІВ

  3.1. Позикодавець зобов’язаний впродовж трьох календарних днів з моменту отримання усного замовлення від Позичальника надати грошові кошти у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника. Позика може бути надана як на всю суму договору одноразово  так  і періодичними траншами у сумах згідно усних заявок Позичальника.

  3.2. Кошти вважаються переданими Позичальникові в момент їх зарахування на поточний рахунок Позичальника.

  3.3. Строк надання грошових коштів – до __________________2020р.

   

  4. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

  4.1. Строк повернення коштів – до _________________ 2020 року.

  4.2. Строк повернення коштів, установлений в п. 4.1, може бути продовжено за погодженням сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

  4.3. Позичальник зобов’язаний достроково повернути всю фактично отриману суму коштів або їх частину на протязі трьох днів з дня отримання вимоги від Позикодавця.

   

  5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ КОШТІВ

  5.1. Сума коштів підлягає поверненню шляхом її перерахування на поточний рахунок Позикодавця.

  5.2. Днем повернення коштів вважається день зарахування грошової суми (її частини), що надавалась, на поточний рахунок Позикодавця.

  5.3. У будь-який момент суму коштів (частину) може бути достроково повернено Позичальником у порядку, передбаченому п. 5.2 Договору.

   

  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

  6.1. При простроченні повернення суми коштів (її частини) Позичальник сплачує пеню в розмірі 3 % річних від простроченої суми до моменту повернення.

  При цьому Позичальник зобов'язаний повернути суму коштів (її неповернену частину в разі дострокового повернення частини), збільшену на індекс інфляції за весь строк прострочення.

   

  7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

  7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту укладенні даного Договору та діє до 31.12.2020 року але до повного виконання зобов’язань.

  7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

  7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору

  7.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

  7.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

  7.8. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

  7.9. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

  7.10. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

  7.11. Передані за цим договором грошові кошти є поворотною фінансовою допомогою згідно визначень Податкового Кодексу України.

  7.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

  7.13. Позикодавець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

  7.14. Позичальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

  8. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

  Позикодавець

  Позичальник

  Товариство з обмеженню відповідальністю

  «_____________________»

   

   

  Директор     

   

  _____________________

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

   «________________________»

   

    Директор

   

  ___________________