Зразки документів
  Зразок Контракту з Китаєм

   

  КОНТРАКТ № _____

  CONTRACT № _____

  м. ____, Україна      «__»___  2020р.

  ____, Ukraine       «__» ____ 2020

  _____________ (Китай), іменоване надалі «Продавець», в особі директора г-на _________, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони,    

  _____________________ (China), hereinafter referred to as the “Seller”, in the person of Mr. _________, director, acting on the basis of Statute, on the one hand                    

  та

  and

  ТОВ «_____________», (Україна), іменоване надалі «Покупець», в особі директора г-на ______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Контракт про нижченаведене:

  LLC «______________», (Ukraine) further called “Buyer” in the person of Mr. ______________, the director, acting on the basis of Statute, on the other hand, have concluded the present Contract about the following:

   

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ, КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ

  1.1. Продавець приймає на себе зобов'язання з поставки і передачі в порядку і строки, встановлені даним Контрактом _______________________, іменоване надалі Товар.

  1.2. Номенклатура, кількість, ціна і загальна вартість Товару вказуються в Додатках (Специфікаціях) до Контракту, які є його невід'ємною частиною.

  1.3. Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та строки, встановлені цим Контра до тому.

  1.4. Товар виготовляється на замовлення Покупця. Поставка Товару здійснюється Продавцем партіями. На кожну партію Товару, до початку процесу його виготовлення і поставки, Сторони Контракту узгоджують і підписують Специфікацію до Контракту, яка є для Покупця підставою для перерахування попередньої оплати вартості Товару, а для Постачальника підставою для початку процесу виготовлення Товару. 

  1.5. Загальний обсяг і умови поставок визначаються згідно з додатками (Специфікаціям) до даного Контракту, які є його невід'ємною частиною.

   

  1. SUBJECT OF THE CONTRACT,QUANTITY

   1.1.  The Seller undertakes to deliver and sell according to stated in the present Contract terms ________________, referred further as Goods.

  1.2. Description, quantity, price and total amount of the Goods are stipulated in Appendixes (Specifications) to the Contract, which forms an integral part to the present Contract.

  1.3. The Buyer is obligated to pay and to accept the Goods in the order and in the terms, stipulated by the present Contract.

  1.4. The Goods is made according to the Buyer’s demand. Delivery of the Goods is realized in lots.  For each lot of the Goods before producing and delivery the Parties submit and confirm Appendixes (Specifications for producing the Goods) to the Contract that is the base for the Buyer for transferring money prepayment of the amount of the Goods, and for the Supplier it is the base for starting the Goods production.  

  1.5. The total amount of deliveries and the terms of delivery are stated in Appendixes (Specifications) to the present Contract, which are  integral parts of the Contract. 

  2. БАЗИСНІ УМОВИ І ТЕРМІН ПОСТАВКИ

   2. BASIC CONDITIONS AND TERMS OF DELIVERY

  2.1. Базис поставки Товару встановлений цим Контрактом на умовах _____ (_____________) згідно із законодавством України з правилами «INCOTERMS 2010», якщо інші умови поставки Товару не вказано у відповідному Додатку (Специфікації) до Контракту.

  2.2. Строк поставки кожної партії Товару затверджується Сторонами в Додатку (Специфікації) до Контракту на конкретну партію Товару. У будь-якому випадку строк поставки не повинен перевищувати 180 календарних днів з моменту отримання Продавцем попередньої оплати за Товар від Покупця.

  2.3. Дата відвантаження Товару вказується в коносаменті або товарно-транспортній накладній в залежності від засобу  транспортування.

   

  2.1. The goods are delivered on basis _____ (____________) according to “Incoterms 2010”, if no other conditions are fixed in the correspondent specification to the contract.

  2.2 The delivery of Goods is realized by consignments (parts) in terms stipulated in Appendixes (Specifications) to each shipment according to the present Contract. In any case, the delivery lead-time shouldn’t exceed 180 calendar days from the moment of receiving the prepayment for the Goods from the Buyer.

  2.3. The date оf shipment of Goods is pointed in the correspondent Bill of Lading or consignment note, depending on the mode of transportation.

  3. ЦІНА ТОВАРУ І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

  КОНТРАКТУ

   3. PRICE & TOTAL AMOUNT OF

  THE CONTRACT

  3.1. Валюта Контракту и платежу – долар США.

   3.2. Ціна Товару, що поставляється по даному Контракту встановлена Сторонами на умовах ____ (____________) відповідно з правилами «INCOTERMS 2010», якщо інший базис поставки Товару не зазначено у відповідному Додатку (Специфікації) до Контракту.

  3.3. Всі інші умови, не обумовлені в цьому Контракті, розуміються відповідно до правил «INCOTERMS 2010».

  3.4. Загальна сума цього Контракту складається із загальної суми Товарів поставлених відповідно до підписаних Додатків (Специфікацій) до Контракту.

  3.5. У вартість Товару включається вартість упаковки, маркування, вартість тари, палет, навантаження і сертифікату походження. Витрати, пов'язані з виконанням даного Контракту розподіляються між Сторонами відповідно до правил «INCOTERMS 2010».

  3.1. The currency of the Contract and payment is US dollar.

  3.2. The price per item of the Goods and delivery basis ____ (________________) according to “Incoterms 2010”. Price can be changed if basis of delivery is changed in the Specifications to the present Contract.

  3.3 All other conditions, which are not fixed in this contract, are understood in accordance with “Incoterms 2010”.

  3.4 The total Contract amount consist of total sum of Appendixes (Specifications) to present Contract which are considered and confirmed by Parties.

  3.5. The total amount of the Contract includes the cost of packing, tare, marking, loading and certificate of origin. Charges connected with realizing of the present Contract are allocated between the Parties according to the rules of “Incoterms 2010”.   

   

  4. УМОВИ ОПЛАТИ

   

  4.TERMS OF PAYMENTS

  4.1. Оплата Товару за цим Договором здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок в наступному порядку:

  1-й етап: ___ (___________) % передоплата протягом _________ (_______________) календарних днів з моменту узгодження і підписання Сторонами Специфікації до Контракту. Продавець зобов'язаний розпочати виробництво Товару з дня отримання попередньої оплати на своєму банківському рахунку;

  2-й етап: оплата ___ (_____________) % вартості Товару повинно бути здійснено Покупцем до прибуття Товару в порт призначення та не пізніше ніж 30 днів з моменту відправлення.

  4.2. Сторони Контракту можуть передбачити інші умови оплати Товару, які вказуються в Специфікації на поставку відповідної партії Товару, що є невід'ємною частиною Контракту.

  4.3. При здійсненні платежів за Контрактом комісії «банку-відправника» сплачує Покупець, «банку-одержувача» і «банків-кореспондентів» оплачує Продавець.

  4.4. Датою оплати Товару є дата надходження грошових коштів від Покупця на банківський рахунок Продавця.

   

  4.1. Payment for the Goods according to the Contract is realized by the Buyer by money transfer according the following procedure:

  1-st stage: in advance ___ (____) % within ___ (________) days from the date of agreement and confirming the Appendixes (Specifications) by the Parties for producing the lot of the Goods. The Seller have to start producing of the Goods from the date of receiving advance payment on his account;

  2-nd stage: 90 (ninety) % of the amount must be paid by the Buyer before getting the goods at the port of unshipping and not later then 30 days from the shipment.

  4.2. The Parties to the present Contract can consider another payment terms that are shown on the specification for delivery of the Goods lot. This specification is integral part of the Contract.

  4.3. Under the payments by this Contract the Buyer pays all commission of the “bank-sender”, the Seller pays commission of the “bank-recipient” and “bank-correspondent”.

  4.4. The payment date is the date when the money costs from the Buyer arrive at the Seller’s bank account.

   

   5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ І ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

   

  5.1. Товар має відповідати стандарту якості № ___________ та якісним характеристикам, зазначеним в Контракті, Додатках (Специфікаціях) до Контракту, супровідних документах, нормам заводу - виробника Товару і вимогам, що звичайно ставляться до Товарів даного виду. Продавець встановлює термін гарантії на якість Товару, що поставляється протягом __________ (____) місяців з моменту відвантаження Товару.

  5.2. У разі виявлення дефектів в Товарі при його прийманні та експлуатації протягом гарантійного терміну Продавець зобов'язаний за свій рахунок замінити Товар, який не відповідає характеристикам, зазначеним в Специфікації, дефектний (неякісний) Товар, якщо Продавець не доведе, що недоліки виникли не з його вини. Заміна товару повинна бути виро з ведена Продавцем на умови FCA (м. ____________, Україна). Заміна Товару, усунення виявленої при прийманні кількісної недостачі Товару, проводиться Продавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту складання Покупцем (відповідно до п. 5.3 цього Контракту) або Сторонами Контракту Акту про виявлені дефекти/кількісної недостачі.

  5.3. При виявленні Покупцем кількісної недостачі або виявленні дефектів (невідповідності якості) поставленого Товару виклик представника Продавця обов'язковий. Повідомлення (виклик) Продавцю направляється по факсу ___________ і/або електронній пошті_____________. При неявці представника Продавця протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту повідомлення Покупцем, Покупець складає Акт про виявлені дефекти/кількісної недостачі самостійно, такий Акт вважається складеним і затвердженим Сторонами Контракту і є підставою виникнення у Продавця зобов'язань щодо усунення виявлених дефектів (невідповідність якості) або усунення кількісної недостачі в терміни, встановлені в п. 5.2. даного Контракту.

  5.4. Продавець робить заміну Товару на умовах FCA ( Україна) відповідно до правил «INCOTERMS 2010»  

   

  5. QUALITY. WARRANTY OBLIGATIONS

   

   5.1. The goods should be complied with quality standard № __________________, and correspond to the technical characteristics and the standards of the manufacturer, accompanying documents and demands, usually made of such type Goods shown in Appendixes (Specifications) to the present Contract. The Seller stipulates the guarantee period for the quality of the delivered Goods ___ (____) months from the moment of Goods deliver.

  5.2. The Seller is obliged to replace the low-quality goods, founded in the Goods in the guarantee period if the Buyer proves that the defects appeared as a result of the violation of the producing technology of the Goods and the Goods do not correspond to the performance attributes pointed in the Specification. Replacement of the defected goods must be done according to following conditions: FCA (________, Ukraine). 

  Used goods or goods that were assembled into other forms will not be guarantee.  Replacing the Goods, filling up of the revealed lack of Goods is realized in the period of 30 days after the compiling by the Buyer or by both parties the act about the defects (according to point 5.3 of the present contract).

  5.3. In case of incomplete delivery or founding defects of the Goods (discrepancy of quality), the invitation of the Seller representative is obligatory. The notification for the Seller is sent by the fax _____________ and (or) e-mail __________. If the Seller representative does not come within 20 (twenty) days from the moment of the notification, the Buyer compiles the one-sided act that is considered to be compiled and approved by the both Parties and according to which the Seller is obliged to remove the defects within the period, stated in point 5.2 of the contract.

  5.4. The Seller replaces the Goods on basis FCA (Ukraine) according to “Incoterms 2010” 

   

  6. УМОВИ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

   

  6.  CONDITIONS OF ACCEPTANCE OF

  THE GOODS

  6.1. Передача партії Товару здійснюється на умовах передбачених даним Контрактом  

  6.2. Передача партії Товару Продавцем здійснюється в строки відповідно до умов цього Контракту та Специфікації. Приймання партії Товару відбувається на складі Покупця.

  6.3. При поставки Товару Продавець передає на адресу вказану Покупцем наступну супровідну документацію:

  -       Рахунок-фактура - 3 прим. (оригінал);

  -       Пакувальний лист - 3 прим.(оригінал);

  -       Сертифікат походження Товару;

  -       Сертифікат якості Товару;

  -       Рахунок-фактура та копія експортної митної декларації, завірена сертифікатом CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade);

  -       Технічна документація (технічний опис), яка має бути надана на всю партію Товару;

  -       Коносамент / товаросупровідна накладна СМR / авіа накладна.

   

  6.1. Lot of goods delivery is realized in accordance with the present Contract.

  6.2. Lot of goods delivery by Seller is realized in accordance to the present Contract. Acceptance of the Lot of goods is realized in the Buyer’s warehouse.

  6.3. After shipment and received payment for the Goods the Seller send by the post the following documents:

  -          Commercial invoice – 3 pcs. (original);

  -          Packing-list - 3 pcs. (original);

  -          Certificate of origin;

  -          Quality certificate;

  -          Commercial invoice and copy of export custom declaration, certified with certificate of CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade);

  -          Technical documentation (technical description), which can be given for the whole lot of the Goods;

  -          Bill of lading / CMR / Air Waybill.

  7. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

  7. PACKING & MARKING

  7.1. Упаковка, в якій поставляється Товар, повинна забезпечити його збереження під час завантаження/розвантаження, транспортування, складського зберігання.

  7.2. Вартість упаковки і маркування включена у вартість Товару. Маркування повинно бути нанесено  англійською мовою. Маркування повинна містити наступну інформацію - найменування товару, номер рулону, кількість метрів, штук, інше.

  7.3. На кожне місце окремо Продавець зобов'язаний скласти пакувальний лист, в якому вказується найменування Товару, вага брутто/нетто.

  7.4. Пакувальні матеріали та/або тара не повертається та утилізуються за рахунок Покупця.

   

  7.1 The package of the Goods must ensure its safety during loading and unloading works, transporting and storing.

  7.2. The price for marking and packing is included into the price of the Goods. The marking should be made in English. Marking should consist the following information – name of the Goods, No of the roll, its quantity m., etc.

  7.3. Each packing place must be supplied with the packing list including the name of the Goods, its net weight and gross weight.

  7.4. The packaging of the Goods is not returnable and shall be disposed at the expense of the Buyer.

   

  8. ФОРС-МАЖОР

  8. FORCE – MAJEURE

  8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному Контракту, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як пожар, повінь, землетрус, страйк, ембарго, розпорядження державних органів, а також інших, не залежать від волі Сторін обставин і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Контракту. При цьому виконання зобов'язань за Контрактом відсувається відповідно до часу, на протязі якого діяли відповідні обставини і їх наслідки.

  8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана про настання вищевказаних обставин не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання, у письмовій формі, повідомити іншу сторону. Таке ж повідомлення виконується і при припиненні дії зазначених обставин. Належним доказом наявності зазначених вище обставин та їх тривалості буде служити свідоцтво Торгово-промислової палати країни Покупця або Продавця відповідно.

  8.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них в майбутньому.

   

  8.1. No Party will be responsible for the full or partial non-execution of any of the obligations according to this Contract if such non-execution is caused by such circumstances emerged apart from the will or desire of the Parties as fires, floods, earthquakes, strikes, embargoes, government acts and all other factors which directly influence the possibility of execution of this Contract and are impossible to foresee or escape. In this case the term of executing the obligations shall be extended for a period equal to the Force-Majeure circumstances and their consequences.

  8.2. The Party, which was faced to impossibility of executing the present Contract, has to notify immediately, however not later than 10 (ten) days after beginning of their acting in written form other Party of commencement of the Force Majeure circumstances or their termination. The Certificates issued by the Chambers of Commerce of respective country of the Buyer or of the Seller will be sufficient proof of the existence and duration of the above indicated circumstances. 

  8.3. Untimely notification about the Force Majeure circumstances deprives the Party of his right to refer to them in the future.

  9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  9. SANCTIONS & RECLAMATIONS

  9.1. У разі порушення встановлених термінів поставки партії Товару Продавець сплачує Покупцеві пеню в розмірі 0,1% вартості не поставленої в строк партії Товару за кожен день допущеного прострочення поставки.

  9.2. У разі порушення встановлених термінів оплати за Контрактом Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1% вартості не зробленого в строк платежу за кожен день допущеного прострочення.

  9.3. У разі виявлення кількісної та/або якісної невідповідності поставленого Товару, Продавець сплачує Покупцю штраф в розмірі 10% від вартості неякісного (недопоставленого) Товару, крім того Продавець в повному обсязі і за свій рахунок здійснює поставку необхідної кількості Товару належної якості в строк, узгоджений Сторонами, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту направлення відповідного Акту про виявлені дефекти/кількісної недостачі Покупцем.

  9.4. За порушення гарантійних зобов'язань, Продавець за вимогою Покупця, зобов'язаний оплатити пеню в розмірі 0,05% вартості Товару, за кожен день допущеного порушення термінів виконання гарантійних зобов’язань.

  9.5. За згодою Сторін, обов'язок Продавця із заміни неякісного Товару/усунення кількісної недостачі може бути замінена на обов’язок повернення Покупцеві вартості такого неякісного (не отриманого) Товару.

   

  9.1. In case of violation of fixed terms of the lot of Goods delivery the Seller pays fine 0.1% from the total amount of the undelivered lot of Goods in time for each day of delay.

  9.2. In case of violation of fixed terms of payment by the Contract the Buyer pays fine 0.1% of the cost of non-dispatched in time goods for each day of delay.

  9.3. Seller shall pay the Buyer  a penalty of 10% from  the  total amount of poor  (short-delivered) product in the case of revelation  quantitative and/or qualitative discrepancy of goods,  besides, Seller delivers the required quantity of quality goods  in full and at  one’s own  expense within the period agreed by the Parties, but in any case not later than thirty (30) calendar days after sending the relevant Act if the Buyer  finds out  defects  and/ or  shortfall.

  9.4. For the breach of warranty and terms of warranty obligations  the Seller has to pay the fine of 0,05% from the Goods’ cost for each day of untimely warranty and its terms by the request of  the «Buyer»

  9.5. By Parties` agreement the Seller’s duty to change not quality goodscomplete quantity shortage can be changed as a repayment of the cost of defective goods (not completed) to the Buyer.

   

  10. АРБИТРАЖ І  ПРАВО КОНТРАКТУ

  10. ARBITRATION & COVERING LAW

  10.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

  10.2. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв’язку з ним, у тому числі щодо його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом із застосуванням матеріального і процесуального права України.

  10.1 All controversies and disagreements on this Contract must be solved by means of negotiations between the Parties.

  10.2. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, including the conclusion, interpretation, execution, breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry in accordance with its Rules applying substantive and procedural law of Ukraine.

  11. КОНТРАКТ В ЦІЛОМУ

  11. CONTRACT AS A WHOLE.

  11.1. Даний Контракт діє з дня підписання його Сторонами до 31.12.2020 року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань за Контрактом Сторонами.

  11.2. Даний Контракт укладається при повному розумінні  Сторонами предмету Контракту.

  11.3. Після підписання Контракту всі попередні переговори і листування по предмету Контракту є недійсними.

  11.4. Сторони можуть вносити зміни і доповнення до Контракту шляхом підписання додаткових угод, Додатків (Специфікацій), а також шляхом обміну листами (письмовими повідомленнями) електронною поштою і по факсу.

  11.5. Всі зміни та/або доповнення до цього Контракту мають силу якщо вони здійсненні в письмовій формі, підписані обома Сторонами, то є його невід'ємною частиною.

  11.6. Листування, узгодження, пред'явлення претензій і т.п. в ході виконання цього Контракту ведуться англійською, українською та/або російською мовою з використанням факсимільного, поштового зв'язку, а також електронної пошти. Контрактні документи, передані з використанням такого зв'язку, матимуть юридичну силу оригіналу до обміну оригіналами таких документів.

  11.7. Жодна із Сторін не має права передати третім особам права та зобов'язання за цим Договором без письмової згоди на те іншої Сторони.

  11.8. Сторони зобов'язані негайно інформувати один одного про зміну своїх реквізитів.

  11.9. Даний Контракт укладається у двох ідентичних примірниках. У разі невідповідності текстів українською та англійською мовами, текст українською мовою матиме переважну силу.

   

  11.1 This Contract is made at the complete realizing by the Parties from the day of signing to 31.12.2020, but in any case till the whole fulfilling of the duties by the both Parties.

  11.2 The present Contract is completed with the whole understanding of the subject of the Contract by the Parties

  11.3 After signing the Contract all previous negotiations and correspondence on the subject of the Contract are void.

  11.4 The Parties can make changes and additions in the Contract by signing the additional agreements, and also by exchanging of letters, e-mail messages and fax messages.

  11.5 All the changes and/or additions in the Contract have power only in case if they are made in written form, signed by both Parties and are the integral part of the Contract.

  11.6 Correspondence, settlements, claims, etc. during the fulfilling of the Contract should be lead in English and/or Russian language with the help of facsimile, telegraph and post services and also electronic mail. Contracts documents sent with using of such kinds of services have legal force of the original till the moment of the exchange of the Contract originals.

  11.7 Neither of the Parties has the right to give its rights and duties on the present Contract to the third Party without approval of the other Party.

  11.8 The Parties are obliged to inform immediately one another about the changes of the legal addresses.

  11.9 This Contract is made up in two identical copies in English and Russian languages. In case of disagreements in reading one of the parts, the Parties have to consider Ukraine copy as a right one.

  ПРОДАВЕЦЬ

   

   

  Директор _______________

   

   

   

  SELLER

   

   

  Director ________________

   

  ПОКУПЕЦЬ:

  ТОВ «_______________»

   

  Директор

   

  _______________________  

   

  BUYER:

  LLC «____________________»

   

  Director

   

  ____________________